Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Fakulta prírodných vied

   Aplikovaná informatika a vývoj softvéru (denná)
   Odbor: InformatikaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Absolventi študijného programu 1. stupňa profesijne orientovaného vysokoškolského štúdia aplikovaná informatika a vývoj softvéru dokážu analyzovať, navrhovať, implementovať, udržiavať a testovať softvérové systémy informačných technológií tvorivo a samostatne. Dôraz je kladený na to, aby absolvent študijného programu získal vedomosti a praktické skúsenosti v oblasti vývoja softvérových systémov, umožňujúce mu využiť ich v priemysle, ekonomike, vzdelávaní, zdravotníctve a ďalších odvetviach. Špecializácia absolventa je na jednej strane determinovaná najnovšími svetovými trendmi v oblasti informatiky a informačných technológií a na druhej strane skúsenosťami, ktoré nadobudol v IT firmách počas praxe. Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie a to nie len na regionálnej úrovni (napr. Globallogic Slovakia, s.r.o., IBM Slovakia, s.r.o., Softip, a.s., ŽP Informatika, s.r.o., WebCreators, s.r.o., BBxNet, s.r.o, Enprovia s.r.o., Microcomp, s.r.o., DATALAN, a.s., Webra, s.r.o., Nettech, s.r.o., HP Slovakia, s.r.o., atď.) Absolvent je schopný sa po ukončení štúdia uplatniť v praxi, ale aj úspešne pokračovať v 2. stupni štúdia v študijnom odbore informatika.

   Aplikovaná informatika a vývoj softvéru (externá)
   Odbor: InformatikaForma: externáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Absolventi študijného programu 1. stupňa profesijne orientovaného vysokoškolského štúdia aplikovaná informatika a vývoj softvéru dokážu analyzovať, navrhovať, implementovať, udržiavať a testovať softvérové systémy informačných technológií tvorivo a samostatne. Dôraz je kladený na to, aby absolvent študijného programu získal vedomosti a praktické skúsenosti v oblasti vývoja softvérových systémov, umožňujúce mu využiť ich v priemysle, ekonomike, vzdelávaní, zdravotníctve a ďalších odvetviach. Špecializácia absolventa je na jednej strane determinovaná najnovšími svetovými trendmi v oblasti informatiky a informačných technológií a na druhej strane skúsenosťami, ktoré nadobudol v IT firmách počas praxe. Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie a to nie len na regionálnej úrovni (napr. Globallogic Slovakia, s.r.o., IBM Slovakia, s.r.o., Softip, a.s., ŽP Informatika, s.r.o., WebCreators, s.r.o., BBxNet, s.r.o, Enprovia s.r.o., Microcomp, s.r.o., DATALAN, a.s., Webra, s.r.o., Nettech, s.r.o., HP Slovakia, s.r.o., atď.) Absolvent je schopný sa po ukončení štúdia uplatniť v praxi, ale aj úspešne pokračovať v 2. stupni štúdia v študijnom odbore informatika.

   Environmentálna biológia (denná)
   Odbor: Forma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Absolvent získa základné vedomosti z biologických, ekologických a environmentálnych vied. Rozumie princípom a chronológii vývoja života na Zemi s dôrazom na vývoj stredoeurópskej prírody v postglaciáli, pozná historické súvislosti zmien areálov, modely rozšírenia bioty v kontexte klimatických a antropických zmien a aplikuje získané vedomosti pri hodnotení súčasných zmien Zeme, regiónu a lokality. Na základe hlavných znakov dokáže triediť a špecifikovať významné mikroorganizmy, riasy, huby, machorasty, cievnaté rastliny, bezstavovce a stavovce. Vie definovať ich životné nároky, indikačné vlastnosti, adaptácie na zmenené podmienky a ich väzbu na biotop. Aplikuje poznatky z teoretickej ekológie populácií, spoločenstiev a ekosystémov v problematike ochrany biodiverzity a biologických princípov ochrany prírody. Rozpoznáva formačné typy biotopov a ekosystémov Slovenska, ich štruktúru, ekologické vlastnosti, hlavné faktory ohrozenia a dopady ich pôsobenia, ako aj základný manažment ich ochrany a obnovy. Orientuje sa v prioritách ochrany prírody a krajiny, má prehľad o všeobecnej, územnej i druhovej ochrane prírody na teoretickej i praktickej úrovni, rozumie genetickému prístupu pri manažovaní a ochrane populácií. Ovláda princípy ekologického výskumu a monitoringu, bioindikácií a biomonitoringu. Rozumie základným pojmom, procesom, princípom a problémom, ktoré súvisia s jednotlivými zložkami životného prostredia (ŽP) – litosférou, pôdou, vodou, ovzduším a biotou. Pozná monitorovacie a informačné systémy súvisiace s týmito zložkami. Ovláda vzájomné súvislosti medzi i) biotou, ii) verejným a environmentálnym zdravím a iii) rôznymi formami mechanických, fyzikálno-chemických a antropických narušní v rámci jednotlivých zložiek ŽP. Získané vedomosti dokáže chápať aj v legislatívnom rámci tým, že ovláda základnú právnu terminológiu, inštitucionálne zabezpečenie práva, kompetencie, právomoci a procesy rozhodovania orgánov verejnej správy, samotný legislatívny proces, ako aj základné odvetvové – zložkové právne predpisy na medzinárodnej úrovni, úrovni Európskej únie a Slovenskej republiky. Zručnosti Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení špecifických problémov. Ovláda: • základné metódy využívané v molekulárnej biológii na diagnostiku a štúdium biodiverzity mikroorganizmov a makroorganizmov, • súčasné terénne a laboratórne metódy v biológii, ekológii, ochrannej biológii, • súčasné terénne a laboratórne metódy v environmentálnej vede pre hodnotenie pôdy, vody a ovzdušia, • základné princípy vyšetrovacích metód pre hodnotenie verejného a environmentálneho zdravia, • kvalitatívne a kvantitatívne metódy získavania údajov, • metódy monitoringu a biomonitoringu, • databázové spracovanie údajov, • základnú štatistickú charakteristiku a základné štatistické spracovanie údajov, • priestorovú či grafickú interpretáciu údajov v prostredí GIS, • spracovanie jednoduchého projektového návrhu spolu s rozpočtom pre rôzne domáce a medzinárodné grantové mechanizmy. Kompetencie Absolvent uplatní svoje biologické, ekologické a environmentálne vzdelanie na nižších stupňoch riadenia v rôznych verejných, súkromných a mimovládnych organizáciách zameraných na ochranu prírody a krajiny, starostlivosť o životné prostredie a jeho jednotlivé zložky, na manažment ekologických a environmentálnych problémov a rizík. Môže pracovať v špecializovaných laboratóriách, ako správca databáz biologických, ekologických a environmentálnych údajov a ako GIS pracovník pre priestorové interpretácie a grafické výstupy týchto údajov. Absolvent tiež môže pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu v danom odbore alebo príbuzných študijných odboroch.

   Forenzná a kriminalistická chémia (denná)
   Odbor: ChémiaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Absolventi bakalárskeho stupňa ŠP forenzná a kriminalistická chémia majú primerané teoretické aj praktické znalosti z vybraných chemických disciplín (všeobecná, anorganická, analytická, fyzikálna, organická, jadrová chémia, chémia otravných látok a biochémia), ale majú poznatky aj z fyziky, matematiky, anatómie človeka, genetiky, z chémie a technológie výbušnín, forenzných vied a kriminalistiky, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Sú schopní samostatne pracovať predovšetkým v oblasti chemickej analýzy a vykonávať základné odborné úkony na úseku kriminalistiky, civilnej ochrany, hasičského a záchranného zboru a ozbrojených zložiek a v širokom spektre kontrolného súkromného sektora ako aj v laboratóriách výrobných podnikov.

   Geopotenciál regiónov (denná)
   Odbor: Vedy o ZemiForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Absolvent ovláda moderné teoretické a metodologické poznatky z oblasti výskumu Zeme. Zároveň má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí geológie a geografie. Slúžia mu ako základ pre uskutočňovanie ďalšieho výskumu a vytvárania nových poznatkov v oblasti svojej špecializácie. Pozná zásady vedeckej práce, vedeckého formulovania problému, etickú a spoločenskú stránku vedeckej práce. Ovláda geografické informačné systémy, diaľkový prieskum Zeme, 3D modelovanie a ďalšie moderné metódy výskumu a interpretácie údajov. Získané poznatky vie tvorivo a samostatne aplikovať v riešení problémov geovedného výskumu alebo v praxi. Po skončení štúdia má uplatnenie v inštitúciách štátnej a komunálnej správy a v súkromnom sektore. Je schopný pokračovať v magisterskom stupni štúdia geologických alebo geografických študijných programov.

   Geopotenciál regiónov (externá)
   Odbor: Vedy o ZemiForma: externáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Absolvent ovláda moderné teoretické a metodologické poznatky z oblasti výskumu Zeme. Zároveň má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí geológie a geografie. Slúžia mu ako základ pre uskutočňovanie ďalšieho výskumu a vytvárania nových poznatkov v oblasti svojej špecializácie. Pozná zásady vedeckej práce, vedeckého formulovania problému, etickú a spoločenskú stránku vedeckej práce. Ovláda geografické informačné systémy, diaľkový prieskum Zeme, 3D modelovanie a ďalšie moderné metódy výskumu a interpretácie údajov. Získané poznatky vie tvorivo a samostatne aplikovať v riešení problémov geovedného výskumu alebo v praxi. Po skončení štúdia má uplatnenie v inštitúciách štátnej a komunálnej správy a v súkromnom sektore. Je schopný pokračovať v magisterskom stupni štúdia geologických alebo geografických študijných programov.

   Matematika (denná)
   Odbor: MatematikaForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: Absolvent študijného programu má osvojené základné teoretické poznatky z matematiky, ktoré mu umožnia dopĺňať si vzdelanie samoštúdiom podľa potrieb a zamerania jeho pracoviska. Popri štandardnej vysokoškolskej matematike (matematická analýza, algebra, diskrétna matematika, teória pravdepodobnosti, numerické metódy a iné) sa kladie dôraz na teoretické poznatky využívané pri aplikáciách v iných odboroch a v praxi. Absolvent pozná základné matematicko-štatistické metódy a možnosti ich aplikácií v praxi. Vie používať poznatky zo štatistiky na riešenie čiastkových úloh zberu a analýzy dát v základných štatistických modeloch. Má osvojené využívanie systému R na štatistické a numerické výpočty. Absolvent vie vybrať vhodný algoritmus a implementovať ho v rôznych aplikáciách. Je pripravený na absolvovanie magisterského stupňa v matematike a príbuzných disciplínach a na uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu, vo verejnej správe a v súkromnom sektore.

   Učiteľstvo biológie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo biológie Absolvent I. stupňa ŠP učiteľstvo biológie (v kombinácii) získal vedomosti, zručnosti a kompetencie v biológii na úrovni I. stupňa vysokoškolského vzdelávania, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania a dosiahol informačnú gramotnosť. Môže pôsobiť predovšetkým ako pedagogický asistent na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, prípadne ako vedúci záujmového krúžku. Je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu učiteľstva biológie na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania.

   Učiteľstvo biológie a učiteľstvo chémie (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo biológie Absolvent I. stupňa ŠP učiteľstvo biológie (v kombinácii) získal vedomosti, zručnosti a kompetencie v biológii na úrovni I. stupňa vysokoškolského vzdelávania, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania a dosiahol informačnú gramotnosť. Môže pôsobiť predovšetkým ako pedagogický asistent na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, prípadne ako vedúci záujmového krúžku. Je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu učiteľstva biológie na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Učiteľstvo chémie Absolvent bakalárskeho stupňa ŠP učiteľstvo chémie (v kombinácii) má primerané teoretické aj praktické znalosti z vybraných chemických disciplín (všeobecná, anorganická, organická, fyzikálna, analytická a biochémia), ako aj z propedeutiky prírodovedného vzdelávania a oblasti digitálnych technológií. Disponuje tak základným vedeckým poznaním v chémii ako aj v profilových vzdelávacích oblastiach. Pozná aktuálne štátne vzdelávacie programy so zameraním nie len na chémiu, ale aj na predmety vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Má vybudované spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k povolaniu učiteľa. Absolvent spĺňa kompetenčný model definovaný národným a európskym kvalifikačným rámcom. Absolvent získa kvalifikáciu pedagogického asistenta učiteľa so zameraním na chémiu s presahom na prírodovedné predmety, predovšetkým vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Je pripravený na štúdium učiteľstva chémie v 2. stupni vysokoškolského štúdia.

   Učiteľstvo biológie a učiteľstvo filozofie a občianskej náuky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo biológie Absolvent I. stupňa ŠP učiteľstvo biológie (v kombinácii) získal vedomosti, zručnosti a kompetencie v biológii na úrovni I. stupňa vysokoškolského vzdelávania, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania a dosiahol informačnú gramotnosť. Môže pôsobiť predovšetkým ako pedagogický asistent na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, prípadne ako vedúci záujmového krúžku. Je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu učiteľstva biológie na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania.

   Učiteľstvo biológie a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: francúzsky, slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo biológie Absolvent I. stupňa ŠP učiteľstvo biológie (v kombinácii) získal vedomosti, zručnosti a kompetencie v biológii na úrovni I. stupňa vysokoškolského vzdelávania, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania a dosiahol informačnú gramotnosť. Môže pôsobiť predovšetkým ako pedagogický asistent na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, prípadne ako vedúci záujmového krúžku. Je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu učiteľstva biológie na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania.

   Učiteľstvo biológie a učiteľstvo fyziky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo biológie Absolvent I. stupňa ŠP učiteľstvo biológie (v kombinácii) získal vedomosti, zručnosti a kompetencie v biológii na úrovni I. stupňa vysokoškolského vzdelávania, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania a dosiahol informačnú gramotnosť. Môže pôsobiť predovšetkým ako pedagogický asistent na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, prípadne ako vedúci záujmového krúžku. Je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu učiteľstva biológie na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Učiteľstvo fyziky Absolvent I. stupňa ŠP učiteľstvo fyziky (v kombinácii) získal vedomosti, zručnosti a kompetencie vo fyzike na úrovni I. stupňa vysokoškolského vzdelávania, je zorientovaný v odbore svojej špecializácie, v jeho výstavbe, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania a dosiahol informačnú gramotnosť. Je pripravený na autonómny výkon profesie pedagogického asistenta a pokračovanie v štúdiu učiteľstva fyziky v II. stupni vysokoškolského vzdelávania. Má vybudované spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k povolaniu učiteľa.

   Učiteľstvo biológie a učiteľstvo geografie (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo biológie Absolvent I. stupňa ŠP učiteľstvo biológie (v kombinácii) získal vedomosti, zručnosti a kompetencie v biológii na úrovni I. stupňa vysokoškolského vzdelávania, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania a dosiahol informačnú gramotnosť. Môže pôsobiť predovšetkým ako pedagogický asistent na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, prípadne ako vedúci záujmového krúžku. Je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu učiteľstva biológie na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Učiteľstvo geografie Absolvent ŠP učiteľstvo geografie (v kombinácii) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto programu na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je zorientovaný v odbore geografia, v jeho výstavbe a obsahu, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania, ako aj didaktiky geografie a má osvojenú informačnú gramotnosť. Absolvent štúdia dobre ovláda teoretické a praktické základy jednotlivých fyzicko-geografických, humánno-geografických a regionálno-geografických disciplín, rozumie väzbám a procesom prebiehajúcim v krajinnej sfére. Má teoretické a praktické zručnosti práce s modernými metódami výskumu abiotických a biotických zložiek fyzicko-geografickej sféry, humánno-geografickej sféry, ako aj vplyvu človeka na krajinu. Absolvent chápe prírodné i antropogénne procesy, ktorými je formovaná krajinná sféra.

   Učiteľstvo biológie a učiteľstvo histórie (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo biológie Absolvent I. stupňa ŠP učiteľstvo biológie (v kombinácii) získal vedomosti, zručnosti a kompetencie v biológii na úrovni I. stupňa vysokoškolského vzdelávania, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania a dosiahol informačnú gramotnosť. Môže pôsobiť predovšetkým ako pedagogický asistent na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, prípadne ako vedúci záujmového krúžku. Je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu učiteľstva biológie na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania.

   Učiteľstvo biológie a učiteľstvo matematiky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo biológie Absolvent I. stupňa ŠP učiteľstvo biológie (v kombinácii) získal vedomosti, zručnosti a kompetencie v biológii na úrovni I. stupňa vysokoškolského vzdelávania, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania a dosiahol informačnú gramotnosť. Môže pôsobiť predovšetkým ako pedagogický asistent na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, prípadne ako vedúci záujmového krúžku. Je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu učiteľstva biológie na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Učiteľstvo matematiky Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia má osvojené základné teoretické poznatky z matematiky, ktoré mu umožnia doplniť si vzdelanie na magisterskom štúdiu učiteľstva matematiky alebo príbuzného odboru, prípadne samoštúdiom podľa potrieb a zamerania jeho pracoviska. Prehĺbi si matematické vzdelanie získané na strednej škole a získa vzdelanie v základných matematických oblastiach (matematická analýza, algebra, geometria), ktoré mu poskytne dostatočne široký rozhľad pre hlboké zvládnutie matematiky vyučovanej na základných a stredných školách, vrátane príslušného teoretického zázemia. Tieto si podľa svojho záujmu rozšíri v povinne voliteľných predmetoch. Absolvent pozná základné matematicko-štatistické metódy a možnosti ich aplikácií najmä v školskej praxi. Získa aj základné vedomosti metodológie jednotlivých matematických disciplín. Má schopnosť spracovať pod vedením školiteľa bakalársku prácu.

   Učiteľstvo biológie a učiteľstvo psychológie (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo biológie Absolvent I. stupňa ŠP učiteľstvo biológie (v kombinácii) získal vedomosti, zručnosti a kompetencie v biológii na úrovni I. stupňa vysokoškolského vzdelávania, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania a dosiahol informačnú gramotnosť. Môže pôsobiť predovšetkým ako pedagogický asistent na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, prípadne ako vedúci záujmového krúžku. Je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu učiteľstva biológie na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania.

   Učiteľstvo biológie a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo biológie Absolvent I. stupňa ŠP učiteľstvo biológie (v kombinácii) získal vedomosti, zručnosti a kompetencie v biológii na úrovni I. stupňa vysokoškolského vzdelávania, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania a dosiahol informačnú gramotnosť. Môže pôsobiť predovšetkým ako pedagogický asistent na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, prípadne ako vedúci záujmového krúžku. Je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu učiteľstva biológie na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania.

   Učiteľstvo biológie a učiteľstvo techniky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo biológie Absolvent I. stupňa ŠP učiteľstvo biológie (v kombinácii) získal vedomosti, zručnosti a kompetencie v biológii na úrovni I. stupňa vysokoškolského vzdelávania, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania a dosiahol informačnú gramotnosť. Môže pôsobiť predovšetkým ako pedagogický asistent na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, prípadne ako vedúci záujmového krúžku. Je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu učiteľstva biológie na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Učiteľstvo techniky Absolvent bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) disponuje vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami, ktoré mu umožňujú úspešne pokračovať v magisterskom stupni štúdia. Jeho ďalšie uplatnenie je možné aj pre indikované povolania: pedagogický asistent, iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený alebo organizátor voľného času (okrem animátora). Absolvent je zorientovaný v odbore, jeho obsahu ale chápe i širšie súvislosti výchovy a vzdelávania. Disponuje základnými psychologickými, pedagogickými a didaktickými vedomosťami umožňujúcimi porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a vyučovania, vzdelávania a výchovy jednotlivca i dynamike sociálnej skupiny. Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) spĺňajú požiadavky profesijného štandardu začínajúceho pedagogického zamestnanca. Profil absolventa zahŕňa najdôležitejšie vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré musí absolvent študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) získať.

   Učiteľstvo chémie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo chémie Absolvent bakalárskeho stupňa ŠP učiteľstvo chémie (v kombinácii) má primerané teoretické aj praktické znalosti z vybraných chemických disciplín (všeobecná, anorganická, organická, fyzikálna, analytická a biochémia), ako aj z propedeutiky prírodovedného vzdelávania a oblasti digitálnych technológií. Disponuje tak základným vedeckým poznaním v chémii ako aj v profilových vzdelávacích oblastiach. Pozná aktuálne štátne vzdelávacie programy so zameraním nie len na chémiu, ale aj na predmety vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Má vybudované spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k povolaniu učiteľa. Absolvent spĺňa kompetenčný model definovaný národným a európskym kvalifikačným rámcom. Absolvent získa kvalifikáciu pedagogického asistenta učiteľa so zameraním na chémiu s presahom na prírodovedné predmety, predovšetkým vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Je pripravený na štúdium učiteľstva chémie v 2. stupni vysokoškolského štúdia.

   Učiteľstvo chémie a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: francúzsky, slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo chémie Absolvent bakalárskeho stupňa ŠP učiteľstvo chémie (v kombinácii) má primerané teoretické aj praktické znalosti z vybraných chemických disciplín (všeobecná, anorganická, organická, fyzikálna, analytická a biochémia), ako aj z propedeutiky prírodovedného vzdelávania a oblasti digitálnych technológií. Disponuje tak základným vedeckým poznaním v chémii ako aj v profilových vzdelávacích oblastiach. Pozná aktuálne štátne vzdelávacie programy so zameraním nie len na chémiu, ale aj na predmety vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Má vybudované spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k povolaniu učiteľa. Absolvent spĺňa kompetenčný model definovaný národným a európskym kvalifikačným rámcom. Absolvent získa kvalifikáciu pedagogického asistenta učiteľa so zameraním na chémiu s presahom na prírodovedné predmety, predovšetkým vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Je pripravený na štúdium učiteľstva chémie v 2. stupni vysokoškolského štúdia.

   Učiteľstvo chémie a učiteľstvo fyziky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo chémie Absolvent bakalárskeho stupňa ŠP učiteľstvo chémie (v kombinácii) má primerané teoretické aj praktické znalosti z vybraných chemických disciplín (všeobecná, anorganická, organická, fyzikálna, analytická a biochémia), ako aj z propedeutiky prírodovedného vzdelávania a oblasti digitálnych technológií. Disponuje tak základným vedeckým poznaním v chémii ako aj v profilových vzdelávacích oblastiach. Pozná aktuálne štátne vzdelávacie programy so zameraním nie len na chémiu, ale aj na predmety vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Má vybudované spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k povolaniu učiteľa. Absolvent spĺňa kompetenčný model definovaný národným a európskym kvalifikačným rámcom. Absolvent získa kvalifikáciu pedagogického asistenta učiteľa so zameraním na chémiu s presahom na prírodovedné predmety, predovšetkým vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Je pripravený na štúdium učiteľstva chémie v 2. stupni vysokoškolského štúdia. Učiteľstvo fyziky Absolvent I. stupňa ŠP učiteľstvo fyziky (v kombinácii) získal vedomosti, zručnosti a kompetencie vo fyzike na úrovni I. stupňa vysokoškolského vzdelávania, je zorientovaný v odbore svojej špecializácie, v jeho výstavbe, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania a dosiahol informačnú gramotnosť. Je pripravený na autonómny výkon profesie pedagogického asistenta a pokračovanie v štúdiu učiteľstva fyziky v II. stupni vysokoškolského vzdelávania. Má vybudované spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k povolaniu učiteľa.

   Učiteľstvo chémie a učiteľstvo geografie (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo chémie Absolvent bakalárskeho stupňa ŠP učiteľstvo chémie (v kombinácii) má primerané teoretické aj praktické znalosti z vybraných chemických disciplín (všeobecná, anorganická, organická, fyzikálna, analytická a biochémia), ako aj z propedeutiky prírodovedného vzdelávania a oblasti digitálnych technológií. Disponuje tak základným vedeckým poznaním v chémii ako aj v profilových vzdelávacích oblastiach. Pozná aktuálne štátne vzdelávacie programy so zameraním nie len na chémiu, ale aj na predmety vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Má vybudované spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k povolaniu učiteľa. Absolvent spĺňa kompetenčný model definovaný národným a európskym kvalifikačným rámcom. Absolvent získa kvalifikáciu pedagogického asistenta učiteľa so zameraním na chémiu s presahom na prírodovedné predmety, predovšetkým vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Je pripravený na štúdium učiteľstva chémie v 2. stupni vysokoškolského štúdia. Učiteľstvo geografie Absolvent ŠP učiteľstvo geografie (v kombinácii) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto programu na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je zorientovaný v odbore geografia, v jeho výstavbe a obsahu, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania, ako aj didaktiky geografie a má osvojenú informačnú gramotnosť. Absolvent štúdia dobre ovláda teoretické a praktické základy jednotlivých fyzicko-geografických, humánno-geografických a regionálno-geografických disciplín, rozumie väzbám a procesom prebiehajúcim v krajinnej sfére. Má teoretické a praktické zručnosti práce s modernými metódami výskumu abiotických a biotických zložiek fyzicko-geografickej sféry, humánno-geografickej sféry, ako aj vplyvu človeka na krajinu. Absolvent chápe prírodné i antropogénne procesy, ktorými je formovaná krajinná sféra.

   Učiteľstvo chémie a učiteľstvo matematiky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo chémie Absolvent bakalárskeho stupňa ŠP učiteľstvo chémie (v kombinácii) má primerané teoretické aj praktické znalosti z vybraných chemických disciplín (všeobecná, anorganická, organická, fyzikálna, analytická a biochémia), ako aj z propedeutiky prírodovedného vzdelávania a oblasti digitálnych technológií. Disponuje tak základným vedeckým poznaním v chémii ako aj v profilových vzdelávacích oblastiach. Pozná aktuálne štátne vzdelávacie programy so zameraním nie len na chémiu, ale aj na predmety vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Má vybudované spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k povolaniu učiteľa. Absolvent spĺňa kompetenčný model definovaný národným a európskym kvalifikačným rámcom. Absolvent získa kvalifikáciu pedagogického asistenta učiteľa so zameraním na chémiu s presahom na prírodovedné predmety, predovšetkým vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Je pripravený na štúdium učiteľstva chémie v 2. stupni vysokoškolského štúdia. Učiteľstvo matematiky Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia má osvojené základné teoretické poznatky z matematiky, ktoré mu umožnia doplniť si vzdelanie na magisterskom štúdiu učiteľstva matematiky alebo príbuzného odboru, prípadne samoštúdiom podľa potrieb a zamerania jeho pracoviska. Prehĺbi si matematické vzdelanie získané na strednej škole a získa vzdelanie v základných matematických oblastiach (matematická analýza, algebra, geometria), ktoré mu poskytne dostatočne široký rozhľad pre hlboké zvládnutie matematiky vyučovanej na základných a stredných školách, vrátane príslušného teoretického zázemia. Tieto si podľa svojho záujmu rozšíri v povinne voliteľných predmetoch. Absolvent pozná základné matematicko-štatistické metódy a možnosti ich aplikácií najmä v školskej praxi. Získa aj základné vedomosti metodológie jednotlivých matematických disciplín. Má schopnosť spracovať pod vedením školiteľa bakalársku prácu.

   Učiteľstvo chémie a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo chémie Absolvent bakalárskeho stupňa ŠP učiteľstvo chémie (v kombinácii) má primerané teoretické aj praktické znalosti z vybraných chemických disciplín (všeobecná, anorganická, organická, fyzikálna, analytická a biochémia), ako aj z propedeutiky prírodovedného vzdelávania a oblasti digitálnych technológií. Disponuje tak základným vedeckým poznaním v chémii ako aj v profilových vzdelávacích oblastiach. Pozná aktuálne štátne vzdelávacie programy so zameraním nie len na chémiu, ale aj na predmety vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Má vybudované spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k povolaniu učiteľa. Absolvent spĺňa kompetenčný model definovaný národným a európskym kvalifikačným rámcom. Absolvent získa kvalifikáciu pedagogického asistenta učiteľa so zameraním na chémiu s presahom na prírodovedné predmety, predovšetkým vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Je pripravený na štúdium učiteľstva chémie v 2. stupni vysokoškolského štúdia.

   Učiteľstvo chémie a učiteľstvo techniky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo chémie Absolvent bakalárskeho stupňa ŠP učiteľstvo chémie (v kombinácii) má primerané teoretické aj praktické znalosti z vybraných chemických disciplín (všeobecná, anorganická, organická, fyzikálna, analytická a biochémia), ako aj z propedeutiky prírodovedného vzdelávania a oblasti digitálnych technológií. Disponuje tak základným vedeckým poznaním v chémii ako aj v profilových vzdelávacích oblastiach. Pozná aktuálne štátne vzdelávacie programy so zameraním nie len na chémiu, ale aj na predmety vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Má vybudované spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k povolaniu učiteľa. Absolvent spĺňa kompetenčný model definovaný národným a európskym kvalifikačným rámcom. Absolvent získa kvalifikáciu pedagogického asistenta učiteľa so zameraním na chémiu s presahom na prírodovedné predmety, predovšetkým vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Je pripravený na štúdium učiteľstva chémie v 2. stupni vysokoškolského štúdia. Učiteľstvo techniky Absolvent bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) disponuje vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami, ktoré mu umožňujú úspešne pokračovať v magisterskom stupni štúdia. Jeho ďalšie uplatnenie je možné aj pre indikované povolania: pedagogický asistent, iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený alebo organizátor voľného času (okrem animátora). Absolvent je zorientovaný v odbore, jeho obsahu ale chápe i širšie súvislosti výchovy a vzdelávania. Disponuje základnými psychologickými, pedagogickými a didaktickými vedomosťami umožňujúcimi porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a vyučovania, vzdelávania a výchovy jednotlivca i dynamike sociálnej skupiny. Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) spĺňajú požiadavky profesijného štandardu začínajúceho pedagogického zamestnanca. Profil absolventa zahŕňa najdôležitejšie vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré musí absolvent študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) získať.

   Učiteľstvo fyziky a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo fyziky Absolvent I. stupňa ŠP učiteľstvo fyziky (v kombinácii) získal vedomosti, zručnosti a kompetencie vo fyzike na úrovni I. stupňa vysokoškolského vzdelávania, je zorientovaný v odbore svojej špecializácie, v jeho výstavbe, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania a dosiahol informačnú gramotnosť. Je pripravený na autonómny výkon profesie pedagogického asistenta a pokračovanie v štúdiu učiteľstva fyziky v II. stupni vysokoškolského vzdelávania. Má vybudované spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k povolaniu učiteľa.

   Učiteľstvo fyziky a učiteľstvo geografie (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo fyziky Absolvent I. stupňa ŠP učiteľstvo fyziky (v kombinácii) získal vedomosti, zručnosti a kompetencie vo fyzike na úrovni I. stupňa vysokoškolského vzdelávania, je zorientovaný v odbore svojej špecializácie, v jeho výstavbe, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania a dosiahol informačnú gramotnosť. Je pripravený na autonómny výkon profesie pedagogického asistenta a pokračovanie v štúdiu učiteľstva fyziky v II. stupni vysokoškolského vzdelávania. Má vybudované spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k povolaniu učiteľa. Učiteľstvo geografie Absolvent ŠP učiteľstvo geografie (v kombinácii) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto programu na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je zorientovaný v odbore geografia, v jeho výstavbe a obsahu, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania, ako aj didaktiky geografie a má osvojenú informačnú gramotnosť. Absolvent štúdia dobre ovláda teoretické a praktické základy jednotlivých fyzicko-geografických, humánno-geografických a regionálno-geografických disciplín, rozumie väzbám a procesom prebiehajúcim v krajinnej sfére. Má teoretické a praktické zručnosti práce s modernými metódami výskumu abiotických a biotických zložiek fyzicko-geografickej sféry, humánno-geografickej sféry, ako aj vplyvu človeka na krajinu. Absolvent chápe prírodné i antropogénne procesy, ktorými je formovaná krajinná sféra.

   Učiteľstvo fyziky a učiteľstvo matematiky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo fyziky Absolvent I. stupňa ŠP učiteľstvo fyziky (v kombinácii) získal vedomosti, zručnosti a kompetencie vo fyzike na úrovni I. stupňa vysokoškolského vzdelávania, je zorientovaný v odbore svojej špecializácie, v jeho výstavbe, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania a dosiahol informačnú gramotnosť. Je pripravený na autonómny výkon profesie pedagogického asistenta a pokračovanie v štúdiu učiteľstva fyziky v II. stupni vysokoškolského vzdelávania. Má vybudované spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k povolaniu učiteľa. Učiteľstvo matematiky Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia má osvojené základné teoretické poznatky z matematiky, ktoré mu umožnia doplniť si vzdelanie na magisterskom štúdiu učiteľstva matematiky alebo príbuzného odboru, prípadne samoštúdiom podľa potrieb a zamerania jeho pracoviska. Prehĺbi si matematické vzdelanie získané na strednej škole a získa vzdelanie v základných matematických oblastiach (matematická analýza, algebra, geometria), ktoré mu poskytne dostatočne široký rozhľad pre hlboké zvládnutie matematiky vyučovanej na základných a stredných školách, vrátane príslušného teoretického zázemia. Tieto si podľa svojho záujmu rozšíri v povinne voliteľných predmetoch. Absolvent pozná základné matematicko-štatistické metódy a možnosti ich aplikácií najmä v školskej praxi. Získa aj základné vedomosti metodológie jednotlivých matematických disciplín. Má schopnosť spracovať pod vedením školiteľa bakalársku prácu.

   Učiteľstvo fyziky a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo fyziky Absolvent I. stupňa ŠP učiteľstvo fyziky (v kombinácii) získal vedomosti, zručnosti a kompetencie vo fyzike na úrovni I. stupňa vysokoškolského vzdelávania, je zorientovaný v odbore svojej špecializácie, v jeho výstavbe, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania a dosiahol informačnú gramotnosť. Je pripravený na autonómny výkon profesie pedagogického asistenta a pokračovanie v štúdiu učiteľstva fyziky v II. stupni vysokoškolského vzdelávania. Má vybudované spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k povolaniu učiteľa.

   Učiteľstvo fyziky a učiteľstvo techniky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo fyziky Absolvent I. stupňa ŠP učiteľstvo fyziky (v kombinácii) získal vedomosti, zručnosti a kompetencie vo fyzike na úrovni I. stupňa vysokoškolského vzdelávania, je zorientovaný v odbore svojej špecializácie, v jeho výstavbe, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania a dosiahol informačnú gramotnosť. Je pripravený na autonómny výkon profesie pedagogického asistenta a pokračovanie v štúdiu učiteľstva fyziky v II. stupni vysokoškolského vzdelávania. Má vybudované spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k povolaniu učiteľa. Učiteľstvo techniky Absolvent bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) disponuje vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami, ktoré mu umožňujú úspešne pokračovať v magisterskom stupni štúdia. Jeho ďalšie uplatnenie je možné aj pre indikované povolania: pedagogický asistent, iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený alebo organizátor voľného času (okrem animátora). Absolvent je zorientovaný v odbore, jeho obsahu ale chápe i širšie súvislosti výchovy a vzdelávania. Disponuje základnými psychologickými, pedagogickými a didaktickými vedomosťami umožňujúcimi porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a vyučovania, vzdelávania a výchovy jednotlivca i dynamike sociálnej skupiny. Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) spĺňajú požiadavky profesijného štandardu začínajúceho pedagogického zamestnanca. Profil absolventa zahŕňa najdôležitejšie vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré musí absolvent študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) získať.

   Učiteľstvo geografie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo geografie Absolvent ŠP učiteľstvo geografie (v kombinácii) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto programu na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je zorientovaný v odbore geografia, v jeho výstavbe a obsahu, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania, ako aj didaktiky geografie a má osvojenú informačnú gramotnosť. Absolvent štúdia dobre ovláda teoretické a praktické základy jednotlivých fyzicko-geografických, humánno-geografických a regionálno-geografických disciplín, rozumie väzbám a procesom prebiehajúcim v krajinnej sfére. Má teoretické a praktické zručnosti práce s modernými metódami výskumu abiotických a biotických zložiek fyzicko-geografickej sféry, humánno-geografickej sféry, ako aj vplyvu človeka na krajinu. Absolvent chápe prírodné i antropogénne procesy, ktorými je formovaná krajinná sféra.

   Učiteľstvo geografie a učiteľstvo histórie (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo geografie Absolvent ŠP učiteľstvo geografie (v kombinácii) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto programu na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je zorientovaný v odbore geografia, v jeho výstavbe a obsahu, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania, ako aj didaktiky geografie a má osvojenú informačnú gramotnosť. Absolvent štúdia dobre ovláda teoretické a praktické základy jednotlivých fyzicko-geografických, humánno-geografických a regionálno-geografických disciplín, rozumie väzbám a procesom prebiehajúcim v krajinnej sfére. Má teoretické a praktické zručnosti práce s modernými metódami výskumu abiotických a biotických zložiek fyzicko-geografickej sféry, humánno-geografickej sféry, ako aj vplyvu človeka na krajinu. Absolvent chápe prírodné i antropogénne procesy, ktorými je formovaná krajinná sféra.

   Učiteľstvo geografie a učiteľstvo matematiky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo geografie Absolvent ŠP učiteľstvo geografie (v kombinácii) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto programu na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je zorientovaný v odbore geografia, v jeho výstavbe a obsahu, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania, ako aj didaktiky geografie a má osvojenú informačnú gramotnosť. Absolvent štúdia dobre ovláda teoretické a praktické základy jednotlivých fyzicko-geografických, humánno-geografických a regionálno-geografických disciplín, rozumie väzbám a procesom prebiehajúcim v krajinnej sfére. Má teoretické a praktické zručnosti práce s modernými metódami výskumu abiotických a biotických zložiek fyzicko-geografickej sféry, humánno-geografickej sféry, ako aj vplyvu človeka na krajinu. Absolvent chápe prírodné i antropogénne procesy, ktorými je formovaná krajinná sféra. Učiteľstvo matematiky Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia má osvojené základné teoretické poznatky z matematiky, ktoré mu umožnia doplniť si vzdelanie na magisterskom štúdiu učiteľstva matematiky alebo príbuzného odboru, prípadne samoštúdiom podľa potrieb a zamerania jeho pracoviska. Prehĺbi si matematické vzdelanie získané na strednej škole a získa vzdelanie v základných matematických oblastiach (matematická analýza, algebra, geometria), ktoré mu poskytne dostatočne široký rozhľad pre hlboké zvládnutie matematiky vyučovanej na základných a stredných školách, vrátane príslušného teoretického zázemia. Tieto si podľa svojho záujmu rozšíri v povinne voliteľných predmetoch. Absolvent pozná základné matematicko-štatistické metódy a možnosti ich aplikácií najmä v školskej praxi. Získa aj základné vedomosti metodológie jednotlivých matematických disciplín. Má schopnosť spracovať pod vedením školiteľa bakalársku prácu.

   Učiteľstvo geografie a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: nemecký, slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo geografie Absolvent ŠP učiteľstvo geografie (v kombinácii) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto programu na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je zorientovaný v odbore geografia, v jeho výstavbe a obsahu, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania, ako aj didaktiky geografie a má osvojenú informačnú gramotnosť. Absolvent štúdia dobre ovláda teoretické a praktické základy jednotlivých fyzicko-geografických, humánno-geografických a regionálno-geografických disciplín, rozumie väzbám a procesom prebiehajúcim v krajinnej sfére. Má teoretické a praktické zručnosti práce s modernými metódami výskumu abiotických a biotických zložiek fyzicko-geografickej sféry, humánno-geografickej sféry, ako aj vplyvu človeka na krajinu. Absolvent chápe prírodné i antropogénne procesy, ktorými je formovaná krajinná sféra.

   Učiteľstvo geografie a učiteľstvo psychológie (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo geografie Absolvent ŠP učiteľstvo geografie (v kombinácii) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto programu na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je zorientovaný v odbore geografia, v jeho výstavbe a obsahu, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania, ako aj didaktiky geografie a má osvojenú informačnú gramotnosť. Absolvent štúdia dobre ovláda teoretické a praktické základy jednotlivých fyzicko-geografických, humánno-geografických a regionálno-geografických disciplín, rozumie väzbám a procesom prebiehajúcim v krajinnej sfére. Má teoretické a praktické zručnosti práce s modernými metódami výskumu abiotických a biotických zložiek fyzicko-geografickej sféry, humánno-geografickej sféry, ako aj vplyvu človeka na krajinu. Absolvent chápe prírodné i antropogénne procesy, ktorými je formovaná krajinná sféra.

   Učiteľstvo geografie a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo geografie Absolvent ŠP učiteľstvo geografie (v kombinácii) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto programu na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je zorientovaný v odbore geografia, v jeho výstavbe a obsahu, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania, ako aj didaktiky geografie a má osvojenú informačnú gramotnosť. Absolvent štúdia dobre ovláda teoretické a praktické základy jednotlivých fyzicko-geografických, humánno-geografických a regionálno-geografických disciplín, rozumie väzbám a procesom prebiehajúcim v krajinnej sfére. Má teoretické a praktické zručnosti práce s modernými metódami výskumu abiotických a biotických zložiek fyzicko-geografickej sféry, humánno-geografickej sféry, ako aj vplyvu človeka na krajinu. Absolvent chápe prírodné i antropogénne procesy, ktorými je formovaná krajinná sféra.

   Učiteľstvo geografie a učiteľstvo techniky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo geografie Absolvent ŠP učiteľstvo geografie (v kombinácii) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto programu na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je zorientovaný v odbore geografia, v jeho výstavbe a obsahu, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania, ako aj didaktiky geografie a má osvojenú informačnú gramotnosť. Absolvent štúdia dobre ovláda teoretické a praktické základy jednotlivých fyzicko-geografických, humánno-geografických a regionálno-geografických disciplín, rozumie väzbám a procesom prebiehajúcim v krajinnej sfére. Má teoretické a praktické zručnosti práce s modernými metódami výskumu abiotických a biotických zložiek fyzicko-geografickej sféry, humánno-geografickej sféry, ako aj vplyvu človeka na krajinu. Absolvent chápe prírodné i antropogénne procesy, ktorými je formovaná krajinná sféra. Učiteľstvo techniky Absolvent bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) disponuje vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami, ktoré mu umožňujú úspešne pokračovať v magisterskom stupni štúdia. Jeho ďalšie uplatnenie je možné aj pre indikované povolania: pedagogický asistent, iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený alebo organizátor voľného času (okrem animátora). Absolvent je zorientovaný v odbore, jeho obsahu ale chápe i širšie súvislosti výchovy a vzdelávania. Disponuje základnými psychologickými, pedagogickými a didaktickými vedomosťami umožňujúcimi porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a vyučovania, vzdelávania a výchovy jednotlivca i dynamike sociálnej skupiny. Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) spĺňajú požiadavky profesijného štandardu začínajúceho pedagogického zamestnanca. Profil absolventa zahŕňa najdôležitejšie vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré musí absolvent študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) získať.

   Učiteľstvo infomatiky a učiteľstvo psychológie (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo informatiky Absolvent študijného programu 1. stupňa štúdia učiteľstva informatiky disponuje základným poznaním odboru informatika a jeho uplatnením v oblasti didaktiky informatiky. Dôraz je kladený na to, aby absolvent študijného programu získal vedomosti, praktické skúsenosti a kvalitnú prípravu pedagogického asistenta učiteľa informatiky na základných a stredných školách.

   Učiteľstvo informatiky a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo informatiky Absolvent študijného programu 1. stupňa štúdia učiteľstva informatiky disponuje základným poznaním odboru informatika a jeho uplatnením v oblasti didaktiky informatiky. Dôraz je kladený na to, aby absolvent študijného programu získal vedomosti, praktické skúsenosti a kvalitnú prípravu pedagogického asistenta učiteľa informatiky na základných a stredných školách.

   Učiteľstvo informatiky a učiteľstvo biológie (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo biológie Absolvent I. stupňa ŠP učiteľstvo biológie (v kombinácii) získal vedomosti, zručnosti a kompetencie v biológii na úrovni I. stupňa vysokoškolského vzdelávania, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania a dosiahol informačnú gramotnosť. Môže pôsobiť predovšetkým ako pedagogický asistent na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, prípadne ako vedúci záujmového krúžku. Je pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu učiteľstva biológie na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Učiteľstvo informatiky Absolvent študijného programu 1. stupňa štúdia učiteľstva informatiky disponuje základným poznaním odboru informatika a jeho uplatnením v oblasti didaktiky informatiky. Dôraz je kladený na to, aby absolvent študijného programu získal vedomosti, praktické skúsenosti a kvalitnú prípravu pedagogického asistenta učiteľa informatiky na základných a stredných školách.

   Učiteľstvo informatiky a učiteľstvo chémie (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo chémie Absolvent bakalárskeho stupňa ŠP učiteľstvo chémie (v kombinácii) má primerané teoretické aj praktické znalosti z vybraných chemických disciplín (všeobecná, anorganická, organická, fyzikálna, analytická a biochémia), ako aj z propedeutiky prírodovedného vzdelávania a oblasti digitálnych technológií. Disponuje tak základným vedeckým poznaním v chémii ako aj v profilových vzdelávacích oblastiach. Pozná aktuálne štátne vzdelávacie programy so zameraním nie len na chémiu, ale aj na predmety vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Má vybudované spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k povolaniu učiteľa. Absolvent spĺňa kompetenčný model definovaný národným a európskym kvalifikačným rámcom. Absolvent získa kvalifikáciu pedagogického asistenta učiteľa so zameraním na chémiu s presahom na prírodovedné predmety, predovšetkým vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Je pripravený na štúdium učiteľstva chémie v 2. stupni vysokoškolského štúdia. Učiteľstvo informatiky Absolvent študijného programu 1. stupňa štúdia učiteľstva informatiky disponuje základným poznaním odboru informatika a jeho uplatnením v oblasti didaktiky informatiky. Dôraz je kladený na to, aby absolvent študijného programu získal vedomosti, praktické skúsenosti a kvalitnú prípravu pedagogického asistenta učiteľa informatiky na základných a stredných školách.

   Učiteľstvo informatiky a učiteľstvo filozofie a občianskej náuky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo informatiky Absolvent študijného programu 1. stupňa štúdia učiteľstva informatiky disponuje základným poznaním odboru informatika a jeho uplatnením v oblasti didaktiky informatiky. Dôraz je kladený na to, aby absolvent študijného programu získal vedomosti, praktické skúsenosti a kvalitnú prípravu pedagogického asistenta učiteľa informatiky na základných a stredných školách.

   Učiteľstvo informatiky a učiteľstvo fyziky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo fyziky Absolvent I. stupňa ŠP učiteľstvo fyziky (v kombinácii) získal vedomosti, zručnosti a kompetencie vo fyzike na úrovni I. stupňa vysokoškolského vzdelávania, je zorientovaný v odbore svojej špecializácie, v jeho výstavbe, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania a dosiahol informačnú gramotnosť. Je pripravený na autonómny výkon profesie pedagogického asistenta a pokračovanie v štúdiu učiteľstva fyziky v II. stupni vysokoškolského vzdelávania. Má vybudované spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k povolaniu učiteľa. Učiteľstvo informatiky Absolvent študijného programu 1. stupňa štúdia učiteľstva informatiky disponuje základným poznaním odboru informatika a jeho uplatnením v oblasti didaktiky informatiky. Dôraz je kladený na to, aby absolvent študijného programu získal vedomosti, praktické skúsenosti a kvalitnú prípravu pedagogického asistenta učiteľa informatiky na základných a stredných školách.

   Učiteľstvo informatiky a učiteľstvo geografie (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo geografie Absolvent ŠP učiteľstvo geografie (v kombinácii) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto programu na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Je zorientovaný v odbore geografia, v jeho výstavbe a obsahu, má prehľad o širších súvislostiach výchovy a vzdelávania, ako aj didaktiky geografie a má osvojenú informačnú gramotnosť. Absolvent štúdia dobre ovláda teoretické a praktické základy jednotlivých fyzicko-geografických, humánno-geografických a regionálno-geografických disciplín, rozumie väzbám a procesom prebiehajúcim v krajinnej sfére. Má teoretické a praktické zručnosti práce s modernými metódami výskumu abiotických a biotických zložiek fyzicko-geografickej sféry, humánno-geografickej sféry, ako aj vplyvu človeka na krajinu. Absolvent chápe prírodné i antropogénne procesy, ktorými je formovaná krajinná sféra. Učiteľstvo informatiky Absolvent študijného programu 1. stupňa štúdia učiteľstva informatiky disponuje základným poznaním odboru informatika a jeho uplatnením v oblasti didaktiky informatiky. Dôraz je kladený na to, aby absolvent študijného programu získal vedomosti, praktické skúsenosti a kvalitnú prípravu pedagogického asistenta učiteľa informatiky na základných a stredných školách.

   Učiteľstvo informatiky a učiteľstvo histórie (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo informatiky Absolvent študijného programu 1. stupňa štúdia učiteľstva informatiky disponuje základným poznaním odboru informatika a jeho uplatnením v oblasti didaktiky informatiky. Dôraz je kladený na to, aby absolvent študijného programu získal vedomosti, praktické skúsenosti a kvalitnú prípravu pedagogického asistenta učiteľa informatiky na základných a stredných školách.

   Učiteľstvo informatiky a učiteľstvo matematiky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo informatiky Absolvent študijného programu 1. stupňa štúdia učiteľstva informatiky disponuje základným poznaním odboru informatika a jeho uplatnením v oblasti didaktiky informatiky. Dôraz je kladený na to, aby absolvent študijného programu získal vedomosti, praktické skúsenosti a kvalitnú prípravu pedagogického asistenta učiteľa informatiky na základných a stredných školách. Učiteľstvo matematiky Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia má osvojené základné teoretické poznatky z matematiky, ktoré mu umožnia doplniť si vzdelanie na magisterskom štúdiu učiteľstva matematiky alebo príbuzného odboru, prípadne samoštúdiom podľa potrieb a zamerania jeho pracoviska. Prehĺbi si matematické vzdelanie získané na strednej škole a získa vzdelanie v základných matematických oblastiach (matematická analýza, algebra, geometria), ktoré mu poskytne dostatočne široký rozhľad pre hlboké zvládnutie matematiky vyučovanej na základných a stredných školách, vrátane príslušného teoretického zázemia. Tieto si podľa svojho záujmu rozšíri v povinne voliteľných predmetoch. Absolvent pozná základné matematicko-štatistické metódy a možnosti ich aplikácií najmä v školskej praxi. Získa aj základné vedomosti metodológie jednotlivých matematických disciplín. Má schopnosť spracovať pod vedením školiteľa bakalársku prácu.

   Učiteľstvo informatiky a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo informatiky Absolvent študijného programu 1. stupňa štúdia učiteľstva informatiky disponuje základným poznaním odboru informatika a jeho uplatnením v oblasti didaktiky informatiky. Dôraz je kladený na to, aby absolvent študijného programu získal vedomosti, praktické skúsenosti a kvalitnú prípravu pedagogického asistenta učiteľa informatiky na základných a stredných školách.

   Učiteľstvo informatiky a učiteľstvo techniky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo informatiky Absolvent študijného programu 1. stupňa štúdia učiteľstva informatiky disponuje základným poznaním odboru informatika a jeho uplatnením v oblasti didaktiky informatiky. Dôraz je kladený na to, aby absolvent študijného programu získal vedomosti, praktické skúsenosti a kvalitnú prípravu pedagogického asistenta učiteľa informatiky na základných a stredných školách. Učiteľstvo techniky Absolvent bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) disponuje vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami, ktoré mu umožňujú úspešne pokračovať v magisterskom stupni štúdia. Jeho ďalšie uplatnenie je možné aj pre indikované povolania: pedagogický asistent, iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený alebo organizátor voľného času (okrem animátora). Absolvent je zorientovaný v odbore, jeho obsahu ale chápe i širšie súvislosti výchovy a vzdelávania. Disponuje základnými psychologickými, pedagogickými a didaktickými vedomosťami umožňujúcimi porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a vyučovania, vzdelávania a výchovy jednotlivca i dynamike sociálnej skupiny. Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) spĺňajú požiadavky profesijného štandardu začínajúceho pedagogického zamestnanca. Profil absolventa zahŕňa najdôležitejšie vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré musí absolvent študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) získať.

   Učiteľstvo matematiky a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo matematiky Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia má osvojené základné teoretické poznatky z matematiky, ktoré mu umožnia doplniť si vzdelanie na magisterskom štúdiu učiteľstva matematiky alebo príbuzného odboru, prípadne samoštúdiom podľa potrieb a zamerania jeho pracoviska. Prehĺbi si matematické vzdelanie získané na strednej škole a získa vzdelanie v základných matematických oblastiach (matematická analýza, algebra, geometria), ktoré mu poskytne dostatočne široký rozhľad pre hlboké zvládnutie matematiky vyučovanej na základných a stredných školách, vrátane príslušného teoretického zázemia. Tieto si podľa svojho záujmu rozšíri v povinne voliteľných predmetoch. Absolvent pozná základné matematicko-štatistické metódy a možnosti ich aplikácií najmä v školskej praxi. Získa aj základné vedomosti metodológie jednotlivých matematických disciplín. Má schopnosť spracovať pod vedením školiteľa bakalársku prácu.

   Učiteľstvo matematiky a učiteľstvo psychológie (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo matematiky Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia má osvojené základné teoretické poznatky z matematiky, ktoré mu umožnia doplniť si vzdelanie na magisterskom štúdiu učiteľstva matematiky alebo príbuzného odboru, prípadne samoštúdiom podľa potrieb a zamerania jeho pracoviska. Prehĺbi si matematické vzdelanie získané na strednej škole a získa vzdelanie v základných matematických oblastiach (matematická analýza, algebra, geometria), ktoré mu poskytne dostatočne široký rozhľad pre hlboké zvládnutie matematiky vyučovanej na základných a stredných školách, vrátane príslušného teoretického zázemia. Tieto si podľa svojho záujmu rozšíri v povinne voliteľných predmetoch. Absolvent pozná základné matematicko-štatistické metódy a možnosti ich aplikácií najmä v školskej praxi. Získa aj základné vedomosti metodológie jednotlivých matematických disciplín. Má schopnosť spracovať pod vedením školiteľa bakalársku prácu.

   Učiteľstvo matematiky a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo matematiky Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia má osvojené základné teoretické poznatky z matematiky, ktoré mu umožnia doplniť si vzdelanie na magisterskom štúdiu učiteľstva matematiky alebo príbuzného odboru, prípadne samoštúdiom podľa potrieb a zamerania jeho pracoviska. Prehĺbi si matematické vzdelanie získané na strednej škole a získa vzdelanie v základných matematických oblastiach (matematická analýza, algebra, geometria), ktoré mu poskytne dostatočne široký rozhľad pre hlboké zvládnutie matematiky vyučovanej na základných a stredných školách, vrátane príslušného teoretického zázemia. Tieto si podľa svojho záujmu rozšíri v povinne voliteľných predmetoch. Absolvent pozná základné matematicko-štatistické metódy a možnosti ich aplikácií najmä v školskej praxi. Získa aj základné vedomosti metodológie jednotlivých matematických disciplín. Má schopnosť spracovať pod vedením školiteľa bakalársku prácu.

   Učiteľstvo matematiky a učiteľstvo techniky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo matematiky Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia má osvojené základné teoretické poznatky z matematiky, ktoré mu umožnia doplniť si vzdelanie na magisterskom štúdiu učiteľstva matematiky alebo príbuzného odboru, prípadne samoštúdiom podľa potrieb a zamerania jeho pracoviska. Prehĺbi si matematické vzdelanie získané na strednej škole a získa vzdelanie v základných matematických oblastiach (matematická analýza, algebra, geometria), ktoré mu poskytne dostatočne široký rozhľad pre hlboké zvládnutie matematiky vyučovanej na základných a stredných školách, vrátane príslušného teoretického zázemia. Tieto si podľa svojho záujmu rozšíri v povinne voliteľných predmetoch. Absolvent pozná základné matematicko-štatistické metódy a možnosti ich aplikácií najmä v školskej praxi. Získa aj základné vedomosti metodológie jednotlivých matematických disciplín. Má schopnosť spracovať pod vedením školiteľa bakalársku prácu. Učiteľstvo techniky Absolvent bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) disponuje vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami, ktoré mu umožňujú úspešne pokračovať v magisterskom stupni štúdia. Jeho ďalšie uplatnenie je možné aj pre indikované povolania: pedagogický asistent, iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený alebo organizátor voľného času (okrem animátora). Absolvent je zorientovaný v odbore, jeho obsahu ale chápe i širšie súvislosti výchovy a vzdelávania. Disponuje základnými psychologickými, pedagogickými a didaktickými vedomosťami umožňujúcimi porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a vyučovania, vzdelávania a výchovy jednotlivca i dynamike sociálnej skupiny. Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) spĺňajú požiadavky profesijného štandardu začínajúceho pedagogického zamestnanca. Profil absolventa zahŕňa najdôležitejšie vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré musí absolvent študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) získať.

   Učiteľstvo praktickej prípravy (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo praktickej prípravy Absolvent študijného programu Učiteľstvo praktickej prípravy v bakalárskom stupni štúdia získa kvalifikáciu majster odbornej výchovy, ktorý je schopný vyučovať na SOŠ profesijné predmety, ktoré sú zamerané na osvojenie si praktických zručností, návykov a remeselných prvkov žiakmi v príslušnom profesijnom učebnom alebo študijnom odbore.

   Učiteľstvo praktickej prípravy (externá)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: externáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo praktickej prípravy Absolvent študijného programu Učiteľstvo praktickej prípravy v bakalárskom stupni štúdia získa kvalifikáciu majster odbornej výchovy, ktorý je schopný vyučovať na SOŠ profesijné predmety, ktoré sú zamerané na osvojenie si praktických zručností, návykov a remeselných prvkov žiakmi v príslušnom profesijnom učebnom alebo študijnom odbore.

   Učiteľstvo techniky a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo techniky Absolvent bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) disponuje vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami, ktoré mu umožňujú úspešne pokračovať v magisterskom stupni štúdia. Jeho ďalšie uplatnenie je možné aj pre indikované povolania: pedagogický asistent, iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený alebo organizátor voľného času (okrem animátora). Absolvent je zorientovaný v odbore, jeho obsahu ale chápe i širšie súvislosti výchovy a vzdelávania. Disponuje základnými psychologickými, pedagogickými a didaktickými vedomosťami umožňujúcimi porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a vyučovania, vzdelávania a výchovy jednotlivca i dynamike sociálnej skupiny. Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) spĺňajú požiadavky profesijného štandardu začínajúceho pedagogického zamestnanca. Profil absolventa zahŕňa najdôležitejšie vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré musí absolvent študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) získať.

   Učiteľstvo techniky a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: bakalárske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo techniky Absolvent bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) disponuje vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami, ktoré mu umožňujú úspešne pokračovať v magisterskom stupni štúdia. Jeho ďalšie uplatnenie je možné aj pre indikované povolania: pedagogický asistent, iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený alebo organizátor voľného času (okrem animátora). Absolvent je zorientovaný v odbore, jeho obsahu ale chápe i širšie súvislosti výchovy a vzdelávania. Disponuje základnými psychologickými, pedagogickými a didaktickými vedomosťami umožňujúcimi porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a vyučovania, vzdelávania a výchovy jednotlivca i dynamike sociálnej skupiny. Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) spĺňajú požiadavky profesijného štandardu začínajúceho pedagogického zamestnanca. Profil absolventa zahŕňa najdôležitejšie vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré musí absolvent študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) získať.

   Aplikovaná informatika (externá)
   Odbor: InformatikaForma: externáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Absolventi študijného programu 2. stupňa vysokoškolského štúdia informatiky dokážu analyzovať, navrhovať, implementovať, udržiavať, testovať a hodnotiť zložité softvérové systémy informačných technológií tvorivo a samostatne. Dôraz je kladený na to, aby absolvent študijného programu získal rozsiahle odborné, metodologické vedomosti a praktické skúsenosti v oblasti vývoja a hodnotenia softvérových systémov, umožňujúce mu využiť ich v priemysle, ekonomike, vzdelávaní, zdravotníctve a ďalších odvetviach. Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie v IT firmách a to nie len na regionálnej úrovni (napr. Globallogic Slovakia, s.r.o., IBM Slovakia, s.r.o., Softip, a.s., ŽP Informatika, s.r.o., WebCreators, s.r.o., BBX, s.r.o, Enprovia s.r.o., Microcomp, s.r.o., DATALAN, a.s., Webra, s.r.o., Nettech, s.r.o., HP Slovakia, s.r.o., atď.) Absolvent je schopný sa po ukončení štúdia uplatniť sa v praxi, prípadne úspešne pokračovať v 3. stupni štúdia v študijnom odbore informatika.

   Aplikovaná informatika (denná)
   Odbor: InformatikaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Absolventi študijného programu 2. stupňa vysokoškolského štúdia informatiky dokážu analyzovať, navrhovať, implementovať, udržiavať, testovať a hodnotiť zložité softvérové systémy informačných technológií tvorivo a samostatne. Dôraz je kladený na to, aby absolvent študijného programu získal rozsiahle odborné, metodologické vedomosti a praktické skúsenosti v oblasti vývoja a hodnotenia softvérových systémov, umožňujúce mu využiť ich v priemysle, ekonomike, vzdelávaní, zdravotníctve a ďalších odvetviach. Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie v IT firmách a to nie len na regionálnej úrovni (napr. Globallogic Slovakia, s.r.o., IBM Slovakia, s.r.o., Softip, a.s., ŽP Informatika, s.r.o., WebCreators, s.r.o., BBX, s.r.o, Enprovia s.r.o., Microcomp, s.r.o., DATALAN, a.s., Webra, s.r.o., Nettech, s.r.o., HP Slovakia, s.r.o., atď.) Absolvent je schopný sa po ukončení štúdia uplatniť sa v praxi, prípadne úspešne pokračovať v 3. stupni štúdia v študijnom odbore informatika.

   Aplikované geovedy (externá)
   Odbor: Vedy o ZemiForma: externáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: Absolvent štúdia dobre ovláda teoretické a praktické základy geovied, rozumie väzbám a procesom prebiehajúcim v krajinnej sfére. Pozná aplikované praktické postupy v geovedných odboroch a disponuje zručnosťami vo využívaní metód širokého spektra príbuzných odborov (kartografia, GIS a DPZ, geomorfológia, geológia, pedológia, ekológia a pod.). Absolvent získa teoretické a praktické zručnosti práce s modernými metódami výskumu vývoja a osídlenia krajiny, vývoja reliéfu a pôdneho krytu, vzniku a využívania surovín, hornín a minerálov ako s fundamentálnymi metódami výskumu abiotických zložiek fyzicko-geografickej sféry. Spojenie geovedných odborov v rámci absolvovania ŠP umožní absolventovi široké uplatnenie na trhu práce (schopnosti identifikácie javov a procesov, zber a analýza dát, hodnotenia a interpretácie geopriestorových údajov prostredníctvom geoinformačných technológií využiteľné v inštitúciách štátnej správy, samosprávy, ale aj v geovedne a geoinformaticky zameraných spoločnostiach štátneho a súkromného sektoru). Absolvent bude chápať prírodné i antropogénne procesy, ktorými je formovaný a vytváraný povrch Zeme a tieto vedomosti vie využiť pri riešení aktuálnych problémov ako je udržateľnosť, geohazardy, transformácia krajiny a prognózy vývoja krajiny. Absolvent bude disponovať odbornými vedomosťami, rovnako ako terénnymi a laboratórnymi zručnosťami. Bude schopný samostatne spracovať syntézy geovedných výskumov prostredníctvom geoinformačných technológií, pričom bude pripravený pokračovať v nadväzujúcom doktorandskom štúdiu geovied a príbuzných vedných odborov.

   Aplikované geovedy (denná)
   Odbor: Vedy o ZemiForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: Absolvent štúdia dobre ovláda teoretické a praktické základy geovied, rozumie väzbám a procesom prebiehajúcim v krajinnej sfére. Pozná aplikované praktické postupy v geovedných odboroch a disponuje zručnosťami vo využívaní metód širokého spektra príbuzných odborov (kartografia, GIS a DPZ, geomorfológia, geológia, pedológia, ekológia a pod.). Absolvent získa teoretické a praktické zručnosti práce s modernými metódami výskumu vývoja a osídlenia krajiny, vývoja reliéfu a pôdneho krytu, vzniku a využívania surovín, hornín a minerálov ako s fundamentálnymi metódami výskumu abiotických zložiek fyzicko-geografickej sféry. Spojenie geovedných odborov v rámci absolvovania ŠP umožní absolventovi široké uplatnenie na trhu práce (schopnosti identifikácie javov a procesov, zber a analýza dát, hodnotenia a interpretácie geopriestorových údajov prostredníctvom geoinformačných technológií využiteľné v inštitúciách štátnej správy, samosprávy, ale aj v geovedne a geoinformaticky zameraných spoločnostiach štátneho a súkromného sektoru). Absolvent bude chápať prírodné i antropogénne procesy, ktorými je formovaný a vytváraný povrch Zeme a tieto vedomosti vie využiť pri riešení aktuálnych problémov ako je udržateľnosť, geohazardy, transformácia krajiny a prognózy vývoja krajiny. Absolvent bude disponovať odbornými vedomosťami, rovnako ako terénnymi a laboratórnymi zručnosťami. Bude schopný samostatne spracovať syntézy geovedných výskumov prostredníctvom geoinformačných technológií, pričom bude pripravený pokračovať v nadväzujúcom doktorandskom štúdiu geovied a príbuzných vedných odborov.

   Environmentálna biológia (denná)
   Odbor: Forma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Vedomosti Absolvent má rozšírené interdisciplinárne teoretické a praktické vedomosti z biologicko-ekologických a environmentálnych vied. Je schopný analyzovať štruktúru, dynamiku a funkcie ekologických systémov a porozumieť princípom, mechanizmom a procesom organizácie týchto systémov. Osvojí si moderný ekosystémový a integrovaný prístup k ochrane prírody, krajiny a životného prostredia (ŽP). Dokáže posúdiť vplyv škodlivých a toxických prvkov a zlúčenín na život na Zemi (od jednotlivcov cez druhy až po spoločenstvá, vrátane človeka) a na jednotlivé zložky ŽP. Dokáže formulovať a analyzovať interakcie medzi biotou, abiotickým prostredím a ŽP, ako aj ekologické a environmentálne problémy na globálnej, regionálnej a lokálnej úrovni a je schopný navrhnúť praktické riešenia vedúce k ich eliminácii či odstráneniu, prioritne procesmi ekologickej obnovy a využitím biologických sanačných metód. Vie predikovať, identifikovať a posudzovať vplyvy činnosti človeka a dôsledkov globálnych problémov Zeme na biotu, ekosystémy, ŽP a zdravie človeka. Rozumie modelom oceňovania ekosystémových služieb. Ovláda metódy vedeckej práce, vie navrhnúť, zrealizovať a štatisticky vyhodnotiť ekologické a environmentálne experimenty. Aplikuje svoje vedomosti a schopnosti z tvorby a riadenia environmentálnych projektov. Ovláda legislatívu v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, na úseku jednotlivých zložiek životného prostredia a jej využití v praxi, chápe vzájomné prepojenie právnych predpisov, ovláda základné kompetencie v oblasti zastúpenia orgánu štátnej správy, resp. iného subjektu v správnom konaní, týkajúcom sa práva životného prostredia. V rámci mnohých predmetov prepája teóriu s praxou analýzou prípadových štúdií, experimentov a projektov prezentovaných odborníkmi a špecialistami z praxe. Má poznatky o trendoch v životnom prostredí vo svete, Európe a na Slovensku, orientuje sa v základných strategických a prognostických pojmoch a má prehľad o ich vyžívaní v životnom prostredí, najmä v oblasti biodiverzity a zmeny klímy. Hodnotí, rozvíja a implementuje viaceré edukačné metodické postupy na dosiahnutie cieľov environmentálnej výchovy v prostredí formálneho a neformálneho vzdelávania. Zručnosti Absolvent je schopný posúdiť reálnu ekologickú a environmentálnu udržateľnosť navrhovaných riešení, napr. v prípade poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a klimatickej zmeny. Aplikuje svoje vedomosti pri analýzach vybraného územia z pohľadu poskytovaných ekosystémových služieb, ich špecifikácie, významu a hodnotenia. Je schopný posúdiť vhodnosť a efektívnosť ochranárskych zásahov, definovať kľúčové problémy, ako aj silné a slabé stránky v praktickej ochrane prírody a krajiny a ŽP. Dokáže selektovať a posúdiť reálnosť postupov pri ekologickej obnove ekosystémov a krajiny, predpovedať ich efektívnosť a výsledok. Ovláda metódy (bio)remediácie environmentálnych záťaží, kontaminovaných zložiek ŽP a brownfieldov. Má praktické skúsenosti s aktivitami rezortných organizácií MŽP SR, najmä Štátnej ochrany prírody SR, Slovenskej agentúry životného prostredia, Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, ako aj inštitúciami a podnikmi zaoberajúcimi sa environmentálnou problematikou a odpadovým hospodárstvom. Aplikuje získané teoretické poznatky a nadobudnuté skúsenosti na realizáciu vlastného programu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety a aplikuje adekvátne inštruktážne vzdelávacie techniky na podporu environmentálnej gramotnosti rôznych cieľových skupín. Je schopný vytvoriť vlastný návrh a rozpočet ekologického či environmentálneho projektu. Hodnotí stav životného prostredia v rámci súčasného modelu „business as usual“ a predpovedá možnosti budúceho vývoja v intenciách zelených iniciatív na základe existujúcich scenárov. Je schopný vykonávať tzv. poprojektovú analýzu/monitoring (definovanú procesom EIA) vybraných zložiek životného prostredia a svojim odborným vkladom aktívne vstúpiť do ktorejkoľvek fázy procesu EIA a týmto plní kritériá na odbornú prípravu pre hodnotiteľov Ministerstva životného prostredia SR. Dokáže aplikovať príslušnú legislatívu pri riešení problémov súvisiacich so starostlivosťou o prírodné a životné prostredie a ich jednotlivé zložky. Absolvent uskutočňuje samostatne alebo v riešiteľskom tíme základný a aplikovaný výskum. Je schopný pristupovať k svojej práci tvorivo a iniciatívne. Dokáže vybrať vhodnú metódu a dizajn zberu údajov na analýzu a syntézu študovanej problematiky, vie správne interpretovať získané výsledky. Pozná povahu získaných biologicko-ekologických a environmentálnych údajov a dokáže aplikovať na ich spracovanie adekvátne štatistické metódy. Je schopný využívať aplikácie GIS na riešenie praktických problémov. Vie spracovať vedecký článok a ovláda jednotlivé spôsoby prezentácie výsledkov. Predstavuje odborníka, ktorý v praktickom uplatnení nielenže chápe podstatu biologických, ekologických a environmentálnych dát, ale je ich schopný aj samostatne spracovať v databázach a v prostredí geografických informačných systémov, čo v praxi zvyčajne predstavuje pracovnú náplň minimálne dvoch pracovníkov. Kompetencie Svoje interdisciplinárne biologicko-ekologicko-environmentálne vzdelanie uplatní v rôznych verejných a súkromných prevádzkových, správnych, riadiacich, vedecko-výskumných, poradenských, ale aj výrobných domácich a medzinárodných inštitúciách. Ide najmä o štátne aj mimovládne organizácie ochrany prírody a krajiny, orgány štátnej správy a samosprávy, vedecké inštitúcie a univerzity, špecializované laboratóriá, ako aj organizácie zaoberajúce sa problematikou sanácií, životného prostredia a environmentálnej výchovy.

   Matematika v analýze dát a vo financiách (denná)
   Odbor: MatematikaForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: Absolvent magisterského stupňa štúdia je odborníkom schopným využívať v praxi moderné metódy štatistiky, spracovania dát a finančnej matematiky. Keďže má osvojené základné teoretické poznatky z matematiky a štatistiky, je schopný dopĺňať si vzdelanie samoštúdiom podľa potrieb a zamerania jeho pracoviska. Každý absolvent pozná základné matematicko-štatistické metódy a možnosti ich aplikácií v praxi. Osvojí si tiež využívanie výpočtovej techniky (s dôrazom na štatistický softvér R) a pozná možnosti softvéru využívaného na štatisticky orientovaných pracoviskách a v oblasti finančníctva a poisťovníctva. Absolvent vie vyhodnotiť klady a zápory rôznych matematických metód a ich aplikácie na problémy v oblasti finančníctva a poisťovníctva a zároveň vie prezentovať výsledky metód pre prijímateľa informácie bez matematického vzdelania. Najlepší študenti majú možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu v odbore Matematická analýza, preto v rámci výberových predmetov a individuálnych konzultácií sa predpokladá osvojenie hlbších teoretických poznatkov z nejakej špecializácie matematiky. Absolventi nachádzajú uplatnenie v poisťovníckom a finančnom sektore ako dátoví analytici, finanční analytici či poistní matematici, v rôznych odvetviach ekonomiky ako štatistici a dátoví analytici. Uplatňujú sa aj na vedecko-výskumných pracoviskách a ako vysokoškolskí učitelia matematiky, štatistiky a príbuzných odborov.

   Učiteľstvo biológie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo biológie Absolvent je predurčený pôsobiť ako učiteľ na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Okrem toho môže nájsť uplatnenie aj v iných inštitúciách štátnej správy a samosprávy (školstvo, životné prostredie, zdravotníctvo). Predpokladá sa, že časť absolventov môže úspešne pokračovať v doktorandskom štúdiu v biologických alebo didaktických študijných programoch.

   Učiteľstvo biológie a učiteľstvo chémie (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo biológie Absolvent je predurčený pôsobiť ako učiteľ na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Okrem toho môže nájsť uplatnenie aj v iných inštitúciách štátnej správy a samosprávy (školstvo, životné prostredie, zdravotníctvo). Predpokladá sa, že časť absolventov môže úspešne pokračovať v doktorandskom štúdiu v biologických alebo didaktických študijných programoch. Učiteľstvo chémie Absolvent II. stupňa ŠP učiteľstvo chémie v kombinácii do hĺbky ovláda východiská a trendy teoretickej a metodologickej a didaktickej perspektívy chémie. Disponuje obsiahlym psychologickým a sociálnovedným poznaním žiakov v nižšom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania a ich spôsobov učenia sa. Získal interdisciplinárne poznatky o vývinových procesoch žiakov, ich pozitívnej stimulácii a o pedagogickom pôsobení na hodinách chémie na základných a stredných školách. Orientuje sa v rôznorodých stratégiách a koncepciách školského chemického vzdelávania (formálne, neformálne, informálne učenie sa), má široký repertoár vyučovacích postupov, metód a foriem.

   Učiteľstvo biológie a učiteľstvo filozofie a občianskej náuky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo biológie Absolvent je predurčený pôsobiť ako učiteľ na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Okrem toho môže nájsť uplatnenie aj v iných inštitúciách štátnej správy a samosprávy (školstvo, životné prostredie, zdravotníctvo). Predpokladá sa, že časť absolventov môže úspešne pokračovať v doktorandskom štúdiu v biologických alebo didaktických študijných programoch.

   Učiteľstvo biológie a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: francúzsky, slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo biológie Absolvent je predurčený pôsobiť ako učiteľ na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Okrem toho môže nájsť uplatnenie aj v iných inštitúciách štátnej správy a samosprávy (školstvo, životné prostredie, zdravotníctvo). Predpokladá sa, že časť absolventov môže úspešne pokračovať v doktorandskom štúdiu v biologických alebo didaktických študijných programoch.

   Učiteľstvo biológie a učiteľstvo fyziky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo biológie Absolvent je predurčený pôsobiť ako učiteľ na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Okrem toho môže nájsť uplatnenie aj v iných inštitúciách štátnej správy a samosprávy (školstvo, životné prostredie, zdravotníctvo). Predpokladá sa, že časť absolventov môže úspešne pokračovať v doktorandskom štúdiu v biologických alebo didaktických študijných programoch. Učiteľstvo fyziky Absolvent II. stupňa ŠP učiteľstvo fyziky (v kombinácii) do hĺbky pozná východiská a trendy teoretickej a metodologickej perspektívy fyziky. Disponuje obsiahlym psychologickým a sociálno-vedným poznaním žiakov v nižšom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania a ich spôsobov učenia sa. Získal interdisciplinárne poznatky o vývinových procesoch žiakov, ich pozitívnej stimulácii a o pedagogickom pôsobení na hodinách fyziky na základných a stredných školách. Orientuje sa v rôznorodých stratégiách a koncepciách školského fyzikálneho vzdelávania, má široký repertoár vyučovacích postupov a metód.

   Učiteľstvo biológie a učiteľstvo geografie (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo biológie Absolvent je predurčený pôsobiť ako učiteľ na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Okrem toho môže nájsť uplatnenie aj v iných inštitúciách štátnej správy a samosprávy (školstvo, životné prostredie, zdravotníctvo). Predpokladá sa, že časť absolventov môže úspešne pokračovať v doktorandskom štúdiu v biologických alebo didaktických študijných programoch. Učiteľstvo geografie Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v ŠP učiteľstvo geografie (v kombinácii) je spôsobilý byť učiteľom geografie na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Ovláda základný obsah disciplíny svojej špecializácie, je oboznámený s metodológiou obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Tento obsah dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej profesie je schopný participovať na vývoji didaktických materiálov na výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike geografie.

   Učiteľstvo biológie a učiteľstvo histórie (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo biológie Absolvent je predurčený pôsobiť ako učiteľ na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Okrem toho môže nájsť uplatnenie aj v iných inštitúciách štátnej správy a samosprávy (školstvo, životné prostredie, zdravotníctvo). Predpokladá sa, že časť absolventov môže úspešne pokračovať v doktorandskom štúdiu v biologických alebo didaktických študijných programoch.

   Učiteľstvo biológie a učiteľstvo matematiky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo biológie Absolvent je predurčený pôsobiť ako učiteľ na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Okrem toho môže nájsť uplatnenie aj v iných inštitúciách štátnej správy a samosprávy (školstvo, životné prostredie, zdravotníctvo). Predpokladá sa, že časť absolventov môže úspešne pokračovať v doktorandskom štúdiu v biologických alebo didaktických študijných programoch. Učiteľstvo matematiky Absolvent magisterského štúdia učiteľstva matematiky si osvojí poznatky z metodológie matematiky, ktoré mu umožnia vyučovať ju na druhom stupni základných škôl a na všetkých typoch stredných škôl. Okrem matematických disciplín zameraných na zvládnutie ich metodológie získa vedomosti aj z dejín matematiky a jej vyučovania. V rámci pedagogických praxí si osvojí praktické zručnosti učiteľa matematiky a schopnosť viesť príslušnú pedagogickú dokumentáciu. Je pripravený realizovať a vyhodnocovať jednoduché pedagogické experimenty. Absolvent sa vie plnohodnotne zapájať do mimoškolských aktivít súvisiacich s matematikou, viesť matematické krúžky a pripravovať žiakov na matematické súťaže. Pozná špecifiká práce s nadanými aj neprospievajúcimi žiakmi. Má schopnosť spracovať pod vedením školiteľa diplomovú prácu. Najlepší študenti sú pripravení pokračovať v doktorandskom stupni štúdia Teórie vyučovania matematiky.

   Učiteľstvo biológie a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo biológie Absolvent je predurčený pôsobiť ako učiteľ na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Okrem toho môže nájsť uplatnenie aj v iných inštitúciách štátnej správy a samosprávy (školstvo, životné prostredie, zdravotníctvo). Predpokladá sa, že časť absolventov môže úspešne pokračovať v doktorandskom štúdiu v biologických alebo didaktických študijných programoch.

   Učiteľstvo biológie a učiteľstvo techniky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo biológie Absolvent je predurčený pôsobiť ako učiteľ na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Okrem toho môže nájsť uplatnenie aj v iných inštitúciách štátnej správy a samosprávy (školstvo, životné prostredie, zdravotníctvo). Predpokladá sa, že časť absolventov môže úspešne pokračovať v doktorandskom štúdiu v biologických alebo didaktických študijných programoch. Učiteľstvo techniky Absolvent magisterského študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) je spôsobilý pôsobiť ako učiteľ predmetu Technika v nižšom strednom vzdelávaní. Jeho ďalšie uplatnenie je možné aj pre indikované povolania: učiteľ v základných školách, metodik v oblasti výchovy a vzdelávania, iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený, riadiaci pracovník (manažér) strediska voľného času. Absolvent v rámci daného štúdia nadobudne prioritne z jadra profilových predmetov tvoriacich odporúčaný študijný plán nadväzujúce vedomosti, zručnosti a návyky v špecializácii Učiteľstvo techniky, ktorých rozsah je podrobne špecifikovaný v jednotlivých informačných listoch predmetov. Absolvent je zorientovaný v odbore, jeho obsahu, predmetovej didaktike ale chápe i širšie súvislosti výchovy a vzdelávania. Ovláda obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom vedeckej činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie v školskej triede - odbornej učebni) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov a pedagogických dokumentov pre výučbu v predmete Technika. Získa vedomosti aj o právnych, etických aspektoch organizácie školskej práce a školského manažmentu. Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa magisterského študijného programu Učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov, spĺňajú požiadavky profesijného štandardu začínajúceho pedagogického zamestnanca. Profil absolventa zahŕňa najdôležitejšie vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré musí absolvent študijného programu Učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov získať.

   Učiteľstvo chémie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo chémie Absolvent II. stupňa ŠP učiteľstvo chémie v kombinácii do hĺbky ovláda východiská a trendy teoretickej a metodologickej a didaktickej perspektívy chémie. Disponuje obsiahlym psychologickým a sociálnovedným poznaním žiakov v nižšom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania a ich spôsobov učenia sa. Získal interdisciplinárne poznatky o vývinových procesoch žiakov, ich pozitívnej stimulácii a o pedagogickom pôsobení na hodinách chémie na základných a stredných školách. Orientuje sa v rôznorodých stratégiách a koncepciách školského chemického vzdelávania (formálne, neformálne, informálne učenie sa), má široký repertoár vyučovacích postupov, metód a foriem.

   Učiteľstvo chémie a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: francúzsky, slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo chémie Absolvent II. stupňa ŠP učiteľstvo chémie v kombinácii do hĺbky ovláda východiská a trendy teoretickej a metodologickej a didaktickej perspektívy chémie. Disponuje obsiahlym psychologickým a sociálnovedným poznaním žiakov v nižšom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania a ich spôsobov učenia sa. Získal interdisciplinárne poznatky o vývinových procesoch žiakov, ich pozitívnej stimulácii a o pedagogickom pôsobení na hodinách chémie na základných a stredných školách. Orientuje sa v rôznorodých stratégiách a koncepciách školského chemického vzdelávania (formálne, neformálne, informálne učenie sa), má široký repertoár vyučovacích postupov, metód a foriem.

   Učiteľstvo chémie a učiteľstvo fyziky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo fyziky Absolvent II. stupňa ŠP učiteľstvo fyziky (v kombinácii) do hĺbky pozná východiská a trendy teoretickej a metodologickej perspektívy fyziky. Disponuje obsiahlym psychologickým a sociálno-vedným poznaním žiakov v nižšom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania a ich spôsobov učenia sa. Získal interdisciplinárne poznatky o vývinových procesoch žiakov, ich pozitívnej stimulácii a o pedagogickom pôsobení na hodinách fyziky na základných a stredných školách. Orientuje sa v rôznorodých stratégiách a koncepciách školského fyzikálneho vzdelávania, má široký repertoár vyučovacích postupov a metód. Učiteľstvo chémie Absolvent II. stupňa ŠP učiteľstvo chémie v kombinácii do hĺbky ovláda východiská a trendy teoretickej a metodologickej a didaktickej perspektívy chémie. Disponuje obsiahlym psychologickým a sociálnovedným poznaním žiakov v nižšom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania a ich spôsobov učenia sa. Získal interdisciplinárne poznatky o vývinových procesoch žiakov, ich pozitívnej stimulácii a o pedagogickom pôsobení na hodinách chémie na základných a stredných školách. Orientuje sa v rôznorodých stratégiách a koncepciách školského chemického vzdelávania (formálne, neformálne, informálne učenie sa), má široký repertoár vyučovacích postupov, metód a foriem.

   Učiteľstvo chémie a učiteľstvo geografie (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo geografie Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v ŠP učiteľstvo geografie (v kombinácii) je spôsobilý byť učiteľom geografie na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Ovláda základný obsah disciplíny svojej špecializácie, je oboznámený s metodológiou obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Tento obsah dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej profesie je schopný participovať na vývoji didaktických materiálov na výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike geografie. Učiteľstvo chémie Absolvent II. stupňa ŠP učiteľstvo chémie v kombinácii do hĺbky ovláda východiská a trendy teoretickej a metodologickej a didaktickej perspektívy chémie. Disponuje obsiahlym psychologickým a sociálnovedným poznaním žiakov v nižšom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania a ich spôsobov učenia sa. Získal interdisciplinárne poznatky o vývinových procesoch žiakov, ich pozitívnej stimulácii a o pedagogickom pôsobení na hodinách chémie na základných a stredných školách. Orientuje sa v rôznorodých stratégiách a koncepciách školského chemického vzdelávania (formálne, neformálne, informálne učenie sa), má široký repertoár vyučovacích postupov, metód a foriem.

   Učiteľstvo chémie a učiteľstvo matematiky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo chémie Absolvent II. stupňa ŠP učiteľstvo chémie v kombinácii do hĺbky ovláda východiská a trendy teoretickej a metodologickej a didaktickej perspektívy chémie. Disponuje obsiahlym psychologickým a sociálnovedným poznaním žiakov v nižšom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania a ich spôsobov učenia sa. Získal interdisciplinárne poznatky o vývinových procesoch žiakov, ich pozitívnej stimulácii a o pedagogickom pôsobení na hodinách chémie na základných a stredných školách. Orientuje sa v rôznorodých stratégiách a koncepciách školského chemického vzdelávania (formálne, neformálne, informálne učenie sa), má široký repertoár vyučovacích postupov, metód a foriem. Učiteľstvo matematiky Absolvent magisterského štúdia učiteľstva matematiky si osvojí poznatky z metodológie matematiky, ktoré mu umožnia vyučovať ju na druhom stupni základných škôl a na všetkých typoch stredných škôl. Okrem matematických disciplín zameraných na zvládnutie ich metodológie získa vedomosti aj z dejín matematiky a jej vyučovania. V rámci pedagogických praxí si osvojí praktické zručnosti učiteľa matematiky a schopnosť viesť príslušnú pedagogickú dokumentáciu. Je pripravený realizovať a vyhodnocovať jednoduché pedagogické experimenty. Absolvent sa vie plnohodnotne zapájať do mimoškolských aktivít súvisiacich s matematikou, viesť matematické krúžky a pripravovať žiakov na matematické súťaže. Pozná špecifiká práce s nadanými aj neprospievajúcimi žiakmi. Má schopnosť spracovať pod vedením školiteľa diplomovú prácu. Najlepší študenti sú pripravení pokračovať v doktorandskom stupni štúdia Teórie vyučovania matematiky.

   Učiteľstvo chémie a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo chémie Absolvent II. stupňa ŠP učiteľstvo chémie v kombinácii do hĺbky ovláda východiská a trendy teoretickej a metodologickej a didaktickej perspektívy chémie. Disponuje obsiahlym psychologickým a sociálnovedným poznaním žiakov v nižšom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania a ich spôsobov učenia sa. Získal interdisciplinárne poznatky o vývinových procesoch žiakov, ich pozitívnej stimulácii a o pedagogickom pôsobení na hodinách chémie na základných a stredných školách. Orientuje sa v rôznorodých stratégiách a koncepciách školského chemického vzdelávania (formálne, neformálne, informálne učenie sa), má široký repertoár vyučovacích postupov, metód a foriem.

   Učiteľstvo chémie a učiteľstvo techniky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo chémie Absolvent II. stupňa ŠP učiteľstvo chémie v kombinácii do hĺbky ovláda východiská a trendy teoretickej a metodologickej a didaktickej perspektívy chémie. Disponuje obsiahlym psychologickým a sociálnovedným poznaním žiakov v nižšom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania a ich spôsobov učenia sa. Získal interdisciplinárne poznatky o vývinových procesoch žiakov, ich pozitívnej stimulácii a o pedagogickom pôsobení na hodinách chémie na základných a stredných školách. Orientuje sa v rôznorodých stratégiách a koncepciách školského chemického vzdelávania (formálne, neformálne, informálne učenie sa), má široký repertoár vyučovacích postupov, metód a foriem. Učiteľstvo techniky Absolvent magisterského študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) je spôsobilý pôsobiť ako učiteľ predmetu Technika v nižšom strednom vzdelávaní. Jeho ďalšie uplatnenie je možné aj pre indikované povolania: učiteľ v základných školách, metodik v oblasti výchovy a vzdelávania, iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený, riadiaci pracovník (manažér) strediska voľného času. Absolvent v rámci daného štúdia nadobudne prioritne z jadra profilových predmetov tvoriacich odporúčaný študijný plán nadväzujúce vedomosti, zručnosti a návyky v špecializácii Učiteľstvo techniky, ktorých rozsah je podrobne špecifikovaný v jednotlivých informačných listoch predmetov. Absolvent je zorientovaný v odbore, jeho obsahu, predmetovej didaktike ale chápe i širšie súvislosti výchovy a vzdelávania. Ovláda obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom vedeckej činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie v školskej triede - odbornej učebni) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov a pedagogických dokumentov pre výučbu v predmete Technika. Získa vedomosti aj o právnych, etických aspektoch organizácie školskej práce a školského manažmentu. Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa magisterského študijného programu Učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov, spĺňajú požiadavky profesijného štandardu začínajúceho pedagogického zamestnanca. Profil absolventa zahŕňa najdôležitejšie vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré musí absolvent študijného programu Učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov získať.

   Učiteľstvo fyziky a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo fyziky Absolvent II. stupňa ŠP učiteľstvo fyziky (v kombinácii) do hĺbky pozná východiská a trendy teoretickej a metodologickej perspektívy fyziky. Disponuje obsiahlym psychologickým a sociálno-vedným poznaním žiakov v nižšom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania a ich spôsobov učenia sa. Získal interdisciplinárne poznatky o vývinových procesoch žiakov, ich pozitívnej stimulácii a o pedagogickom pôsobení na hodinách fyziky na základných a stredných školách. Orientuje sa v rôznorodých stratégiách a koncepciách školského fyzikálneho vzdelávania, má široký repertoár vyučovacích postupov a metód.

   Učiteľstvo fyziky a učiteľstvo geografie (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo fyziky Absolvent II. stupňa ŠP učiteľstvo fyziky (v kombinácii) do hĺbky pozná východiská a trendy teoretickej a metodologickej perspektívy fyziky. Disponuje obsiahlym psychologickým a sociálno-vedným poznaním žiakov v nižšom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania a ich spôsobov učenia sa. Získal interdisciplinárne poznatky o vývinových procesoch žiakov, ich pozitívnej stimulácii a o pedagogickom pôsobení na hodinách fyziky na základných a stredných školách. Orientuje sa v rôznorodých stratégiách a koncepciách školského fyzikálneho vzdelávania, má široký repertoár vyučovacích postupov a metód. Učiteľstvo geografie Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v ŠP učiteľstvo geografie (v kombinácii) je spôsobilý byť učiteľom geografie na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Ovláda základný obsah disciplíny svojej špecializácie, je oboznámený s metodológiou obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Tento obsah dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej profesie je schopný participovať na vývoji didaktických materiálov na výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike geografie.

   Učiteľstvo fyziky a učiteľstvo matematiky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo fyziky Absolvent II. stupňa ŠP učiteľstvo fyziky (v kombinácii) do hĺbky pozná východiská a trendy teoretickej a metodologickej perspektívy fyziky. Disponuje obsiahlym psychologickým a sociálno-vedným poznaním žiakov v nižšom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania a ich spôsobov učenia sa. Získal interdisciplinárne poznatky o vývinových procesoch žiakov, ich pozitívnej stimulácii a o pedagogickom pôsobení na hodinách fyziky na základných a stredných školách. Orientuje sa v rôznorodých stratégiách a koncepciách školského fyzikálneho vzdelávania, má široký repertoár vyučovacích postupov a metód. Učiteľstvo matematiky Absolvent magisterského štúdia učiteľstva matematiky si osvojí poznatky z metodológie matematiky, ktoré mu umožnia vyučovať ju na druhom stupni základných škôl a na všetkých typoch stredných škôl. Okrem matematických disciplín zameraných na zvládnutie ich metodológie získa vedomosti aj z dejín matematiky a jej vyučovania. V rámci pedagogických praxí si osvojí praktické zručnosti učiteľa matematiky a schopnosť viesť príslušnú pedagogickú dokumentáciu. Je pripravený realizovať a vyhodnocovať jednoduché pedagogické experimenty. Absolvent sa vie plnohodnotne zapájať do mimoškolských aktivít súvisiacich s matematikou, viesť matematické krúžky a pripravovať žiakov na matematické súťaže. Pozná špecifiká práce s nadanými aj neprospievajúcimi žiakmi. Má schopnosť spracovať pod vedením školiteľa diplomovú prácu. Najlepší študenti sú pripravení pokračovať v doktorandskom stupni štúdia Teórie vyučovania matematiky.

   Učiteľstvo fyziky a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo fyziky Absolvent II. stupňa ŠP učiteľstvo fyziky (v kombinácii) do hĺbky pozná východiská a trendy teoretickej a metodologickej perspektívy fyziky. Disponuje obsiahlym psychologickým a sociálno-vedným poznaním žiakov v nižšom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania a ich spôsobov učenia sa. Získal interdisciplinárne poznatky o vývinových procesoch žiakov, ich pozitívnej stimulácii a o pedagogickom pôsobení na hodinách fyziky na základných a stredných školách. Orientuje sa v rôznorodých stratégiách a koncepciách školského fyzikálneho vzdelávania, má široký repertoár vyučovacích postupov a metód.

   Učiteľstvo fyziky a učiteľstvo techniky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo fyziky Absolvent II. stupňa ŠP učiteľstvo fyziky (v kombinácii) do hĺbky pozná východiská a trendy teoretickej a metodologickej perspektívy fyziky. Disponuje obsiahlym psychologickým a sociálno-vedným poznaním žiakov v nižšom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania a ich spôsobov učenia sa. Získal interdisciplinárne poznatky o vývinových procesoch žiakov, ich pozitívnej stimulácii a o pedagogickom pôsobení na hodinách fyziky na základných a stredných školách. Orientuje sa v rôznorodých stratégiách a koncepciách školského fyzikálneho vzdelávania, má široký repertoár vyučovacích postupov a metód. Učiteľstvo techniky Absolvent magisterského študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) je spôsobilý pôsobiť ako učiteľ predmetu Technika v nižšom strednom vzdelávaní. Jeho ďalšie uplatnenie je možné aj pre indikované povolania: učiteľ v základných školách, metodik v oblasti výchovy a vzdelávania, iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený, riadiaci pracovník (manažér) strediska voľného času. Absolvent v rámci daného štúdia nadobudne prioritne z jadra profilových predmetov tvoriacich odporúčaný študijný plán nadväzujúce vedomosti, zručnosti a návyky v špecializácii Učiteľstvo techniky, ktorých rozsah je podrobne špecifikovaný v jednotlivých informačných listoch predmetov. Absolvent je zorientovaný v odbore, jeho obsahu, predmetovej didaktike ale chápe i širšie súvislosti výchovy a vzdelávania. Ovláda obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom vedeckej činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie v školskej triede - odbornej učebni) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov a pedagogických dokumentov pre výučbu v predmete Technika. Získa vedomosti aj o právnych, etických aspektoch organizácie školskej práce a školského manažmentu. Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa magisterského študijného programu Učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov, spĺňajú požiadavky profesijného štandardu začínajúceho pedagogického zamestnanca. Profil absolventa zahŕňa najdôležitejšie vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré musí absolvent študijného programu Učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov získať.

   Učiteľstvo geografie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo geografie Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v ŠP učiteľstvo geografie (v kombinácii) je spôsobilý byť učiteľom geografie na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Ovláda základný obsah disciplíny svojej špecializácie, je oboznámený s metodológiou obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Tento obsah dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej profesie je schopný participovať na vývoji didaktických materiálov na výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike geografie.

   Učiteľstvo geografie a učiteľstvo filozofie a občianskej náuky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo geografie Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v ŠP učiteľstvo geografie (v kombinácii) je spôsobilý byť učiteľom geografie na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Ovláda základný obsah disciplíny svojej špecializácie, je oboznámený s metodológiou obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Tento obsah dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej profesie je schopný participovať na vývoji didaktických materiálov na výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike geografie.

   Učiteľstvo geografie a učiteľstvo histórie (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo geografie Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v ŠP učiteľstvo geografie (v kombinácii) je spôsobilý byť učiteľom geografie na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Ovláda základný obsah disciplíny svojej špecializácie, je oboznámený s metodológiou obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Tento obsah dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej profesie je schopný participovať na vývoji didaktických materiálov na výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike geografie.

   Učiteľstvo geografie a učiteľstvo matematiky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo geografie Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v ŠP učiteľstvo geografie (v kombinácii) je spôsobilý byť učiteľom geografie na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Ovláda základný obsah disciplíny svojej špecializácie, je oboznámený s metodológiou obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Tento obsah dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej profesie je schopný participovať na vývoji didaktických materiálov na výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike geografie. Učiteľstvo matematiky Absolvent magisterského štúdia učiteľstva matematiky si osvojí poznatky z metodológie matematiky, ktoré mu umožnia vyučovať ju na druhom stupni základných škôl a na všetkých typoch stredných škôl. Okrem matematických disciplín zameraných na zvládnutie ich metodológie získa vedomosti aj z dejín matematiky a jej vyučovania. V rámci pedagogických praxí si osvojí praktické zručnosti učiteľa matematiky a schopnosť viesť príslušnú pedagogickú dokumentáciu. Je pripravený realizovať a vyhodnocovať jednoduché pedagogické experimenty. Absolvent sa vie plnohodnotne zapájať do mimoškolských aktivít súvisiacich s matematikou, viesť matematické krúžky a pripravovať žiakov na matematické súťaže. Pozná špecifiká práce s nadanými aj neprospievajúcimi žiakmi. Má schopnosť spracovať pod vedením školiteľa diplomovú prácu. Najlepší študenti sú pripravení pokračovať v doktorandskom stupni štúdia Teórie vyučovania matematiky.

   Učiteľstvo geografie a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: nemecký, slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo geografie Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v ŠP učiteľstvo geografie (v kombinácii) je spôsobilý byť učiteľom geografie na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Ovláda základný obsah disciplíny svojej špecializácie, je oboznámený s metodológiou obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Tento obsah dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej profesie je schopný participovať na vývoji didaktických materiálov na výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike geografie.

   Učiteľstvo geografie a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo geografie Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v ŠP učiteľstvo geografie (v kombinácii) je spôsobilý byť učiteľom geografie na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Ovláda základný obsah disciplíny svojej špecializácie, je oboznámený s metodológiou obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Tento obsah dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej profesie je schopný participovať na vývoji didaktických materiálov na výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike geografie.

   Učiteľstvo geografie a učiteľstvo techniky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo geografie Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v ŠP učiteľstvo geografie (v kombinácii) je spôsobilý byť učiteľom geografie na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Ovláda základný obsah disciplíny svojej špecializácie, je oboznámený s metodológiou obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Tento obsah dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej profesie je schopný participovať na vývoji didaktických materiálov na výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike geografie. Učiteľstvo techniky Absolvent magisterského študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) je spôsobilý pôsobiť ako učiteľ predmetu Technika v nižšom strednom vzdelávaní. Jeho ďalšie uplatnenie je možné aj pre indikované povolania: učiteľ v základných školách, metodik v oblasti výchovy a vzdelávania, iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený, riadiaci pracovník (manažér) strediska voľného času. Absolvent v rámci daného štúdia nadobudne prioritne z jadra profilových predmetov tvoriacich odporúčaný študijný plán nadväzujúce vedomosti, zručnosti a návyky v špecializácii Učiteľstvo techniky, ktorých rozsah je podrobne špecifikovaný v jednotlivých informačných listoch predmetov. Absolvent je zorientovaný v odbore, jeho obsahu, predmetovej didaktike ale chápe i širšie súvislosti výchovy a vzdelávania. Ovláda obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom vedeckej činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie v školskej triede - odbornej učebni) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov a pedagogických dokumentov pre výučbu v predmete Technika. Získa vedomosti aj o právnych, etických aspektoch organizácie školskej práce a školského manažmentu. Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa magisterského študijného programu Učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov, spĺňajú požiadavky profesijného štandardu začínajúceho pedagogického zamestnanca. Profil absolventa zahŕňa najdôležitejšie vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré musí absolvent študijného programu Učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov získať.

   Učiteľstvo infomatiky a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo informatiky Absolvent študijného programu 2. stupňa štúdia učiteľstva informatiky disponuje rozvinutým poznaním odboru informatika a jeho uplatnením v oblasti didaktiky informatiky. Dôraz je kladený na to, aby absolvent študijného programu získal dostatočne hlboké vedomosti, praktické skúsenosti potrebné pre učiteľa informatiky na základných a stredných školách.

   Učiteľstvo informatiky a učiteľstvo biológie (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo biológie Absolvent je predurčený pôsobiť ako učiteľ na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Okrem toho môže nájsť uplatnenie aj v iných inštitúciách štátnej správy a samosprávy (školstvo, životné prostredie, zdravotníctvo). Predpokladá sa, že časť absolventov môže úspešne pokračovať v doktorandskom štúdiu v biologických alebo didaktických študijných programoch. Učiteľstvo informatiky Absolvent študijného programu 2. stupňa štúdia učiteľstva informatiky disponuje rozvinutým poznaním odboru informatika a jeho uplatnením v oblasti didaktiky informatiky. Dôraz je kladený na to, aby absolvent študijného programu získal dostatočne hlboké vedomosti, praktické skúsenosti potrebné pre učiteľa informatiky na základných a stredných školách.

   Učiteľstvo informatiky a učiteľstvo chémie (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo chémie Absolvent II. stupňa ŠP učiteľstvo chémie v kombinácii do hĺbky ovláda východiská a trendy teoretickej a metodologickej a didaktickej perspektívy chémie. Disponuje obsiahlym psychologickým a sociálnovedným poznaním žiakov v nižšom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania a ich spôsobov učenia sa. Získal interdisciplinárne poznatky o vývinových procesoch žiakov, ich pozitívnej stimulácii a o pedagogickom pôsobení na hodinách chémie na základných a stredných školách. Orientuje sa v rôznorodých stratégiách a koncepciách školského chemického vzdelávania (formálne, neformálne, informálne učenie sa), má široký repertoár vyučovacích postupov, metód a foriem. Učiteľstvo informatiky Absolvent študijného programu 2. stupňa štúdia učiteľstva informatiky disponuje rozvinutým poznaním odboru informatika a jeho uplatnením v oblasti didaktiky informatiky. Dôraz je kladený na to, aby absolvent študijného programu získal dostatočne hlboké vedomosti, praktické skúsenosti potrebné pre učiteľa informatiky na základných a stredných školách.

   Učiteľstvo informatiky a učiteľstvo filozofie a občianskej náuky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo informatiky Absolvent študijného programu 2. stupňa štúdia učiteľstva informatiky disponuje rozvinutým poznaním odboru informatika a jeho uplatnením v oblasti didaktiky informatiky. Dôraz je kladený na to, aby absolvent študijného programu získal dostatočne hlboké vedomosti, praktické skúsenosti potrebné pre učiteľa informatiky na základných a stredných školách.

   Učiteľstvo informatiky a učiteľstvo fyziky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo fyziky Absolvent II. stupňa ŠP učiteľstvo fyziky (v kombinácii) do hĺbky pozná východiská a trendy teoretickej a metodologickej perspektívy fyziky. Disponuje obsiahlym psychologickým a sociálno-vedným poznaním žiakov v nižšom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania a ich spôsobov učenia sa. Získal interdisciplinárne poznatky o vývinových procesoch žiakov, ich pozitívnej stimulácii a o pedagogickom pôsobení na hodinách fyziky na základných a stredných školách. Orientuje sa v rôznorodých stratégiách a koncepciách školského fyzikálneho vzdelávania, má široký repertoár vyučovacích postupov a metód. Učiteľstvo informatiky Absolvent študijného programu 2. stupňa štúdia učiteľstva informatiky disponuje rozvinutým poznaním odboru informatika a jeho uplatnením v oblasti didaktiky informatiky. Dôraz je kladený na to, aby absolvent študijného programu získal dostatočne hlboké vedomosti, praktické skúsenosti potrebné pre učiteľa informatiky na základných a stredných školách.

   Učiteľstvo informatiky a učiteľstvo geografie (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo geografie Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v ŠP učiteľstvo geografie (v kombinácii) je spôsobilý byť učiteľom geografie na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Ovláda základný obsah disciplíny svojej špecializácie, je oboznámený s metodológiou obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Tento obsah dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej profesie je schopný participovať na vývoji didaktických materiálov na výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike geografie. Učiteľstvo informatiky Absolvent študijného programu 2. stupňa štúdia učiteľstva informatiky disponuje rozvinutým poznaním odboru informatika a jeho uplatnením v oblasti didaktiky informatiky. Dôraz je kladený na to, aby absolvent študijného programu získal dostatočne hlboké vedomosti, praktické skúsenosti potrebné pre učiteľa informatiky na základných a stredných školách.

   Učiteľstvo informatiky a učiteľstvo histórie (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo informatiky Absolvent študijného programu 2. stupňa štúdia učiteľstva informatiky disponuje rozvinutým poznaním odboru informatika a jeho uplatnením v oblasti didaktiky informatiky. Dôraz je kladený na to, aby absolvent študijného programu získal dostatočne hlboké vedomosti, praktické skúsenosti potrebné pre učiteľa informatiky na základných a stredných školách.

   Učiteľstvo informatiky a učiteľstvo matematiky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo informatiky Absolvent študijného programu 2. stupňa štúdia učiteľstva informatiky disponuje rozvinutým poznaním odboru informatika a jeho uplatnením v oblasti didaktiky informatiky. Dôraz je kladený na to, aby absolvent študijného programu získal dostatočne hlboké vedomosti, praktické skúsenosti potrebné pre učiteľa informatiky na základných a stredných školách. Učiteľstvo matematiky Absolvent magisterského štúdia učiteľstva matematiky si osvojí poznatky z metodológie matematiky, ktoré mu umožnia vyučovať ju na druhom stupni základných škôl a na všetkých typoch stredných škôl. Okrem matematických disciplín zameraných na zvládnutie ich metodológie získa vedomosti aj z dejín matematiky a jej vyučovania. V rámci pedagogických praxí si osvojí praktické zručnosti učiteľa matematiky a schopnosť viesť príslušnú pedagogickú dokumentáciu. Je pripravený realizovať a vyhodnocovať jednoduché pedagogické experimenty. Absolvent sa vie plnohodnotne zapájať do mimoškolských aktivít súvisiacich s matematikou, viesť matematické krúžky a pripravovať žiakov na matematické súťaže. Pozná špecifiká práce s nadanými aj neprospievajúcimi žiakmi. Má schopnosť spracovať pod vedením školiteľa diplomovú prácu. Najlepší študenti sú pripravení pokračovať v doktorandskom stupni štúdia Teórie vyučovania matematiky.

   Učiteľstvo informatiky a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo informatiky Absolvent študijného programu 2. stupňa štúdia učiteľstva informatiky disponuje rozvinutým poznaním odboru informatika a jeho uplatnením v oblasti didaktiky informatiky. Dôraz je kladený na to, aby absolvent študijného programu získal dostatočne hlboké vedomosti, praktické skúsenosti potrebné pre učiteľa informatiky na základných a stredných školách.

   Učiteľstvo informatiky a učiteľstvo techniky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo informatiky Absolvent študijného programu 2. stupňa štúdia učiteľstva informatiky disponuje rozvinutým poznaním odboru informatika a jeho uplatnením v oblasti didaktiky informatiky. Dôraz je kladený na to, aby absolvent študijného programu získal dostatočne hlboké vedomosti, praktické skúsenosti potrebné pre učiteľa informatiky na základných a stredných školách. Učiteľstvo techniky Absolvent magisterského študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) je spôsobilý pôsobiť ako učiteľ predmetu Technika v nižšom strednom vzdelávaní. Jeho ďalšie uplatnenie je možné aj pre indikované povolania: učiteľ v základných školách, metodik v oblasti výchovy a vzdelávania, iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený, riadiaci pracovník (manažér) strediska voľného času. Absolvent v rámci daného štúdia nadobudne prioritne z jadra profilových predmetov tvoriacich odporúčaný študijný plán nadväzujúce vedomosti, zručnosti a návyky v špecializácii Učiteľstvo techniky, ktorých rozsah je podrobne špecifikovaný v jednotlivých informačných listoch predmetov. Absolvent je zorientovaný v odbore, jeho obsahu, predmetovej didaktike ale chápe i širšie súvislosti výchovy a vzdelávania. Ovláda obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom vedeckej činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie v školskej triede - odbornej učebni) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov a pedagogických dokumentov pre výučbu v predmete Technika. Získa vedomosti aj o právnych, etických aspektoch organizácie školskej práce a školského manažmentu. Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa magisterského študijného programu Učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov, spĺňajú požiadavky profesijného štandardu začínajúceho pedagogického zamestnanca. Profil absolventa zahŕňa najdôležitejšie vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré musí absolvent študijného programu Učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov získať.

   Učiteľstvo matematiky a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo matematiky Absolvent magisterského štúdia učiteľstva matematiky si osvojí poznatky z metodológie matematiky, ktoré mu umožnia vyučovať ju na druhom stupni základných škôl a na všetkých typoch stredných škôl. Okrem matematických disciplín zameraných na zvládnutie ich metodológie získa vedomosti aj z dejín matematiky a jej vyučovania. V rámci pedagogických praxí si osvojí praktické zručnosti učiteľa matematiky a schopnosť viesť príslušnú pedagogickú dokumentáciu. Je pripravený realizovať a vyhodnocovať jednoduché pedagogické experimenty. Absolvent sa vie plnohodnotne zapájať do mimoškolských aktivít súvisiacich s matematikou, viesť matematické krúžky a pripravovať žiakov na matematické súťaže. Pozná špecifiká práce s nadanými aj neprospievajúcimi žiakmi. Má schopnosť spracovať pod vedením školiteľa diplomovú prácu. Najlepší študenti sú pripravení pokračovať v doktorandskom stupni štúdia Teórie vyučovania matematiky.

   Učiteľstvo matematiky a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo matematiky Absolvent magisterského štúdia učiteľstva matematiky si osvojí poznatky z metodológie matematiky, ktoré mu umožnia vyučovať ju na druhom stupni základných škôl a na všetkých typoch stredných škôl. Okrem matematických disciplín zameraných na zvládnutie ich metodológie získa vedomosti aj z dejín matematiky a jej vyučovania. V rámci pedagogických praxí si osvojí praktické zručnosti učiteľa matematiky a schopnosť viesť príslušnú pedagogickú dokumentáciu. Je pripravený realizovať a vyhodnocovať jednoduché pedagogické experimenty. Absolvent sa vie plnohodnotne zapájať do mimoškolských aktivít súvisiacich s matematikou, viesť matematické krúžky a pripravovať žiakov na matematické súťaže. Pozná špecifiká práce s nadanými aj neprospievajúcimi žiakmi. Má schopnosť spracovať pod vedením školiteľa diplomovú prácu. Najlepší študenti sú pripravení pokračovať v doktorandskom stupni štúdia Teórie vyučovania matematiky.

   Učiteľstvo matematiky a učiteľstvo techniky (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo matematiky Absolvent magisterského štúdia učiteľstva matematiky si osvojí poznatky z metodológie matematiky, ktoré mu umožnia vyučovať ju na druhom stupni základných škôl a na všetkých typoch stredných škôl. Okrem matematických disciplín zameraných na zvládnutie ich metodológie získa vedomosti aj z dejín matematiky a jej vyučovania. V rámci pedagogických praxí si osvojí praktické zručnosti učiteľa matematiky a schopnosť viesť príslušnú pedagogickú dokumentáciu. Je pripravený realizovať a vyhodnocovať jednoduché pedagogické experimenty. Absolvent sa vie plnohodnotne zapájať do mimoškolských aktivít súvisiacich s matematikou, viesť matematické krúžky a pripravovať žiakov na matematické súťaže. Pozná špecifiká práce s nadanými aj neprospievajúcimi žiakmi. Má schopnosť spracovať pod vedením školiteľa diplomovú prácu. Najlepší študenti sú pripravení pokračovať v doktorandskom stupni štúdia Teórie vyučovania matematiky. Učiteľstvo techniky Absolvent magisterského študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) je spôsobilý pôsobiť ako učiteľ predmetu Technika v nižšom strednom vzdelávaní. Jeho ďalšie uplatnenie je možné aj pre indikované povolania: učiteľ v základných školách, metodik v oblasti výchovy a vzdelávania, iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený, riadiaci pracovník (manažér) strediska voľného času. Absolvent v rámci daného štúdia nadobudne prioritne z jadra profilových predmetov tvoriacich odporúčaný študijný plán nadväzujúce vedomosti, zručnosti a návyky v špecializácii Učiteľstvo techniky, ktorých rozsah je podrobne špecifikovaný v jednotlivých informačných listoch predmetov. Absolvent je zorientovaný v odbore, jeho obsahu, predmetovej didaktike ale chápe i širšie súvislosti výchovy a vzdelávania. Ovláda obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom vedeckej činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie v školskej triede - odbornej učebni) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov a pedagogických dokumentov pre výučbu v predmete Technika. Získa vedomosti aj o právnych, etických aspektoch organizácie školskej práce a školského manažmentu. Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa magisterského študijného programu Učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov, spĺňajú požiadavky profesijného štandardu začínajúceho pedagogického zamestnanca. Profil absolventa zahŕňa najdôležitejšie vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré musí absolvent študijného programu Učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov získať.

   Učiteľstvo techniky a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo techniky Absolvent magisterského študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) je spôsobilý pôsobiť ako učiteľ predmetu Technika v nižšom strednom vzdelávaní. Jeho ďalšie uplatnenie je možné aj pre indikované povolania: učiteľ v základných školách, metodik v oblasti výchovy a vzdelávania, iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený, riadiaci pracovník (manažér) strediska voľného času. Absolvent v rámci daného štúdia nadobudne prioritne z jadra profilových predmetov tvoriacich odporúčaný študijný plán nadväzujúce vedomosti, zručnosti a návyky v špecializácii Učiteľstvo techniky, ktorých rozsah je podrobne špecifikovaný v jednotlivých informačných listoch predmetov. Absolvent je zorientovaný v odbore, jeho obsahu, predmetovej didaktike ale chápe i širšie súvislosti výchovy a vzdelávania. Ovláda obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom vedeckej činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie v školskej triede - odbornej učebni) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov a pedagogických dokumentov pre výučbu v predmete Technika. Získa vedomosti aj o právnych, etických aspektoch organizácie školskej práce a školského manažmentu. Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa magisterského študijného programu Učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov, spĺňajú požiadavky profesijného štandardu začínajúceho pedagogického zamestnanca. Profil absolventa zahŕňa najdôležitejšie vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré musí absolvent študijného programu Učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov získať.

   Učiteľstvo techniky a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (denná)
   Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedyForma: dennáStupeň štúdia: magisterské / inžinierske štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Učiteľstvo techniky Absolvent magisterského študijného programu Učiteľstvo techniky (v kombinácii) je spôsobilý pôsobiť ako učiteľ predmetu Technika v nižšom strednom vzdelávaní. Jeho ďalšie uplatnenie je možné aj pre indikované povolania: učiteľ v základných školách, metodik v oblasti výchovy a vzdelávania, iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený, riadiaci pracovník (manažér) strediska voľného času. Absolvent v rámci daného štúdia nadobudne prioritne z jadra profilových predmetov tvoriacich odporúčaný študijný plán nadväzujúce vedomosti, zručnosti a návyky v špecializácii Učiteľstvo techniky, ktorých rozsah je podrobne špecifikovaný v jednotlivých informačných listoch predmetov. Absolvent je zorientovaný v odbore, jeho obsahu, predmetovej didaktike ale chápe i širšie súvislosti výchovy a vzdelávania. Ovláda obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom vedeckej činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie v školskej triede - odbornej učebni) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov a pedagogických dokumentov pre výučbu v predmete Technika. Získa vedomosti aj o právnych, etických aspektoch organizácie školskej práce a školského manažmentu. Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa magisterského študijného programu Učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov, spĺňajú požiadavky profesijného štandardu začínajúceho pedagogického zamestnanca. Profil absolventa zahŕňa najdôležitejšie vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré musí absolvent študijného programu Učiteľstvo techniky v kombinácii predmetov získať.

   Environmentálna biológia (denná)
   Odbor: Forma: dennáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Environmentálna biológia Vedomosti Absolvent získa komplexné teoretické vedomosti v interdisciplinárne chápanom prepojení biologicko-ekologických a environmentálnych vied. Má prehľad o kľúčových praktických aplikáciách a trendoch v odbore s dôrazom na rekonštrukciu historického vývoja ekosystémov, biológiu ochrany prírody, integrovaný manažment území, spoločenstiev a populácií, ekosystémové služby, biotechnologické využitie mikroorganizmov a makroorganizmov, biologické metódy sanácií narušených a kontaminovaných území, ekologickú obnovu a expertné hodnotenie antropického tlaku na biotu, životné prostredie i človeka s návrhom realizačných opatrení na zmierňovanie až elimináciu negatívneho vplyvu. Orientuje sa v odbornej literatúre relevantnej k jeho zameraniu a získané poznatky efektívne využíva pri riešení svojich výskumných zámerov. Je schopný dosahovať pôvodné vedecké výsledky a adekvátne ich prezentovať v cudzom jazyku vedeckej komunite formou publikácií a výstupov na domácich a zahraničných vedeckých a odborných podujatiach. Rozširuje svoje znalosti a priebežne sleduje nové poznatky v odbore, na základe čoho dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj vednej disciplíny. Má všetky predpoklady na koncipovanie návrhov na výskumné projekty a uchádzanie sa o ich finančnú podporu v domácich a zahraničných grantových schémach. Pracuje samostatne, ale aj ako člen väčších interdisciplinárnych kolektívov a dokáže koordinovať špecializované tímy v rámci národných a medzinárodných projektov. Má kritické a analytické myslenie a dokáže sa zapojiť do procesov rozhodovania a riadenia. Zručnosti Absolvent zvláda metodické postupy získavania údajov v laboratóriu aj v teréne a dokáže ich spracovať, vyhodnotiť, ukladať a triediť adekvátnymi modernými softvérovými aplikáciami, štatistickými metódami a nástrojmi GIS a interpretovať ich v kontexte súčasných poznatkov v danej disciplíne. Je schopný svoje teoretické poznatky aplikovať v praxi pri hodnotení zmien v pôvodných i človekom ovplyvňovaných ekosystémoch a dokáže prognózovať ich ďalší vývoj. Je schopný kvalifikovane navrhnúť a posúdiť vhodnosť základných typov ochranárskych zásahov, rozhodovať o riešení základných problémov na úrovni ochrany druhov, spoločenstiev a ich prostredia, definovať kľúčové problémy a slabé miesta v praktickej ochrane prírody a v udržiavaní priaznivého stavu životného prostredia. Dokáže kreatívne prezentovať a diskutovať o výsledkoch svojej činnosti s odbornou verejnosťou, komunikovať s laickou verejnosťou, správne argumentovať a obhájiť svoje názory na problematiku súvisiacu s prírodnými procesmi, ochranou prírody a životného prostredia.Je schopný podieľať sa na výučbe a vzdelávaní nových odborníkov. Kompetencie Absolventi sa môžu uplatniť v základnom a aplikovanom výskume, v ochrane prírody a životného prostredia, poľnohospodárstve, lesníctve a vodnom hospodárstve. Sú schopní zastávať miesto na výskumných ústavoch SAV, univerzitách, v špecializovaných laboratóriách a v rezortných ústavoch, v štátnej a verejnej správe i samospráve na všetkých stupňoch riadenia, v múzeách, poradenskej službe a podnikateľskej sfére.

   Environmentálna biológia (externá)
   Odbor: Forma: externáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Environmentálna biológia Vedomosti Absolvent získa komplexné teoretické vedomosti v interdisciplinárne chápanom prepojení biologicko-ekologických a environmentálnych vied. Má prehľad o kľúčových praktických aplikáciách a trendoch v odbore s dôrazom na rekonštrukciu historického vývoja ekosystémov, biológiu ochrany prírody, integrovaný manažment území, spoločenstiev a populácií, ekosystémové služby, biotechnologické využitie mikroorganizmov a makroorganizmov, biologické metódy sanácií narušených a kontaminovaných území, ekologickú obnovu a expertné hodnotenie antropického tlaku na biotu, životné prostredie i človeka s návrhom realizačných opatrení na zmierňovanie až elimináciu negatívneho vplyvu. Orientuje sa v odbornej literatúre relevantnej k jeho zameraniu a získané poznatky efektívne využíva pri riešení svojich výskumných zámerov. Je schopný dosahovať pôvodné vedecké výsledky a adekvátne ich prezentovať v cudzom jazyku vedeckej komunite formou publikácií a výstupov na domácich a zahraničných vedeckých a odborných podujatiach. Rozširuje svoje znalosti a priebežne sleduje nové poznatky v odbore, na základe čoho dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj vednej disciplíny. Má všetky predpoklady na koncipovanie návrhov na výskumné projekty a uchádzanie sa o ich finančnú podporu v domácich a zahraničných grantových schémach. Pracuje samostatne, ale aj ako člen väčších interdisciplinárnych kolektívov a dokáže koordinovať špecializované tímy v rámci národných a medzinárodných projektov. Má kritické a analytické myslenie a dokáže sa zapojiť do procesov rozhodovania a riadenia. Zručnosti Absolvent zvláda metodické postupy získavania údajov v laboratóriu aj v teréne a dokáže ich spracovať, vyhodnotiť, ukladať a triediť adekvátnymi modernými softvérovými aplikáciami, štatistickými metódami a nástrojmi GIS a interpretovať ich v kontexte súčasných poznatkov v danej disciplíne. Je schopný svoje teoretické poznatky aplikovať v praxi pri hodnotení zmien v pôvodných i človekom ovplyvňovaných ekosystémoch a dokáže prognózovať ich ďalší vývoj. Je schopný kvalifikovane navrhnúť a posúdiť vhodnosť základných typov ochranárskych zásahov, rozhodovať o riešení základných problémov na úrovni ochrany druhov, spoločenstiev a ich prostredia, definovať kľúčové problémy a slabé miesta v praktickej ochrane prírody a v udržiavaní priaznivého stavu životného prostredia. Dokáže kreatívne prezentovať a diskutovať o výsledkoch svojej činnosti s odbornou verejnosťou, komunikovať s laickou verejnosťou, správne argumentovať a obhájiť svoje názory na problematiku súvisiacu s prírodnými procesmi, ochranou prírody a životného prostredia.Je schopný podieľať sa na výučbe a vzdelávaní nových odborníkov. Kompetencie Absolventi sa môžu uplatniť v základnom a aplikovanom výskume, v ochrane prírody a životného prostredia, poľnohospodárstve, lesníctve a vodnom hospodárstve. Sú schopní zastávať miesto na výskumných ústavoch SAV, univerzitách, v špecializovaných laboratóriách a v rezortných ústavoch, v štátnej a verejnej správe i samospráve na všetkých stupňoch riadenia, v múzeách, poradenskej službe a podnikateľskej sfére.

   Geochémia (denná)
   Odbor: Vedy o ZemiForma: dennáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Geochémia Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu v geochémii i príbuzných geologických odboroch, vrátane najnovších konceptov, princípov a techník zameraných na základný a aplikovaný výskum, v obidvoch imanentných oblastiach geochémie (endogénna a exogénna - environmentálna geochémia). Zvláda metodické postupy získavania dát v laboratóriu aj v teréne a dokáže ich spracovať modernými štatistickými metódami a prípadne aj nástrojmi GIS. Má potrebné zručnosti na prácu v modernom laboratóriu. Orientuje sa v odbornej literatúre, relevantnej k jeho špecializácii a získané poznatky efektívne využíva pri riešení svojich výskumných zámerov. Absolvent ovláda všetky metódy geochemického výskumu so zameraním na interakciu abiotickej a biotickej zložky životného prostredia. Absolvent má uplatnenie vo vedecko-výskumných pracoviskách geologického zamerania, ale aj na pracoviskách zameraných na štúdium problematiky životného prostredia, ako sú napr. univerzity, výskumné organizácie, geochemické a analytické laboratóriá zamerané na analýzu geologických a environmentálnych vzoriek. Veľká možnosť uplatnenia absolventa, vzhľadom na jeho široké spektrum poznania, je aj v komerčných firmách, napr. pri vyhľadávaní a kontrole vodných zdrojov, ložísk nerastných surovín, konzultačnej a expertíznej činnosti geologického a environmentálneho zamerania a pod.

   Geochémia (externá)
   Odbor: Vedy o ZemiForma: externáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: slovenský

   Profil absolventa: Geochémia Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu v geochémii i príbuzných geologických odboroch, vrátane najnovších konceptov, princípov a techník zameraných na základný a aplikovaný výskum, v obidvoch imanentných oblastiach geochémie (endogénna a exogénna - environmentálna geochémia). Zvláda metodické postupy získavania dát v laboratóriu aj v teréne a dokáže ich spracovať modernými štatistickými metódami a prípadne aj nástrojmi GIS. Má potrebné zručnosti na prácu v modernom laboratóriu. Orientuje sa v odbornej literatúre, relevantnej k jeho špecializácii a získané poznatky efektívne využíva pri riešení svojich výskumných zámerov. Absolvent ovláda všetky metódy geochemického výskumu so zameraním na interakciu abiotickej a biotickej zložky životného prostredia. Absolvent má uplatnenie vo vedecko-výskumných pracoviskách geologického zamerania, ale aj na pracoviskách zameraných na štúdium problematiky životného prostredia, ako sú napr. univerzity, výskumné organizácie, geochemické a analytické laboratóriá zamerané na analýzu geologických a environmentálnych vzoriek. Veľká možnosť uplatnenia absolventa, vzhľadom na jeho široké spektrum poznania, je aj v komerčných firmách, napr. pri vyhľadávaní a kontrole vodných zdrojov, ložísk nerastných surovín, konzultačnej a expertíznej činnosti geologického a environmentálneho zamerania a pod.

   Matematická analýza (denná)
   Odbor: MatematikaForma: dennáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: Matematická analýza Absolvent doktorandského štúdia matematickej analýzy je schopný dosahovať pôvodné vedecké výsledky. Má široké teoretické vedomosti a prehľad o niektorých významných aplikáciách. Dokáže samostatne naštudovať z teoretického i praktického hľadiska náročné publikácie a efektívne ich využiť pri riešení teoretických i praktických problémov. Svoje výsledky, ako aj výsledky iných autorov je schopný prezentovať vedeckej komunite. Má pedagogické skúsenosti s vyučovaním na vysokej škole. Absolvent je schopný zastávať miesto vysokoškolského učiteľa matematiky ako aj vedeckého a výskumného pracovníka v matematike. Má schopnosť nielen sledovať aktuálny vývoj vo svojom odbore, ale sa aj adaptovať na iné vedecké disciplíny, a to tak v matematike, ako aj v iných vedách používajúcich matematické metódy.

   Matematická analýza (externá)
   Odbor: MatematikaForma: externáStupeň štúdia: doktorandské štúdiumJazyk výučby: anglický, slovenský

   Profil absolventa: Matematická analýza Absolvent doktorandského štúdia matematickej analýzy je schopný dosahovať pôvodné vedecké výsledky. Má široké teoretické vedomosti a prehľad o niektorých významných aplikáciách. Dokáže samostatne naštudovať z teoretického i praktického hľadiska náročné publikácie a efektívne ich využiť pri riešení teoretických i praktických problémov. Svoje výsledky, ako aj výsledky iných autorov je schopný prezentovať vedeckej komunite. Má pedagogické skúsenosti s vyučovaním na vysokej škole. Absolvent je schopný zastávať miesto vysokoškolského učiteľa matematiky ako aj vedeckého a výskumného pracovníka v matematike. Má schopnosť nielen sledovať aktuálny vývoj vo svojom odbore, ale sa aj adaptovať na iné vedecké disciplíny, a to tak v matematike, ako aj v iných vedách používajúcich matematické metódy.

   Menu

   Fakulta prírodných vied

   Fakulta prírodných vied


   Tajovského 40
   974 01 Banská Bystrica

   tel. +421/48/446 7111
   fax: +421-48-413 61 53
   http://www.fpv.umb.sk  

   GPS: 48.7418422,19.1228244