Mladý prírodovedec

Informácia pre médiá, 26. 7. 2016

Žiaci základných škôl majú za sebou 5. ročník denného letného tábora „Mladý prírodovedec" na UMB v Banskej Bystrici

Zážitkové učenie v prírodovedných predmetoch – to bolo hlavným cieľom tábora Mladý prírodovedec. Tento rok už 5. ročník tábora zorganizovala Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici v spolupráci s OZ Príroda. Uskutočnil sa v dňoch 11. - 15. 7. 201.

Letný tábor je každoročne určený pre deti mladšieho školského veku (1. až 4. ročník ZŠ) a staršieho školského veku (5. až 9. ročník ZŠ). Deti jednotlivých vekových kategórií, ako aj skupín v rámci nich, sú rozlíšené farebnými tričkami.

Obsahovú náplň blokov počas tábora tvoria témy z chémie, fyziky, biológie, geografie, geológie, ekológie, matematiky, informatiky a techniky. Bloky zabezpečujú vysokoškolskí pedagógovia FPV UMB, zapojené sú všetky katedry fakulty. V rámci jednotlivých predmetov deti pracujú prevažne experimentálne, skúmajú a objavujú. Pedagógovia volia aktivity a zaujímavé hry prostredníctvom ktorých sa snažia deti vtiahnuť do hľadania rôznych pokladov, dokazovania chemických látok, objasňovania fyzikálnych javov, spoznávania fauny a flóry, odhaľovania tajných kódov a matematických princípov, fungovania technických zariadení a robotov či možností recyklácie materiálov. Deti okrem priamej činnosti v laboratóriách majú možnosť pracovať s rôznymi prístrojmi, vidieť rôzne vzorkovnice, preparáty či zbierky vzácnych minerálov.

Účastníci tábora majú možnosť za svoju aktívnu činnosť získať farebný náramok. Tie deti, ktoré získajú týchto náramkov najviac sú v rámci skupín odmenené zvláštnou cenou. Je to napríklad finančná poukážka do kníhkupectva či ďalšie vecné ceny. V tomto roku sa tábora niektoré deti zúčastnili už piaty krát. Asi polovica detí (24) z celkového počtu sa už letného tábora zúčastnila. Cieľom tábora nebolo vzdelávať tak ako v škole, ale aplikovať zážitkové učenie aby bol žiak vnútorne motivovaný.

Jeden deň bola pre deti zorganizovaná celodenná exkurzia – tento rok to bola Čiernohronská železnička a náučný chodník Čierny Balog.