Aktuálne oznamy

 

Prístelky na ŠD 1 budú prideľované od 20. 09. 2019:

- prístelka je možná na 2 - lôžkovej izbe
- k ubytovaniu je potrebný písomný súhlas všetkých spolubývajúcich z izby
- tlačivo je k dispozícii na vrátnici
- platba za 4,5 mesiaca sa hradí vopred v hotovosti u vedúcej ŠD
- prístelku si zabezpečí každý študent sám a môže to byť len "rozkladacie lôžko", nie pevné!
- s vypísaným tlačivom sa študent dostaví k vedúcej ŠD1,3

V Ban. Bystrici dňa 28. 08. 2019

Platba nájomného za zimný semester AR 2019/20

 Nájomné za zimný semester 2019 sa bude uhrádzať :

od 01. 08. do 20. 08. 2019 (už pripísané na účte ) bankovým prevodom za obdobie: september 2019 – január 2020 

Cena nájomného :

2-lôžková izba .......... 59,- €/mes ............... september - január = 295,- €

3-lôžková izba .......... 56,- €/mes ............... september - január = 280,- €

Bankové spojenie:  z Vášho účtu na účet SÚZ UMB =
Štátna pokladnica SK44 8180 0000 0070 0009 5857

 Pri platbe uviesť: VS: 61123456

                                ŠS: ID študenta

- tieto údaje má študent uvedené na svojom preukaze
- v správe pre prijímateľa uviesť meno a izbu študenta

V Ban. Bystrici dňa 01. 08. 2019                                                                           

 

Postup pri odubytovaní zo ŠD 1:

Študent sa môže odubytovať v pracovných dňoch od 07:00 hod. do  15:00 hod.

Žiadame študentov, aby pri odubytovaní zo ŠD dodržiavali nasledovný postup:

  • Vyplníte tlačivo "ODCHODKA zo ŠD", tlačivo je k dispozícii u pani skladníčky bielizne (dvere č. 14), ktorá Vám potvrdí vrátenie zapožičanej bielizne.
  • Pani upratovačka, ktorá upratuje Vašu bunku, Vám skontroluje izbu a podpíše "ODCHODKU zo ŠD".
  • Vypíšete tlačivo "ODSTÚPENIE od ZMLUVY" s uvedením dôvodu odchodu - riadite sa Zmluvou o ubytovaní, čl. V. Odstúpenie od zmluvy
    - dôvod = ukončenie štúdia, k ODSTÚPENIU priložíte tlačivo zo študijného oddelenia.
  • Ak máte preplatok na nájomnom, vyplníte tlačivo "Žiadosť o vrátenie nájomného". Pri nedoplatku, tento uhradíte v hotovosti u vedúcej ŠD.

Všetky vyššie uvedené tlačivá odovzdáte vedúcej ŠD 1, 3 pri odubytovaní.
- odovzdáte preukaz ubytovaného, kľúče od izby a v prípade poškodeného zariadenia izby, škody uhradíte u Ing. Loulovej - hospodárka ŠD 1.

Tlačivá Odstúpenie od zmluvy a Žiadosť o vrátenie nájomného sú na:
- VZORY tlačív na stiahnutie
- vo FAX Copy

 V Banskej Bystrici dňa 21. 11. 2018