Špekulovanie nie je len špekulantstvom

Špekulovanie nie je len špekulantstvom

Slovenské Národné Noviny; 08/2017; 25/02/2017; s.: 7; Vladimír PATRÁŠ ; Zaradenie: EKONOMIKAJAZYK A DOROZUMIEVANIE

V dorozumievaní sa stretávame s rozmanitým uplatňovaním slovesa špekulovať. Podstatné mená špekulácia, špekulantstvo, špekulant a prídavné mená špekulačný, špekulantský, špekulatívny sa v praxi prijímajú rozlične, rozpačito, často so zhoršujúcim až hanlivým vymedzením. Pomenovania odrážajú latinský pôvod, občas s neskôr navrstvenými nemeckými črtami (špekulírovať). Dnes pri používaní týchto slov však zaznamenávame významové prieniky a štylistické posuny.

Východiskovým, motivujúcim slovom uvedených podôb je sloveso specto s významami "1. pozerať sa, 2. skúmať, skúšať čosi, 3. myslieť na niečo". Uplatnenie tretieho okruhu "premýšľanie, uvažovanie" s väzbami na tvary špekulácia, špekulírovanie nachádzame aj v písomných pamiatkach z nášho územia zo 17. – 18. storočia: "... sem tobe k tweg speculatij obzwlasstnu pričynu zawdal"; "melancholiczka dusse ma se od mnoheho speculirowanj chranitj a zdržovati" (Historický slovník slovenského jazyka V). Pojem sa neskôr v trhovej oblasti rozšíril: špekulácia "1. obchodovanie s cieľom ľahkého a rýchleho obohacovania, 2. prospechárska, vypočítavá činnosť". Akiste pod vplyvom tohto rozvinutia sa k významu "premýšľanie, uvažovanie" pridružili ďalšie príznaky: špekulácia "premýšľanie odtrhnuté od skutočnosti, od praxe; vymýšľanie" (hanlivé); špekulant "mudrlant, výmyselník" (expresívne); špekulovať "nereálne premýšľať, mudrovať" (hanlivé). Niektoré významy pritom ostali bez štylistického príznaku: špekulatívny "1. spočívajúci na abstraktnom myslení odtrhnutom od praxe, 2. hĺbavý"; špekulovať "príliš mnoho o dačom premýšľať, hĺbať" (Slovník cudzích slov).

Elektronická databáza textov Slovenský národný korpus (bližšie pozri http://korpus.juls.savba. sk) pri slove špekulovať zaznamenáva takmer štyri tisícky dokladov na jeho výskyt v denníkoch a týždenníkoch, miestnych periodikách, odborných časopisoch a pod. Pri porovnaní príkladov zisťujeme, že významy slova špekulovať sa viažu na vymedzenú komunikačnú sféru, a teda na príslušný žáner. V hospodárskej oblasti pomenovanie nesie štylistický príznak odbornosti: Vo financiách sa špekulovať nevyplatí. Ak chcete špekulovať proti euru, dávajte si na svoje peniaze pozor. Ekonóm radí špekulovať na strmý rast cien pšenice a ryže. V novinárskom prostredí – politickom, ekonomickom, ale aj športovom spravodajstve a publicistike – sa pomenovanie špekulovať používa s citovým príznakom, hlási sa k živému ústnemu dorozumievaniu, avšak už bez zhoršujúceho či hanlivého vymedzenia: V jeseni začali médiá špekulovať o odchode jednej z najväčších firiem zo Slovenska. Nechceli sme špekulovať s prenechaním bodov. Víťaz prestal striedať a začal špekulovať. Nadobudnutý príznak hovorovosti potvrdzuje previazanosť s pôvodným významom "myslieť na niečo". Cez žurnalistické dvierka mu otvára vstup do širšej skupiny textov: Museli sme doma špekulovať, ako pôjdeme ku krstnej na návštevu. O tom, čo sa stalo, môžeme zatiaľ iba špekulovať. O tom sa dá len špekulovať.

Vladimír PATRÁŠ Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici
-END-