Aktuálne oznamy

Platba nájomného za letný semester AR 2018/19

 Nájomné za letný semester 2019 sa bude uhrádzať :

od 01. 02. do 20. 02. 2019 (už pripísané na účte ) bankovým prevodom za obdobie: február – máj 2019 

Cena nájomného :

2-lôžková izba .......... 59,- €/mes ............... február - máj = 236,- €

3-lôžková izba .......... 56,- €/mes ............... február - máj = 224,- €

Bankové spojenie:  z Vášho účtu na účet SÚZ UMB =
Štátna pokladnica SK44 8180 0000 0070 0009 5857

 Pri platbe uviesť: VS: 61123456

                                ŠS: ID študenta

- tieto údaje má študent uvedené na svojom preukaze
- v správe pre prijímateľa uviesť meno a izbu študenta

V Ban. Bystrici dňa 17.01.2019                                                                            

Voľné lôžka:

V študentskom domove 1 nie sú  voľné žiadne lôžka pre denných študentov.

V Ban. Bystrici dňa 21. 11. 2018

Postup pri odubytovaní zo ŠD 1:

Študent sa môže odubytovať v pracovných dňoch od 07:00 hod. do  15:00 hod.

Žiadame študentov, aby pri odubytovaní zo ŠD dodržiavali nasledovný postup:

  • Vyplníte tlačivo "ODCHODKA zo ŠD", tlačivo je k dispozícii u pani skladníčky bielizne (dvere č. 14), ktorá Vám potvrdí vrátenie zapožičanej bielizne.
  • Pani upratovačka, ktorá upratuje Vašu bunku, Vám skontroluje izbu a podpíše "ODCHODKU zo ŠD".
  • Vypíšete tlačivo "ODSTÚPENIE od ZMLUVY" s uvedením dôvodu odchodu - riadite sa Zmluvou o ubytovaní, čl. V. Odstúpenie od zmluvy
    - dôvod = ukončenie štúdia, k ODSTÚPENIU priložíte tlačivo zo študijného oddelenia.
  • Ak máte preplatok na nájomnom, vyplníte tlačivo "Žiadosť o vrátenie nájomného". Pri nedoplatku, tento uhradíte v hotovosti u vedúcej ŠD.

Všetky vyššie uvedené tlačivá odovzdáte vedúcej ŠD 1, 3 pri odubytovaní.
- odovzdáte preukaz ubytovaného, kľúče od izby a v prípade poškodeného zariadenia izby, škody uhradíte u Ing. Loulovej - hospodárka ŠD 1.

Tlačivá Odstúpenie od zmluvy a Žiadosť o vrátenie nájomného sú na:
- VZORY tlačív na stiahnutie
- vo FAX Copy

 V Banskej Bystrici dňa 21. 11. 2018