Aktuálne oznamy

Platba nájomného za letný semester AR 2019/20

Nájomné za letný semester sa bude uhrádzať:
od 01. 02. do 20. 02. 2020 (platba už pripísaná na účet) bankovým prevodom za obdobie február - máj 2020

Cena nájomného:
2 - lôžková izba - 62,- €/mes. = február - máj = 248,- €
3 - lôžková izba - 59,- €/mes. = február - máj = 236,- €

Bankové spojenie - prevod z Vášho účtu na účet SÚZ UMB:

Štátna pokladnica SK44 8180 0000 0070 0009 5857

Pri platbe uviesť: VS = 65123456
                               ŠS = ID študenta (tieto údaje má študent na svojom ubytovacom preukaze)
                                v správe pre prijímateľa uviesť meno a izbu študenta

 V Banskej Bystrici dňa 03. 02. 2020

ZMENA v úhradách platieb za ubytovanie v študentských domovoch UMB.

Od 01. 09. 2017 sa nájomné uhrádza na trikrát za nasledovné obdobia:

- za obdobie 02. 09. – 31. 01. (prvá platba) uhrádza sa pred nástupom na ŠD do 15. augusta
- za obdobie 01. 02. – 31. 05. (druhá platba) uhrádza sa do 20. februára
- za obdobie 01. 06. – 30. 06. (tretia platba) uhrádza sa v hotovosti u vedúcej ŠD

Nájomné za lôžko uhrádza študent výhradne bezhotovostným bankovým prevodom.

V Banskej Bystrici dňa 23. 05. 2017