Aktuálne oznamy

PROCES ODUBYTOVANIA ZO ŠTUDENSTKÝCH DOMOVOV 

Vážené študentky, vážení študenti,

rád by som Vás upozornil, že proces odubytovania v období mimoriadneho režimu počas trvania pandémie bol prerokovaný a schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici a  Krízovým štábom Okresného úradu v Banskej Bystrici.

Na proces odubytovania budú dohliadať pri vstupe do každého študentského domova príslušníci policajného zboru Slovenskej republiky a osoby určené rektorom UMB.

Tento proces môže prebehnúť VÝLUČNE za predpokladu dodržania nižšie uvedených záväzných pokynov a stanoveného harmonogramu, ktorý bude každému študentovi doručený do emailovej schránky.

Mimo harmonogramom určeného času a dátumu NEBUDE UMOŽNENÉ sa odubytovať.

Záväzné pokyny pri odubytovaní zo študentských domovov:

1)   Vstup do študentského domova bude povolený danej osobe len v deň určený harmonogramom odubytovania.

2)   Na každého ubytovaného študenta bude povolený vstup do študentského domova len jednej osobe (samotný študent alebo ním poverená osoba).

3)   Osoba vstupujúca do študentského domova nesmie byť v karanténe.

4)   Vstup do študentského domova bude povolený len:

a)      s VLASTNÝM nasadeným ochranným rúškom.

b)      s VLASTNÝMI rukavicami.

5)   Každej osobe vstupujúcej do priestorov študentského domova bude pri vstupe odmeraná telesná teplota. Vstup do objektu bude povolený len osobám, ktoré nebudú mať zvýšenú telesnú teplotu.

6)   Každá osoba vstupujúca do priestorov študentského domova bude pri prvom vstupe označená náramkom, ktorý jej zabezpečí bezproblémové opakované vstupy do priestorov študentského domova.

7)   Osoba realizujúca odubytovanie zabezpečí celý proces odubytovania v čo najkratšom čase, bez zbytočných prieťahov a sústredí sa výlučne na vypratanie osobných vecí z priestorov študentského domova.

8)   Pri odchode je osoba realizujúca odubytovanie povinná odovzdať vedúcej študentského domova preukaz, kľúč a vysporiadať si prípadné pokuty - akceptovaná bude len platba v hotovosti.

-          Strata preukazu 5 €,

-          Strata kľúča15 €.

Prosíme Vás, aby ste si pripravili presnú sumu, aby sa nestrácal čas zbytočným vydávaním.

9)   Vrátenie preukazu, kľúča a uhradenie prípadnej pokuty je základnou podmienkou možnosti podania si žiadosti o vrátenie už zaplateného poplatku za lôžko za mesiac apríl a máj 2020.

10)    Po korektnom odubytovaní je potrebné  poslať  príslušnej vedúcej študentského domova prostredníctvom emailu podpísanú naskenovanú žiadosť o vrátenie  poplatku za lôžko za mesiac apríl a máj 2020.  Po jej vyhodnotení vedúcou študentského domova bude žiadosť postúpená na zúčtovanie.  

11)    Prádlo, lampy, deky, ktoré máte požičané, budú do vášho príchodu z vašich izieb stiahnuté podľa vašich osobných kariet.

12)    Po vašom odubytovaní budú všetky nepotrebné veci, ktoré ostanú v izbe vypratané do kontajnerov. Následne bude izba  uprataná, vydezinfikovaná, aby sa zabránilo možnému šíreniu nákazy. Túto  dôležitú a náročnú činnosť vykonajú zamestnanci SÚZ UMB.

13)    Chladničky vo vašom osobnom vlastníctve si môžete nechať na izbe, pokiaľ nemáte možnosť adekvátneho odvozu v určený deň. Toto sa vyrieši individuálne aj v neskoršom termíne.

Pozornosť tiež venujte príkazu rektora „Odubytovanie študentov UMB z ubytovacích zariadení SÚZ UMB“, ktorý je uvedený na webovej stránke UMB. Rovnako tu budú zverejnené aj tieto záväzné pokyny.

Žiadam Vás o dôsledné naštudovanie záväzných pokynov pri odubytovaní zo študentských domovov, nakoľko v tejto situácii nebude čas, ani priestor na zbytočné diskusie.

Našou spoločnou úlohou bude čo najrýchlejšie uskutočniť proces odubytovania, s cieľom CHRÁNIŤ NAŠE SPOLOČNÉ ZDRAVIE.

V Banskej Bystrici 01. 04. 2020

                                                                                                        

                                                                                                             Ing. Mrena Jozef, v. r.

                                                                                                                riaditeľ SÚZ UMB

Prístelky na ŠD 1 budú prideľované od 20. 09. 2019:

- prístelka je možná na 2 - lôžkovej izbe
- k ubytovaniu je potrebný písomný súhlas všetkých spolubývajúcich z izby
- tlačivo je k dispozícii na vrátnici
- platba za 4,5 mesiaca sa hradí vopred v hotovosti u vedúcej ŠD
- prístelku si zabezpečí každý študent sám a môže to byť len "rozkladacie lôžko", nie pevné!
- s vypísaným tlačivom sa študent dostaví k vedúcej ŠD1,3

V Ban. Bystrici dňa 28. 08. 2019

Platba nájomného za zimný semester AR 2019/20

 Nájomné za zimný semester 2019 sa bude uhrádzať :

od 01. 08. do 20. 08. 2019 (už pripísané na účte ) bankovým prevodom za obdobie: september 2019 – január 2020 

Cena nájomného :

2-lôžková izba .......... 59,- €/mes ............... september - január = 295,- €

3-lôžková izba .......... 56,- €/mes ............... september - január = 280,- €

Bankové spojenie:  z Vášho účtu na účet SÚZ UMB =
Štátna pokladnica SK44 8180 0000 0070 0009 5857

 Pri platbe uviesť: VS: 61123456

                                ŠS: ID študenta

- tieto údaje má študent uvedené na svojom preukaze
- v správe pre prijímateľa uviesť meno a izbu študenta

V Ban. Bystrici dňa 01. 08. 2019                                                                           

 

Postup pri odubytovaní zo ŠD 1:

Študent sa môže odubytovať v pracovných dňoch od 07:00 hod. do  15:00 hod.

Žiadame študentov, aby pri odubytovaní zo ŠD dodržiavali nasledovný postup:

  • Vyplníte tlačivo "ODCHODKA zo ŠD", tlačivo je k dispozícii u pani skladníčky bielizne (dvere č. 14), ktorá Vám potvrdí vrátenie zapožičanej bielizne.
  • Pani upratovačka, ktorá upratuje Vašu bunku, Vám skontroluje izbu a podpíše "ODCHODKU zo ŠD".
  • Vypíšete tlačivo "ODSTÚPENIE od ZMLUVY" s uvedením dôvodu odchodu - riadite sa Zmluvou o ubytovaní, čl. V. Odstúpenie od zmluvy
    - dôvod = ukončenie štúdia, k ODSTÚPENIU priložíte tlačivo zo študijného oddelenia.
  • Ak máte preplatok na nájomnom, vyplníte tlačivo "Žiadosť o vrátenie nájomného". Pri nedoplatku, tento uhradíte v hotovosti u vedúcej ŠD.

Všetky vyššie uvedené tlačivá odovzdáte vedúcej ŠD 1, 3 pri odubytovaní.
- odovzdáte preukaz ubytovaného, kľúče od izby a v prípade poškodeného zariadenia izby, škody uhradíte u Ing. Loulovej - hospodárka ŠD 1.

Tlačivá Odstúpenie od zmluvy a Žiadosť o vrátenie nájomného sú na:
- VZORY tlačív na stiahnutie
- vo FAX Copy

 V Banskej Bystrici dňa 21. 11. 2018