Súčasné tendencie v riadení a marketingu európskych destinácií

Informácia pre médiá, 21. 9. 2016

Súčasné tendencie v riadení a marketingu európskych destinácií

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela spolu s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko organizujú pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica medzinárodnú konferenciu na tému Súčasné tendencie v riadení a marketingu európskych destinácií, ktorá sa uskutoční dňa 29. septembra 2016 v Cikkerovej sieni historickej radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici.

Cieľom konferencie je prezentovať nové myšlienky, súčasné trendy a príklady dobrej praxe v destinačnom manažmente a marketingu. Na konferencii vystúpia viacerí domáci aj zahraniční odborníci, napríklad Lívia Lukáčová (MZVaEZ SR), Jitka Zikmundová (Linz), Anna Vendrell (Costa Brava), Martin Šauer (Masarykova univerzita) Ivan Šulek (Košice) a iní, ktorí prednesú zaujímavé a inšpiratívne príspevky na témy marketingu a konkurencieschopnosti destinácií, značky krajiny a význame ocenenia „európske" pre rozvoj cestovného ruchu.

Konferencia je určená odbornej verejnosti, vzdelávacím inštitúciám, manažérskym organizáciám cestovného ruchu a zástupcom samospráv. Konferencia je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ prostredníctvom dotačného programu v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky.

Kontaktná osoba za UMB:

Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD., zuzana.gajdosikova@umb.sk