Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) v stredu 24. novembra zorganizovala prvý ročník Vedeckej konferencie. Zameraná bola na propagáciu vedecko-výskumných aktivít ŠOP SR, ako aj ďalších odborných inštitúcií zaoberajúcich sa témou ochrany prírody. Konferencia pozostávala z 18 príspevkov, pričom účasť presiahla 170 prihlásených hostí. Popri odborných zamestnancoch ŠOP SR sa konferencie zúčastnili zástupcovia univerzít a Slovenskej akadémie vied. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa ŠOP SR Kristína Bocková

Ilustračné foto

Konferencia bola obsahovo rozdelená do štyroch tematických sekcií – anorganická, botanická, lesnícka a zoologická sekcia. Súčasné výzvy v ochrane prírody sa pokúsil v úvodnej prednáške priblížiť Peter Urban z Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zdôraznil potrebu správnej komunikácie s verejnosťou a dôležitosť environmentálnej výchovy mladej generácie. Kľúčovú úlohu vidí v spolupráci vedy a výskumu s ochranárskou praxou, ako aj prepojenie výučby s praktickou ochranou prírody.

V anorganickej sekcii sa odborní zamestnanci ŠOP SR venovali problematike mapovania krasových závrtov, ako aj unikátnemu sfarbeniu kvapľov v modrej jaskyni v Malužinej. Botanická sekcia predstavila štúdiu o rozšírení sklenobyle bezlistej v Belianskych Tatrách, teplomilné dubiny na Slovensku, ako aj využitie programu NaturaSat v monitoringu biotopov NATURA 2000.

Na snímke Epipogium aphyllum, Sklenobyľ bezlistá Lesnícka sekcia priniesla príspevok o prirodzenom drevinovom zložení lesov na Slovensku a otvorila aj dnes veľmi aktuálnu tému bilancie uhlíka v postihnutých smrekových ekosystémoch Vysokých Tatier. Dve prednášky s tematikou hlucháňa hôrneho prepojili lesnícku sekciu z pohľadu zlepšovania biotopov hlucháňa lesníckymi opatreniami so zoologickým pohľadom, ktorý priblížil spôsoby telemetrie tohto kriticky ohrozeného druhu.

Záver konferencie patril zoológom. Tematika veľkých šeliem a možnosti ich ochrany a správneho manažmentu bola predstavená v prednáškach o populácii rysa ostrovida a potravnej ekológii medveďa hnedého. Priestor dostali aj menej popularizované druhy, akými sú raniak obrovský, endemická kobylka či korytnačka močiarna.