Správa účelových zariadení UMB

Správa účelových zariadení UMB

Správa účelových zariadení UMB
Trieda SNP 53, 
974 00 Banská Bystrica

Tel: +421 48 446 69 11 
www.ubytovanie.umb.sk

GPS: 48.738984,19.165215

Ako nás nájdete:

 • zo železničnej stanice pešo 10 min. smer Sídlisko
 • z autobusovej stanice – pešo smer žel. stanica a Sídlisko (15 min. )

SÚZ bola zriadená dňa 1.1.1995 rozhodnutím rektora UMB v Banskej Bystrici, č.724/94 zo dňa 10.12.1994, v zmysle § 10, ods. 1, písm. e) a § 13, ods. 3, zákona o vysokých školách č. 172/1990 Zb.z. v znení neskorších predpisov.
Bola zriadená ako samostatná organizačná zložka UMB s delegovanou právnou subjektivitou v oblasti:

 • pracovno-právnej a sociálnej
 • hospodárskej v rámci schváleného rozpočtu UMB
 • podnikateľskej podľa všeobecne platných právnych predpisov
 • organizačnej
 • v ďalších oblastiach podľa rozhodnutia UMB (prerozdeľovanie lôžok, poskytovanie stravovania, odvolacie konanie v oblasti ubytovania).

Predmet činnosti SÚZ UMB je v zriaďovacej listine vymedzený ako poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb v pôsobnosti UMB.
Je organizačnou zložkou verejnej vysokej školy UMB. Nie je však právnickou osobou. Tou je jej zriaďovateľ UMB. Riadi sa zákonom č. 131/2002 o vysokých školách v znení neskorších predpisov, smernicami, pokynmi, rozhodnutiami UMB, internými smernicami SÚZ, Domovým poriadkom SÚZ a ich doplnkami.
Vyhlásenie k poškodzovaniu majetku SÚZ UMB
Organizačne sa SÚZ UMB skladá z riaditeľstva správy a ním riadených prevádzkových jednotiek:
riaditeľstvo správy: Tr. SNP 53, Banská Bystrica

Študentské domovy:

Študentské jedálne a bufety:

ŠJ1, ul. Tajovského 40 (ŠD1)
Výdajné miesto, ul. Tr. SNP 53 (ŠD4)

Na čele celej SÚZ UMB je riaditeľ, ktorý organizačne riadi chod vyššie uvedených pracovísk ako i spôsob rozdeľovania a prideľovanie lôžok študentom UMB. Spolupracuje so študentskou radou.
SÚZ poskytuje študentom UMB sociálne služby, a to ubytovacie a stravovacie.

So žiadosťami o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám týkajúcich sa činnosti a pôsobnosti SÚZ, sa obracajte na riaditeľa:

písomne: SÚZ UMB,Tr. SNP 53, 974 00 Banská Bystrica

riaditeľ : Ing. Mrena Jozef

osobne: utorok 7,30 – 8,30 hod. resp. podľa dohodnutého termínu

V prípade písomného podania musí byť uvedené, že ide o " Žiadosť o poskytnutie informácie". Musí byť uhradená suma podľa sadzobníka úhrad.

Sadzobník úhrad za poskytnutie informácií:

 • obálka A5 0,07€/ks
 • obálka A4 0,13€/ks
 • kancelársky papier 0,03€/ks
 • fotokópia A4 0,13€/ks
 • poštovné (listová zásielka doporučená na dobierku podľa cenníka pošty)

Informácie poskytnuté písomnou formou budú zasielané žiadateľovi výhradne doporučene na dobierku. To znamená, že pošta nedoručí listovú zásielku skôr, ako adresát uhradí dobierku. Cena dobierky bude pozostávať z poštovného a materiálových nákladov podľa uvedeného sadzobníka úhrad.