Filozofická fakulta UMB

Filozofická fakulta UMB

Jedinečný systém štúdia

Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia sú predovšetkým pripravení tak, aby mohli úspešne pokračovať v štúdiu rovnakého alebo príbuzného študijného programu na 2. stupni vysokoškolského štúdia. Absolventi magisterského učiteľského štúdia získavajú kvalifikáciu pre pedagogické pôsobenie na 2. stupni základných škôl a na všetkých typoch stredných škôl, osemročných gymnázií, jazykových a umeleckých škôl. Teoretické poznatky z odborných disciplín im však umožnia uplatniť sa aj v spoločenských, kultúrnych, osvetových a telovýchovných inštitúciách, redakciách a reklamných agentúrach, ako aj vo vedeckých ústavoch a hospodárskej praxi.

Študenti bakalárskych neučiteľských študijných programov majú možnosť uplatniť sa v štátnom, verejnom a súkromnom sektore ako erudovaní pracovníci podľa zamerania svojho študijného programu, príp. pokračovať v 2. stupni vysokoškolského vzdelávania v ukončenom alebo príbuznom študijnom programe. Absolventi magisterských neučiteľských študijných programov sa môžu uplatniť na riadiacich postoch v sociálnej, diplomatickej, zahraničnoobchodnej, turistickej a kultúrnej oblasti, vo vzdelávacích inštitúciách a inštitúciách EÚ.