Orgány OZ UMB

Orgánmi občianskeho združenia sú:

  • členská schôdza občianskeho združenia,
  • správna rada,
  • predseda správnej rady,
  • revízna komisia.

SPRÁVNA RADA OZ

Predseda Správnej rady OZ:

Ing. Ladislav Monček

Ing. Ladislav Mončekkvestor

Telefón 048/446 1153   +421907851831E-mailladislav.moncek@umb.skPracoviskoRektorát / Úsek kvestora

Členovia Správnej rady OZ: