Prideľovanie ubytovania

Kompletná databáza žiadateľov o lôžko, zoznamy študentov s prideleným a neprideleným lôžkom, ostatné informácie týkajúce sa prideľovania lôžok a ubytovania na ŠD1, 2, 3, 4, 5: SÚZ UMB Tr. SNP 53, 048/ 446 69 17

Prideľovanie lôžok na ktorýkoľvek z internátov UMB prebieha centrálne cez SÚZ UMB a ŠIR. Preto je bezpredmetné zasielať žiadosti na jednotlivé študentské domovy či dekanáty fakúlt. Vedúca ŠD ubytuje iba tých študentov, ktorých má uvedených v zoznamoch zo SÚZ UMB, resp. od študentskej internátnej rady.

Kapacita SÚZ UMB pre študentov denného štúdia: 2 265 lôžok pre potreby 6 fakúlt UMB. SÚZ UMB rieši žiadosti o ubytovanie študentov UMB, ktorí študujú 1., 2., a 3. stupeň denného štúdia.

Študenti externého štúdia sa môžu ubytovať len krátkodobo formou hosťovského ubytovania po dohode s vedúcou príslušného ŠD.

V internátoch SÚZ UMB je poskytované ubytovanie počas trvania akademického roka študentom UMB študujúcim dennou formou (2 265 lôžok) a študentom diaľkárom formou krátkodobého ubytovania. Ďalej SÚZ poskytuje ubytovanie vo vyčlenenej kapacite zamestnancom UMB, externým pracovníkom UMB a pracovným návštevám.

Ani jeden z internátov SÚZ UMB nie je stavaný bezbariérovo. Vstup do budov ŠD 1, 2, 3 je cez schodište, vstup do ŠD 5 je bezbarierový, v budovách sú k dispozícii výťahy. V budove ŠD 4 nie je výťah, vstup do budovy je priamy, vo vestibule budovy je schodište.

V prípade študentov s ťažkým zdravotným postihnutím (vozíčkar, nevidomý ap.) odporúčame pred alebo pri podávaní žiadosti o lôžko informovať sa na riaditeľstve SÚZ.

Proces prideľovania lôžok na akademický rok študentom denného štúdia je výhradne v kompetencii riaditeľa SÚZ, s ktorým úzko spolupracuje študentská internátna rada.

Prideľovanie lôžok nie je správnym konaním a študentovi naň nevyplýva nárok zo zákona.
Lôžko môže byť pridelené len toľkým študentom, koľko miest má lôžková kapacita SÚZ UMB (2 260 lôžok). Prideľovanie lôžok študentom prebieha každoročne etapovite podľa rokov štúdia.

Študentovi I. II. a III. stupľa štúdia, je pridelené lôžko v ŠD na príslušný akademický rok, t.j. na 10 mesiacov.

Nájomné sa uhrádza na trikrát, nájomné za lôžko musí študent uhradiť bezhotovostným bankovým prevodom:
- za obdobie 02. 09. – 31. 01. (prvá platba) uhrádza sa pred nástupom na ŠD do 20. 08.
- za obdobie 01. 02. – 31. 05. (druhá platba) uhrádza sa v mesiaci február
- za obdobie 01. 06. – 30. 06. (tretia platba) uhrádza sa v hotovosti u vedúcej ŠD

O prípadných úpravách platieb budú študenti informovaní prostredníctvom verejných oznamov na nástenkách ŠD.

V rámci jednotlivých kôl budú informácie o ich výsledku sprístupnené vždy až od termínu uvedeného ako termín výsledkov. Do tej doby trvá odmietnutie sprístupnenia informácií a to z dôvodu hromadného spracovávania vstupných dát a ich vyhodnocovania.
Z dôvodu dodržania termínov, vyzývame žiadateľov, aby zbytočne nenaliehali a nežiadali o predčasné informácie, pretože tým značne zdržujú proces spracovania a vyhodnotenia žiadostí.

Upozornenie pre všetkých žiadateľov o lôžko.
Počas akademického roka, mimo vyhlásených kôl na prideľovanie lôžok, sa môžu študenti priebežne osobne informovať u vedúcich ŠD, či sa neuvoľnilo lôžko po odchádzajúcom študentovi. Nepodáva sa už písomná žiadosť o lôžko! Uvoľnenie lôžka počas semestra je vec náhody a nikto zo SÚZ nevie dopredu určiť, kedy a koľko lôžok sa uvoľní, alebo či sa vôbec nejaké lôžka uvoľnia.

V prípade, že študent napriek týmto pokynom a informáciám, zašle akúkoľvek žiadosť o lôžko mimo vyhláseného termínu, resp. opakovanú žiadosť, rozhodne o tejto žiadosti riaditeľ SÚZ v lehote 15 dní odo dňa doručenia. Ak v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že žiadosť zamietol. Na výsledok riešenia takýchto žiadostí sa musí žiadateľ informovať osobne alebo telefonicky na SÚZ 048/446 6917.