Platby - prijímacie konanie

Platby - prijímacie konanie

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu:

  • IBAN: SK7581800000007000095590
  • BIC: SPSRSKBA
  • Konštantný symbol: 0308
  • Variabilný symbol: podľa poplatku danej fakulty
  • Špecifický symbol: 
    • uchádzači SR – rodné číslo
    • zahraniční uchádzači – dátum narodenia v tvare DDMMRR

Z dôvodov automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.

Kópiu dokladu o zaplatení poplatku na prijímacie konanie (výpis z účtu, výpis z IB ...) je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky.

Ak uchádzač podáva elektronickú prihlášku, MUSÍ zaslať na fakultu aj papierovú formu prihlášky, riadne vyplnenú, podpísanú a so všetkými prílohami.

Poplatky platné pre akademický rok 2022/2023.

1. Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského štúdia
(§ 92 ods.12 zákona)

 

Fakulta UMB

Písomná prihláška

Elektronická prihláška

 Variabilný symbol

Ekonomická fakulta

 

 

 

1. stupeň VŠ štúdia

40 €

 30 €

1031

2. stupeň VŠ štúdia

45 €

35 €

1032

3. stupeň VŠ štúdia

50 €

45 €

1033

Fakulta politických vied  a medzinárodných vzťahov

 

 

 

1. stupeň VŠ štúdia

 60 €

 57 €

4031

2. stupeň VŠ štúdia

4032

3. stupeň VŠ štúdia

4033

Fakulta prírodných vied

 

 

 

1. stupeň VŠ štúdia

 35 €

 32 €

5031

2. stupeň VŠ štúdia

5032

3. stupeň VŠ štúdia

5033

Filozofická fakulta UMB

 

 

 

1. stupeň VŠ štúdia

30€

 20 €

3031

2. stupeň VŠ štúdia

20 €

15 €

3032

3. stupeň VŠ štúdia

50€

45 €

3033

Pedagogická fakulta

 

 

 

1. stupeň VŠ štúdia

 35 €

 32 €

7031

2. stupeň VŠ štúdia

7032

3. stupeň VŠ štúdia

7033

Právnická fakulta

 

 

 

1. stupeň VŠ štúdia

 60 €

50 €

8031

2. stupeň VŠ štúdia

8032

3. stupeň VŠ štúdia

8033

 

1.1 Uchádzač o štúdium na príslušnú fakultu UMB uhradí na bežný účet UMB stanovený poplatok súčasne s podaním prihlášky na štúdium. V prípade duplicitnej úhrady, túto vráti fakulta uchádzačovi v plnej výške.

1.2 V prípade neúčasti na prijímacej skúške, v zreteľa hodných dokladovaných prípadoch
a na základe písomnej žiadosti uchádzača, dekan fakulty UMB môže znížiť poplatok formou vrátenia poplatku vo výške 50 %.

1.3 Rektor UMB odpustí poplatok za prijímacie konanie pre zamestnancov UMB a deti zamestnancov UMB na všetkých fakultách vo všetkých stupňoch štúdia. Podkladom pre rozhodnutie o odpustení poplatku za prijímacie konanie je potvrdenie referátu miezd a ľudských zdrojov príslušnej súčasti UMB o zamestnaneckom pomere uchádzača alebo jeho rodiča.