Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Informácie pre dotknutú osobu v zmysle článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679

  Prevádzkovateľ:

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „UMB“), IČO 30232295, kontakt +421484461111, sekretariat@umb.sk, kontakt na zodpovednú osobu zodpovedna.osoba.rek@umb.sk

  UMB prostredníctvom svojich oprávnených osôb: zamestnancov Univerzitného centra pre medzinárodné projekty UMB, Cesta na Amfiteáter 1, Banská Bystrica spracúva na účely: „Medzinárodné projekty“ (hlavný účel) a iné súvisiace účely (archivácia/uchovávanie údajov).

  Cieľom hlavného účelu spracovania je komplexné zabezpečenie spracovania informácií a agendy medzinárodných projektov so zámerom dosiahnuť poskytnutie finančného príspevku v súlade s legislatívou EÚ o poskytovaní pomoci a podpory z fondov ES, najmä:                                             

  • získavanie nevyhnutných informácií o riešiteľoch projektu od zmluvného partnera
  • plnenie zmluvných záväzkov voči projektovým partnerom pri účasti v projektových konzorciách,
  • preukazovanie plnenia zákonných podmienok pre čerpanie nenávratných finančných prostriedkov  z fondov ES a pre uplatnenie oprávnených nárokov.

  Prevádzkovateľ pre vyššie uvedený účel osobné údaje získava od zmluvného partnera medzinárodného projektu v zahraničí.

  Kategórie získaných osobných údajov: bežné osobné údaje

  • riešitelia projektu: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, podpis a pracovisko riešiteľa projektu a výkazy o plnení jeho zmluvných úloh
  • údaje podpornej dokumentácie dokladujúcej účasť riešiteľa na projektovej aktivite (napr. formou prezenčných listín, fotografií z danej aktivity), údaje dokladu potvrdzujúceho vyplatenie odmeny riešiteľovi/anketárovi (kópia výplatnej pásky u zamestnanca alebo iný doklad o vyplatení a prevzatí odmeny za vykonanú činnosť podľa pokynov donora).

  Právnym základom spracúvania je

  • plnenie úloh vo verejnom záujme (realizácia projektov pre rozvoj VŠ a VV činnosti a participácia  na projektoch EÚ v oblasti  vedy, výskumu a vývoja) a
  • plnenie zákonných povinností príslušného nariadenia EÚ, ktorým sa zriaďuje daný projekt (napr. Nariadenie EÚ č. 1288/2013/ES, ktorým sa zriaďuje Erasmus+, program únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport;  Nariadenie EÚ č. 1290/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 ako rámcový program pre výskum a inováciu a pravidlá jeho šírenia; Nariadenie EÚ č. 1291/2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020; Uznesenie vlády SR č. 318/2014 k programu spolupráce Stredná Európa 2014 – 2020) upravujúcich čerpanie finančných príspevkov,
  • plnenie zmluvných záväzkov UMB voči partnerom projektu a voči poskytovateľovi finančných prostriedkov; vrátane obhajovania svojich právnych nárokov vyplývajúcich z týchto vzťahov a zákonných predpisov.

  Príjemcami osobných údajov sú/môžu byť:

  • oprávnené osoby prevádzkovateľa ako koordinátora projektu,
  • organizácia poskytovateľa finančných prostriedkov (SAAIC),
  • agentúry spravujúce fondy, Úrad vlády a ministerstvá SR,
  • orgány EÚ a EK,
  • verejnosť (zverejnené informácie o riešiteľoch projektu najmä titul, meno, pracovisko, funkcia, kontakt, údaje o projekte) ,
  • iný oprávnený subjekt (napr. auditor, subjekt kontrolujúci oprávnenosť čerpania dotácií  a iné orgány štátnej a verejnej správy SR).

  Prenos do tretích krajín neuskutočňuje.

  Osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov po roku ukončenia realizácie projektu (lehota stanovená Registratúrnym poriadkom UMB v zmysle zákona o archívoch a registratúrach). Počas úložnej doby sa nesmú vykonávať žiadne operácie spracúvania a osobné údaje možno využiť len na účely občianskoprávneho konania, trestného konania alebo správneho konania (predloženie orgánom verejnej moci v rámci výkonu kontrolnej činnosti).

  Informácia o právach dotknutej osoby

  Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na:

  • prístup k osobným údajom (článok 15),

                (prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)

  • opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16),
  • vymazanie osobných údajov - právo na zabudnutie (článok 17),
   • zverejnené OU,
   • nepotrebné OU,
   • nezákonne spracúvané OU,
   • OU spracúvané na účely priameho marketingu,
   • OU po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania,
   • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných:
    •  pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
    •  spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov,
  • obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18),
   • počas opravy nesprávnych údajov,
   • počas overenia, či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby,
   • ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania,
   • ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
  • prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20)
   • pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou,
   • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  • namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21),
   • pri spracúvaní  pre potreby verejného záujmu,
   • výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
   • oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ak prevádzkovateľ bude pokračovať v spracúvaní, poskytne odôvodnenie,
   • pri spracúvaní na účely priameho marketingu - prevádzkovateľ ihneď pozastaví spracúvanie.

  Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.

  Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.

  Ďalšie informácie o právach dotknutej osoby a ochrane osobných údajov sú zverejnené na www.umb.sk v časti GDPR a Ochrana osobných údajov.