Fakulta prírodných vied UMB

INSÍGNIE FAKULTY PRÍRODNÝCH VIED

Žezlo

Žezlo sa skladá z dvoch oddeliteľných častí. Po zložení tvorí celok, na ktorom z ušľachtilého dreva, povrchovo upraveného a vylešteného až na hmatovú hebkosť, symbolizujúceho dokonalosť, krásu a originalitu prírody, vychádza striedmosť, harmónia a čistota vytvarovaného zlatého kovu, ktorý je symbolom ľudského snaženia a zároveň, v citlivej grafickej reprezentácii, precíznym výtvorom do praxe pretaveného umu podloženého dokonalým zvládnutím a poznaním všetkých tajov prírody. Prechod medzi drevom a kovom je nenútený, vo svojej zložitosti je jednoduchý a krásny.

V hlavici žezla sa stretajú dva symboly. Prvý predstavuje model jadra atómu obsahujúci jeho orbitály a elektróny, druhý symbol znázorňuje model zemegule. Vo svojej vzdialenosti, v celom spektre, ktoré sa nachádza medzi mikrosvetom a makrosvetom, ponúkajú oba symboly priestor, v ktorom možno nájsť všetky aktivity vysokoškolskej inštitúcie zameranej na štúdiá prírodných vied. Celá zlatá časť žezla, v oblúku okolo zemegule s atómom jemne ornamentálne zdobená slovanskou symbolikou lipového listu, tak vkusne a v jednote ešte viac akcentuje súhru jednotlivých katedier, ktoré, podobne ako ona, vytvárajú harmonický celok – Fakultu prírodných vied UMB.

Žezlo Fakulty prírodných vied UMB

Fakulta prírodných vied UMB

Reťaz dekana

Reťaz dekana Fakulty prírodných vied UMB tvorí skupina jemne štruktúrovaných a citlivo reliéfne zdobených plochých zlatých peniažtekov prepojených navzájom vždy jedným zlatým očkom. Na reťazi sú zavesené jedna pod druhou dve medaily. Horná, menšia z nich je dvojrozmernou obdobou hlavice žezla a opakuje sa v nej symbol atómu a symbol zemegule. Dolná, väčšia z medailí nesie Veľkú ozdobu Uhorska – podobizeň Mateja Bela. Autorom portrétu je Ján Černaj z Mincovne Kremnica, ktorý je autorom všetkých insígnií FPV UMB. Portrét je lemovaný textom UNIVERSITAS MATTHIAE BELII.

 

Fakulta prírodných vied UMB

Reťaze prodekanov

Reťaze prodekanov sú zjednodušenou alternatívou reťaze dekana, s ktorou tvarovo a proporcionálne harmonizujú.

Fakulta prírodných vied UMB