Klaudia Suchomel Guzová, moderátorka: „Na slovenských univerzitách študujú stovky ukrajinských študentov, ktorí prišli po začiatku vojny. Ak chcú študovať bezplatne, musia absolvovať jazykový kurz. Vlani na jar si podalo prihlášku na Univerzitu Komenského takmer 1200 Ukrajincov. Rok predtým to bolo o polovicu menej.“

Miroslav Lyko: „Vo vysokoškolskom internáte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre býva 221 ukrajinských študentov. Medzi nimi aj Rostislav a Tatjana. Na Slovensko prišli ešte pred vojnou.“

Rostislav: „Prišiel som študovať najprv preto, aby dostať k diplomu univerzity Európskej únie.“

Tatjana: „Tu sú proste príjemní ľudia a podobná mentalita ako u nás na Ukrajine.“

Miroslav Lyko: „Vrovnakom internáte býva aj 91 ruských vysokoškolákov. Väčšie spory medzi nimi a ich ukrajinskými spolužiakmi doteraz vedenie domovov nezaznamenalo.“

Peter Hrobár: „Niektorí študenti aj dokonca bývajú spolu aj ukrajinskí, ruskí študenti na jednej izbe, čo je určite pre nich náročné.“

Jana Duchovičová: „Aktuálne máme zapísaných 335 študentov z Ukrajiny. V minulom roku sme teda mali nižší počet a 2 roky dozadu to bolo asi 45.“

Miroslav Lyko: „Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre aktuálne eviduje 80 ukrajinských študentov. Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici majú zapísaných na štúdium 507 Ukrajincov. Na Univerzite Komenského v Bratislave ešte o to viac a na Prešovskej univerzite majú z 8500 študentov takmer 1400 z Ukrajiny. Na spomínaných univerzitách väčšina z nich začala štúdium ešte pred začiatkom vojny.“

Anna Polačková: „Vporovnaní s minulým rokom sme zaznamenali nárast, keďže v minulom akademickom roku na Prešovskej univerzite študovalo 920 študentov, ktorí pochádzali z Ukrajiny.“

Miroslav Lyko: „Uchádzači o vysokoškolské štúdium z Ukrajiny musia splniť rovnaké podmienky ako slovenskí študenti. Musia mať úspešne ukončenú strednú školu a vo vlastnom záujme sa musia učiť po slovensky. Diana Murdzíková a Miroslav Lyko, RTVS.“