Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  UCHÁDZAČ

  Otvorené prihlasovanie pre DPŠ je od 16. 5. 2022 do 11. 9. 2022.

  Prihlasovanie pre ROM DPŠ bolo ukončené (16. 5. 2022 do 30. 6. 2022).

  Študenti, ktorí sa prihlásia v letnom termíne a budú na DPŠ prijatí, budú začínať výučbu v zimnom semestri tohto akademického roka, predbežne október 2022.

  Garantka DPŠ: prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

  Gestorka DPŠ: PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.

  Doplňujúcim pedagogickým štúdiom získavajú absolventi vysokoškolského štúdia v neučiteľských študijných odboroch pedagogickú spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent.

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici organizuje doplňujúce pedagogické štúdium v dvoch vzdelávacích programoch:

  1. Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)  ̶  ako trojsemestrálne štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti pre jednotlivé kategórie pedagogického zamestnanca učiteľ / vychovávateľ / pedagogický asistent / majster odbornej výchovy. Výučba doplňujúceho pedagogického štúdia sa realizuje v dvoch miestach, Banská Bystrica alebo Žilina.
  2. Rozširujúce moduly doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ ROM)  ̶  ako jednosemestrálne štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti pre ďalšiu kategóriu pedagogického zamestnanca (učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent, majster odbornej výchovy). Toto štúdium je určené pre absolventov základného modulu doplňujúceho pedagogického štúdia alebo absolventov, ktorí už absolvovali doplňujúce pedagogické štúdium pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca, než v ktorej v súčasnosti vykonávajú pedagogickú činnosť. Výučba rozširujúceho modulu doplňujúceho pedagogického štúdia sa realizuje len v Banskej Bystrici.

  Podmienky prijatia na:

  1. doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)  ̶  základnou podmienkou prijatia je ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého (Bc.) alebo druhého stupňa (Mgr., Ing.) v neučiteľských študijných programoch, resp. štúdium v dennej forme  druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania v neučiteľských študijných  programoch. Dôležité upozornenie: Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia (Bc.) môžu byť prijatí len na zameranie vychovávateľ alebo pedagogický asistent.
  2. rozširujúce moduly doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ ROM) je absolvovanie Základného modulu DPŠ (aj na inej VŠ). Absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia v minulosti pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca, než v ktorej v súčasnosti vykonávajú pedagogickú činnosť.

  Forma štúdia: Externá forma výlučne cez víkendy (prevažne v sobotu). Súčasťou štúdia je aj samostatné štúdium a príprava účastníkov na plnenie podmienok absolvovania predmetov a požiadaviek na skúšky, prax, tvorba a obhajoba záverečnej práce a záverečná skúška. Po úspešnom vykonaní obhajoby záverečnej práce a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky bude absolventovi kvalifikačného vzdelávania vydané vysvedčenie o kvalifikačnom vzdelávaní.

  Poplatok za štúdium je 390 Eur za semester. Poplatok  za štúdium sa uhrádza až po doručení rozhodnutia o prijatí a zapísaní na štúdium.  Oznámenie o prijatí je zasielané elektronicky. Prijatí uchádzači na štúdium sú pozvaní na zápis ku štúdiu. Spôsob platby poplatku za štúdium sa realizuje výlučne bankovým prevodom.

  Prijímacie konanie je bez prijímacej skúšky. Prihlasovanie sa realizuje elektronicky a poplatok za spracovanie prihlášky je 30 Eur (platí sa pri podaní prihlášky).

  Prílohy k prihláške:

  1. doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) :
   1. doklad o zaplatení  poplatku  za spracovanie prihlášky 30 Eur
   2. kópia diplomu a vysvedčenia
   3. v prípade, že ste študentom denného štúdia II. stupňa vysokoškolského štúdia je potrebné priložiť aj potvrdenie o štúdiu
  2. rozširujúce moduly doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ ROM):
   1. doklad o zaplatení  poplatku  za spracovanie prihlášky 30 Eur
   2. kópia vysvedčenia zo základného modulu DPŠ alebo kópia vysvedčenia z DPŠ absolvovaného v skoršom období

  Ak máte akékoľvek otázky ohľadne štúdia DPŠ, môžete nás kontaktovať na e-mail dps.umb@umb.sk