Aktuálne oznamy

AKO SA SPRÁVAŤ: COVID-19

V Ban. Bystrici dňa 15. 10. 2020

Ubytovať sa je možné v pracovných dňoch v čase od 07:30 do 14:00 hod.

V Ban. Bystrici dňa 08. 09. 2020

Nájomné za zimný semester akademického roka 2020/21

/ 2 - lôžková izba 59,00 € / mes. september - január = 295,00 €
/ 3 - lôžková izba 56,00 € / mes. september - január = 280,00 €
     
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu:

IBAN: SK44 8180 0000 0070 0009 5857

BIC / SWIFT: SPSRSKBA

VS: 61123456
ŠS: ID študenta
  - v správe pre prijímateľa uveďte meno a izbu študenta

PLATBA - MANUÁL

V prípade nutnosti vyhľadávania platby - nesprávne uvedený VS, ŠS alebo platba poštovou poukážkou, študent zaplatí poplatok vo výške 5,00 €.

V Ban. Bystrici dňa 01. 07. 2020

Zmluva o ubytovaní - aktualizovaná s platnosťou od AR 20/21

V Ban. Bystrici dňa 25. 06. 2020

Prístelky na ŠD 1 budú prideľované od 16. 09. 2020:

- prístelka je možná na 2 - lôžkovej izbe
- k ubytovaniu je potrebný písomný súhlas všetkých spolubývajúcich z izby
- tlačivo je k dispozícii na vrátnici
- platba za 4,5 mesiaca sa hradí vopred v hotovosti u vedúcej ŠD
- prístelku si zabezpečí každý študent sám a môže to byť len "rozkladacie lôžko", nie pevné!
- s vypísaným tlačivom sa študent dostaví k vedúcej ŠD1,3

V Ban. Bystrici dňa 15. 05. 2020

Postup pri odubytovaní zo ŠD 1:

Študent sa môže odubytovať v pracovných dňoch od 07:00 hod. do  15:00 hod.

Žiadame študentov, aby pri odubytovaní zo ŠD dodržiavali nasledovný postup:

  • Vyplníte tlačivo "ODCHODKA zo ŠD", tlačivo je k dispozícii u pani skladníčky bielizne (dvere č. 14), ktorá Vám potvrdí vrátenie zapožičanej bielizne.
  • Pani upratovačka, ktorá upratuje Vašu bunku, Vám skontroluje izbu a podpíše "ODCHODKU zo ŠD".
  • Vypíšete tlačivo "ODSTÚPENIE od ZMLUVY" s uvedením dôvodu odchodu - riadite sa Zmluvou o ubytovaní, čl. V. Odstúpenie od zmluvy
    - dôvod = ukončenie štúdia, k ODSTÚPENIU priložíte tlačivo zo študijného oddelenia.
  • Ak máte preplatok na nájomnom, vyplníte tlačivo "Žiadosť o vrátenie nájomného". Pri nedoplatku, tento uhradíte v hotovosti u vedúcej ŠD.

Všetky vyššie uvedené tlačivá odovzdáte vedúcej ŠD 1, 3 pri odubytovaní.
- odovzdáte preukaz ubytovaného, kľúče od izby a v prípade poškodeného zariadenia izby, škody uhradíte u Ing. Loulovej - hospodárka ŠD 1.

Tlačivá Odstúpenie od zmluvy a Žiadosť o vrátenie nájomného sú na:
- VZORY tlačív na stiahnutie
- vo FAX Copy

 V Banskej Bystrici dňa 21. 11. 2018