Nitrianska univerzita pre drahé energie začala semester skôr, Slovenská technická univerzita chce v zime kúriť na 18 stupňov.

Mária Krommel

Bratislava – Študenti sa vrátili do internátov, zaplnili chodby a poslu­ chárne. Vysoké školy tento týždeň otvorili svoje brány a odštartovali výučbu v zimnom semestri. Kým niektorým sa prednášky ešte len začali, iní už dávno „zarezávajú“. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre otvorila akademický rok už pred týždňom. Dôvodom bolo šetrenie. Na jeseň sa jej totiž vý­ razne zvýšia náklady na kúrenie a elektrinu.

Žiadajú kompenzácie

Po dvoch rokoch protipandemic­ kých obmedzení a dištančného vzdelávania sa univerzity pripra­ vovali na štandardný semester. Za­ siahla ich však energetická kríza. Náklady na plyn a elektrinu sa im za posledný rok zdvojnásobili a do­ teraz sa nedočkali finančnej pomo­ ci od štátu. Preto upozorňujú, že bez kompenzácií sa študenti budú musieť vrátiť do detských izieb za počítačové obrazovky. Univerzita Mateja Bela oproti vlaňajšku zaznamenala nárast pri­ bližne vo výške milióna eur. „Za­ platenie energií z rozpočtu v roku 2022 ešte zvládneme, v roku 2023 to však už nebude možné,“ hovo­ rí pre HN rektor Vladimír Hiad­ lovský. Vysoké školy varujú, že sú na pokraji kolapsu. Podľa rektora Hiadlovského pre okresaný roz­ počet fungujú univerzity už dva roky v úsporných režimoch, kto­ ré sprevádza nulový rozvoj a do­ slova zabezpečenie prežitia. „Rok 2023 bude ešte kritickejší. Úspor­ né opatrenia sa týkajú znižova­ nia osobných nákladov – výraz­ ným redukovaním zamestnancov a tiež prehodnocovaním výdavkov v oblasti prevádzky,“ povedal. Na budúci rok počíta Slovenská rek­ torská konferencia s ďalším zní­ žením rozpočtu pre univerzity v sume 72 miliónov eur. Vláde preto dala ultimátum. Ak nezvráti negatívny vývoj financo­ vania univerzít, nebude kompen­ zovať výpadky spôsobené energe­ tickou krízou a nedofinancuje vý­ padky v národných projektoch, fakulty prestanú 17. novembra vy­ učovať. Ministerstvo školstva po­ žiadalo rezort financií začiatkom augusta rozpočtovým opatrením o zvýšenie rozpočtu o 20 miliónov eur. Tlačový odbor rezortu pod ve­ dením Igora Matoviča reagoval, že sa žiadosťou „aktívne“ zaobe­ rá, čo potvrdil neskôr aj minister Igor Matovič.

Premiér sľubuje pomoc

Po demisii ministrov strany Slo­ boda a Solidarita je vedením re­ zortu školstva dočasne poverený premiér Eduard Heger. Ten sa vy­ jadril, že vzdelávacie inštitúcie sa nebudú pre zvyšujúce ceny energií zatvárať, a rektori podľa jeho slov nemajú prepadať panike. Uistil ich, že vláda finančné dosahy ur­ čite vyrieši. Zatiaľ čo ceny energií rekordne rastú, rozpočet vysokých škôl už druhý rok klesá. Od januá­ ra štát poslal univerzitám 923 mi­ liónov eur, čo je o 27,2 milióna eur menej ako vlani. Odborníčka na vysoké školstvo Renáta Hall pripomína, že Sloven­ sko dávalo vlani na vysoké školy len 71 percent z priemeru OECD a Európskej únie na študenta. „Ťažko očakávať porovnateľný alebo nadpriemerný výkon v po­ rovnaní so zahraničím, kde máme viac ako 20 percent študentskej populácie,“ konštatovala. Niektoré vysoké školy už pristúpili k úspor­ ným opatreniam. Zateplili budovy, regulovali vykurovanie a vymenili klasické žiarovky za úsporné. Hall vníma skorší začiatok roka za ro­ zumný krok. „Naopak, dištančnú výučbu považujem za veľmi zlé riešenie. Pri dištančnej forme trpí kvalita výučby a zhoršuje sa du­ ševné zdravie študentov a učite­ ľov,“ vysvetlila.

Pripravujú protest

Univerzite Komenského v Bratisla­ ve len tento rok na energie chýba 5,5 milióna eur, pričom do konca roka má zazmluvnené dodávky elektriny. Dodávatelia doteraz ne­ vedia odhadnúť, koľko budú stáť energie v budúcom roku. Šetrením a obmedzením kúrenia vie znížiť spotrebu o desať až 15 percent. „Reálne hrozí, že univerzi­ ta nebude schopná udržať budo­ vy v prevádzkyschopnom stave,“ uvádza najväčšia vysoká škola. Študentom škola dokonca ozná­ mila mailom, že bez kompenzácií bude musieť v novembri zatvoriť svoje brány. Slovenská technická univerzita na zníženie energetic­ kej náročnosti začala do svojich budov zavádzať moderné zatepľo­ vacie systémy.

Bude tam chladnejšie

Podľa hovorcu Juraja Rybanského zvažujú ďalšie kroky, ktoré budú závisieť od vývoja cien. „Do úva­ hy prichádza napríklad zníženie vykurovania budov na hygienické minimum,“ povedal s tým, že pre učebne je stanovená minimálna teplota 18 stupňov a pre ostatné priestory 15 stupňov. Ak by štát nekompenzoval enor­ mný nárast cien, musela by druhá najväčšia univerzita pristúpiť k od­ staveniu bazénov, uzatvoreniu in­ ternátov v čase skúškového obdo­ bia, k online skúšaniu, k prechodu zamestnancov na prácu z domu a len temperovanie budov. Preto dúfa, že štát pomôže s dofinanco­ vaním zvýšených nákladov. „Bez podpory štátu hrozí vysokým ško­ lám finančný kolaps a zatvore­ nie,“ uzatvára Rybanský. Situácia ovplyvňuje aj rozpočty študentov. „Ide predovšetkým o zvýšenie cien za ubytovanie, stravovanie a ďal­ ších nákladov,“ vymenoval predse­ da Študentskej rady vysokých škôl Filip Šuran. Priemerne ich vyjde akademický rok drahšie o 50 eur mesačne.

Dištančnú výučbu považujem za veľmi zlé riešenie. Pri nej trpí kvalita výučby a tiež sa zhoršuje duševné zdravie študentov, ale aj učiteľov.

Renáta Hall, odborníčka na vysoké školstvo