Fakulta prírodných vied UMB

Fakulta prírodných vied UMB

Študuj prírodné vedy – študuj pre život

Fakulta ponúka vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v oblasti prírodných vied (biológia, geografia, geológia, chémia), environmentalistiky, fyziky, informatiky a matematiky. Študijné programy sú zamerané na odborné a učiteľské štúdium daných vied vo vzájomných kombináciách. Absolventi nachádzajú uplatnenie v školskom vzdelávacom systéme na všetkých stupňoch škôl, ako aj v štátnej, verejnej a súkromnej sfére.