Pedagogická fakulta UMB

Pedagogická fakulta UMB

Vzdelanie pre novu generáciu

Uplatnenie absolventov je najmä v oblastiach: učiteľ materskej, základnej, strednej, vysokej školy, pracovník v pedagogicko-psychologických poradniach, v centrách poradensko-psychologických služieb, v štátnej a verejnej správe, v oblasti verejného sektora, v podnikateľskej sfére, v zariadeniach sociálnych služieb, v kultúrno-osvetových zariadeniach, v zariadeniach výchovnej prevencie a náhradnej výchovy a vo všetkých oblastiach voľnočasových aktivít.