Špičkový vedecký tím UMB

 

Akreditačná komisia na svojom 76. zasadnutí v dňoch 2. - 4. apríla 2014 v Bratislave odsúhlasila uznesením č. 76.9.1 pilotný projekt „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“. Cieľom bolo identifikovať vedecké osobnosti a kolektívy, ktoré sa presadili v medzinárodnom vedeckom alebo umeleckom prostredí, ale aj motivovať tímy a pracoviská k lepším výkonom a k výraznejšiemu uplatňovaniu mladých vedcov v tímovej práci. Dôležitým cieľom bolo aj zvýšenie spoločenskej prestíže najlepších vedeckých osobností a tímov.

Do súťaže sa zapojilo 77 tímov. Na 86. zasadnutí AK členovia AK rozhodli hlasovaním o konečnom výsledku a akceptovali 37 špičkových vedeckých tímov z 8 slovenských univerzít (UK, STU, TUKE, TU Zvolen, UPJŠ Košice, VŠMU, VŠVU a UMB). 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je sídlom a pracoviskom špičkového vedeckého tímu matematikov s projektom DIMADYS, ktorý zastupujú prof. RNDr. Roman  Nedela, DrSc., prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc., doc. RNDr. Vladimír  Špitalský, PhD., RNDr. Matúš Dirbák, PhD. a doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD.