O univerzite

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici bola zriadená k 1. júlu 1992 zákonom Slovenskej národnej rady č. 139/1992 Z. z. zo dňa 27. februára 1992, a to zlúčením Vysokej školy ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici a Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. Prvý univerzitný akademický rok sa začal 1. septembra 1992.  V 17. storočí bolo založené jezuitské gymnázium a v tom istom storočí neskôr evanjelické gymnázium. Na tejto škole študoval a neskôr pôsobil ako rektor Matej Bel, podľa ktorého je pomenovaná aj univerzita.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je verejnou vysokou školou a v roku 2010 obhájila status univerzity. Je členom Európskej asociácie univerzít. Poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie podľa rozvoja vedy a potrieb praxe a rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním. 

Ponúka klasické univerzitné spektrum možností vzdelávania vo všetkých troch stupňoch a formách štúdia v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických, právnych, politických, humanitných a prírodných vied, v odboroch medzinárodné vzťahy, v ekonomických odboroch a v matematike realizuje aj anglofónne a čiastočne frankofónne štúdium. UMB rozvíja spoločné študijné programy a kontakty s významnými zahraničnými univerzitami, kde študenti majú možnosť absolvovať časť svojho štúdia. Aj preto absolventi UMB nachádzajú dobré uplatnenie nielen doma, ale i v zahraničí.

Okrem pedagogickej, vedeckej a umeleckej činnosti predstavuje významnú časť tvorivej činnosti UMB základný a aplikovaný výskum v kooperácii s domácimi a zahraničnými inštitúciami. Univerzita má centrá excelentného výskumu, rieši vedecké i rozvojové projekty z európskych štrukturálnych fondov. Realizuje celoživotné vzdelávanie v rôznych kurzoch a formách od Detskej univerzity UMB až po Univerzitu tretieho veku UMB. Vo voľnom čase vytvára študentom priestor na rôzne spoločenské aktivity, ktoré im umožňujú športové kluby, umelecké súbory a študentské organizácie pôsobiace na UMB.

Viac z histórie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.