Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  BIP (Blended Intensive Programme)

  Ide o krátkodobé zmiešané intenzívne programy, v rámci ktorých sa využívajú inovačné spôsoby výučby a učenia sa vrátane online spolupráce. Univerzita môže byť organinzátorom (koordinátorom) programu alebo partnerskou inštitúciou.

  Koordinujúca vysoká škola predkladá svojej národnej agentúre Erasmus+ žiadosť o poskytnutie organizačnej podpory na plánované zmiešané intenzívne programy v rámci každoročnej výzvy na akciu KA131 vo februári príslušného roka.

  Program by mal mať v porovnaní s existujúcimi kurzmi alebo odbornou prípravou ponúkanou účastníckymi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania pridanú hodnotu (špecializovaný obsah, ktorý sa nevyučuje nikde inde) a mal by byť viacročný. Zmiešané intenzívne programy umožňujú nové a flexibilnejšie formáty mobility, v ktorých sa kombinuje fyzická mobilita s virtuálnou časťou; ich cieľom je preto osloviť všetky typy študentov zo všetkých prostredí, študijných odborov a stupňov.

  Oprávnené účastnícke organizácie:
  Zmiešaný intenzívny program musia vypracovať a realizovať aspoň 3 inštitúcie vysokoškolského vzdelávania s pridelenou chartou ECHE, ktoré pochádzajú z aspoň 3 programových krajín. Medzi týmito vysokoškolskými inštitúciami musí existovať platná medziinštitucionálna dohoda Erasmus+.

  Trvanie aktivity:
  Fyzická mobilita musí trvať od 5 do 30 dní. Virtuálny prvok je povinný, ale na jeho dĺžku nie sú stanovené žiadne kritériá oprávnenosti. Môže byť realizovaný pred mobilitou, po mobilite alebo pred aj po mobilite.

  Hodnotenie:
  Organizátor musí prideliť min. 3 ECTS kredity (pri cieľovej skupine študenti), ak sa všetci partneri nedohodnú inak.

  Miesto (miesta) aktivity:
  Fyzická aktivita sa môže uskutočňovať v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania alebo na akomkoľvek inom mieste v krajine organizátora.

  Oprávnení účastníci:
  Zmiešaný intenzívny program je oprávnený na finančnú podporu, ak je jeho minimálny počet účastníkov 15 zahraničných učiacich a maximálny počet je 20 zahraničných učiacich sa (bez pedagogických zamestnancov/zamestnancov vykonávajúcich odbornú prípravu, ktorí sa zapájajú do realizácie programu). Typy účastníkov podľa zamerania BIPu:

  • Študenti zaregistrovaní v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania a zapísaní na štúdium, ktoré sa končí získaním uznávaného diplomu alebo inej uznávanej kvalifikácie terciárneho stupňa (do úrovne doktorátu vrátane).
  • Zamestnanci inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v programovej krajine.
  • Vyučujúci inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v programovej krajine.
  • Zamestnanci podnikov, ktorí boli pozvaní vyučovať v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania v programovej krajine z akéhokoľvek podniku pôsobiaceho v programovej krajine, verejnej alebo súkromnej organizácie.

  V prípade, že organizátorom BIPu je UMB, študenti UMB nemajú nárok na Erasmus+ grant, pretože sa nezúčastňujú na fyzickej mobilite v zahraničí a preto sa nezapočítavajú do minimálneho počtu 15 účastníkov. 

  Financovanie:

  Účastníci BIPu sú financovaní z domovskej univerzity s grantom určeným na krátkodobé mobility KA131 (vzdelávacia mobilita študentov a zamestnancov VŠ). Výška grantu pre študentov je 70 Eur/deň do 14. dňa mobility a 50/Eur na deň od 15. dňa fyzickej mobility. Výška grantu pre zamestnancov je denná sadzba podľa prijímajúcej krajiny. Virtuálna časť mobility nie je financovaná.

  Organizátor BIPu dostáva podporu na organizáciu vo výške 400 EUR na účastníka (min. 6000 EUR, max. výška 8000 Eur). Podpora na organizáciu je určená na pokrytie nákladov spojených s prípravou, návrhom, výpracovaním, implementáciou a sledovaním programu a zabezpečením virtuálneho prvku programu ako aj celkového riadenia a koordinácie. Náklady môžu zahŕňať: prípravu vzdelávacích materiálov, prenájom vybavenia a vzdelávacích priestorov, exkurzie, terénne návštevy, komunikačné činnosti, preklad a tlmočenie, personálne náklady, propagačné materiály a podobne.

  Postup financovania na UMB:
  Organizátor BIPu na UMB zasiela koordinátorovi Erasmus+ (viera.pavlovicova@umb.sk):

  • názov BIPu,
  • min. 2 partnerské univerzity + kontakt
  • ciele a popis programu,
  • metódy a očakávané výsledky,
  • popis virtuálneho komponentu,
  • dátum začiatku a ukončenia fyzickej a virtuálnej časti,
  • počet udelených ECTS kreditov (pri cieľovej skupine študenti),
  • predpokladaný rozpočet projektu.

  Koordinátor Erasmus+ zadá požadované informácie do nástroja Beneficiary Module (BM), na základe ktorého pošle vygenerované ID BIPu oganizátorovi a partnerom. Partneri BIPu následne registrujú svojich odchádzajúcich študentov a zamestnancov v Beneficiary Module pod ID konkrétneho BIPu.

  Požiadavky na prefinancovanie nákladov spojených s BIPom, organizátor zadáva na Ekonomické oddelenie (EO) príslušnej fakulty, ktoré majú vytvorený špeciálny ŠPP prvok pre BIP programy. Organizátor BIPu si v spolupráci s EO sleduje čerpanie financií a koordinátor Erasmus+ čerpanie financií kontroluje.

  Zabezpečenie kvality BIPu:
  Počas implementácie projektu KA131 môže Národná agentúra monitorovať implementáciu programov. V záverečnej fáze podávania správy bude príjemca grantu podávať správu o implementovaných BIP ako súčasť záverečnej správy. Posúdenie záverečnej správy bude preto brať do úvahy úspešnú implementáciu programu (programov). Ak sú programy nedostatočne implementované, prejaví sa to v konečnom hodnotení projektu KA131 a negatívne to ovplyvní budúce pridelenie grantov na túto akciu.