Solárny systém na ohrev pitnej vody pre Študentský domov ŠD4 Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

                                                                  

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení zameraných na:
- zníženie spotreby energie vyrábanej z fosílnych palív trvalo udržateľným spôsobom,
- postupná úspora nákladov na dodávku tepla na ohrev pitnej vody,
- využitie obnoviteľného bezemisného energetického zdroja - solárnej energie,
- zníženie environmentálneho zaťaženia prostredia a zlepšenie kvality životného prostredia v meste Banská Bystrica.

Názov projektu

Solárny systém na ohrev pitnej vody pre Študentský domov ŠD4 Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Kód projektu

310041AKS6

Hlavný cieľ projektu

Cieľom projektu je súbor opatrení zameraných na:
- zníženie spotreby energie vyrábanej z fosílnych palív trvalo udržateľným spôsobom,
- postupná úspora nákladov na dodávku teplana ohrev pitnej vody,
- využitie obnoviteľného bezemisného energetického zdroja - solárnej energie,
- zníženie environmentálneho zaťaženia prostredia a zlepšenie kvality životného prostredia v meste Banská Bystrica.

Celkové oprávnené výdavky

41 574,24 EUR

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.siea.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk