Informácie pre dotknutú osobu v zmysle článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016 / 679

Prevádzkovateľ:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „UMB“), IČO 30232295, kontakt +421484461111, sekretariat@umb.sk, kontakt na zodpovednú osobu zodpovedna.osoba.rek@umb.sk

UMB prostredníctvom svojich oprávnených osôb: zamestnancov Univerzitného centra pre medzinárodné projekty UMB, Cesta na Amfiteáter 1, Banská Bystrica spracúva na účely: „Medzinárodné projekty“ (hlavný účel) a iné súvisiace účely (archivácia/uchovávanie údajov).

Cieľom hlavného účelu je spracovanie agendy medzinárodných projektov v súlade so zmluvnými záväzkami a  legislatívou EÚ o poskytovaní pomoci a podpory z fondov ES, najmä:                                             

  • získavanie informácií o riešiteľoch/anketároch projektu od zmluvného partnera,
  • výmena informácií o projekte a riešiteľoch/anketároch v zmysle podmienok partnerskej zmluvy nadväzujúcej na zmluvu o poskytnutí grantu s organizáciou donora, alebo partnermi projektu so zámerom dosiahnuť poskytnutie finančného príspevku na riešenie projektov z fondov ES.

Prevádzkovateľ pre vyššie uvedený účel osobné údaje získava od zmluvného partnera medzinárodného projektu v zahraničí.

Kategórie získaných osobných údajov: riešiteľ: titul, meno, priezvisko, mailová adresa, trvalé bydlisko, dátum narodenia, pracovisko, podpis riešiteľa projektu a výkazy o plnení jeho zmluvných úloh, fotografie// anketár:  meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia

Právnym základom spracúvania je plnenie oprávnených záujmov prevádzkovateľa so zámerom preukázať, uplatniť si alebo obhajovať svoje právne nároky plnením svojich zmluvných záväzkov voči partnerom projektu v zahraničí a voči donorovi finančných prostriedkov a so zámerom diseminácie projektu a jeho výstupov vyplývajúcich z projektovej zmluvy informovať verejnosť zverejňovaním nevyhnutných údajov o  riešiteľoch projektov (najmä titul, meno, pracovisko, funkcia, kontakt, údaje o projekte).

Príjemcami osobných údajov sú/môžu byť oprávnené osoby prevádzkovateľa,  organizácia donora finančných prostriedkov - SAAIC, orgány EÚ a EK, agentúry spravujúce fondy EÚ, verejnosť prostredníctvom zverejnených informácií.

Osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov po ukončení realizácie projektu.  Po tejto lehote budú osobné údaje skartované zákonným spôsobom.

Informácia o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na:

  • prístup k osobným údajom (článok 15),
  • opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16),
  • vymazanie osobných údajov - právo na zabudnutie (článok 17),
  • obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18),
  • prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20),
  • namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21).

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.