Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Manipulácia v komunikácii

  Manipulácia v komunikácii

  Slovenské Národné Noviny; 03/2017; 21/01/2017; s.: 7; Annamária GENČIOVÁ ; Zaradenie: EKONOMIKA  Pod manipuláciou rozumieme akékoľvek vopred stanovené cieľavedomé konanie, ktorého zámerom je, aby jedinci, príp. skupiny ľudí prijali isté myšlienky, názory, postoje, ale aj spôsoby konania pre vlastné zámery manipulátora, t. j. osoby, ktorá manipuluje. Odborná literatúra ponúka rôzne klasifikácie manipulačných techník, ktoré sa uplatňujú (nielen) v mediálnej komunikácii.

  Napríklad E. Jaššová (2014) uvádza ako techniky manipulácie zamlčovanie informácií, skresľovanie pravdy, zverejňovanie neoverených informácií, insinuácie (úmyselné vzbudzovanie podozrenia o konkrétnej osobe, príp. ohováranie), škandalizácia, marginalizácia, apriorizmus (prijatie vopred stanoveného postoja), manipulácia inteligencie, bagatelizácia (zľahčovanie), manipulácia prostredníctvom prekladov, manipulácia pomocou titulkov a perexov a iné. G. Beck (2007) vo svojej knihe pracuje s tridsiatkou manipulačných techník, a to technikou aktualizácie, asociácií, atraktivity, autority, disonancie, fixácie, hypnózy, charizmy, imunizácie, intríg, jazykovej manipulácie, kazateľskou technikou, kontrastov, lichotenia, obetného barančeka, obrazu nepriateľa, poverčivosti, priateľstva, snov, súcitu a ďalšími manipulačnými technikami. Aj keď ide o rozličné spôsoby manipulovania jedincami, príp. skupinami ľudí; uvedené techniky sa používajú s dosiahnutím rovnakého cieľa, a to presvedčiť a ovplyvniť. Ktorá technika bude uplatnená, závisí od situácie a cieľových osôb (obetí manipulácie). Mediálne stvárňovanie migračnej, resp. utečeneckej problematiky si vyžiadalo pod vplyvom rôznych vonkajších faktorov (napr. zvýšenie dopytu na mediálnom trhu, politická a náboženská ideológia a i.) použitie viacerých manipulačných techník. Pozornosť koncentrujeme na techniku vytvárania obrazu nepriateľa, ktorá podčiarkuje rozdielnosť medzi dvoma skupinami ľudí a ako kritérium výberu odlišných asociácií dominuje negatívnosť. Vysokou mierou používania sa vyznačujú pojmy s negatívnou konotáciou, obrazné pomenovania, prirovnania a metafory na vytváranie (i) falošných predstáv. S technikou obrazu nepriateľa sa spája technika kontrastu. Uvedená technika sa vyznačuje prezentovaním odlišností medzi dvoma, príp. viacerými skupinami, pričom v tomto procese sa takisto vyzdvihujú pozitívne vlastnosti skupiny, ktorá sa porovnáva, s apelom na negatívne stránky druhej skupiny.

  Prísun vysokého množstva informácií bráni hlbšiemu zamysleniu sa nad skutočnou výpovednou hodnotou prezentovaných informácií, v dôsledku čoho prijímatelia informácií ľahšie podliehajú použitým manipulačným technikám. Čím viac informácií sa dostane k recipientom, tým sa znižuje pravdepodobnosť, že dôjde k ich overovaniu. A v konečnom dôsledku aký obraz si vytvoríme o svete a do akej miery budeme podliehať manipulácii zo strany médií, závisí od nás.

  Annamária GENČIOVÁ, Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB v Banskej Bystrici
  -END-