Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Podmienky prijatia na štúdium na akademický rok 2024/2025

  V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2024/2025.

  Ponuku štúdia nájdete aj na webe e-prihlaska.umb.sk kde kliknete na ,,HĽADAJ".

  Návod na vyplnenie.

   

  Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici upravili osobitné podmienky a postupy vo vzťahu k osobám - zahraničným uchádzačom, ktorým bol udelený azyl, poskytnutná doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko.

   

  Čestné vyhlásenie_náhrada maturitného vysvedčenia

   

  •  Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

  EF UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2024/2025

   

  •  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

  FPVaMV UMB - Možnosti a podmienky prijatia na studium v AR 2024/2025

   

  • Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

  FPV UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2024/2025

   

  Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predĺžila termín na podávanie prihlášok vo všetkých študijných programoch v 1. 2. a 3. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia do 30. apríla 2024.

  FPV UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2024/2025_uprava 03_2024

   

  • Fakutla telesnej výchovy, športu a zdravia UMB v Banskej Bystrici

  FTVšaZ UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2024/2025

   

  • Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

  FF UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2024/2025

   

  Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predĺžila termín na podávanie prihlášok v 1. stupni v dennej a externej forme štúdia do 30. apríla 2024. Neplatí pre študijný program kde sa koná talentová skúška (študijný program: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a  učiteľstvo telesnej výchovy).

  FF UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2024/2025_uprava 03_2024

   

  • Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

  PF UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2024/2025

   

  Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predĺžila termín na podávania prihlášok vo všetkých študijných programoch v 1. 2. a 3. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia do 30. apríla 2024.

  PF UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2024/2025_uprava 03_2024 

   

  Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predĺžila termín na podávania prihlášok v týchto študijných programoch v 1. 2. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia: 1. stupeň štúdia: Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých (denná a externá forma) a  Evanjelikálna teológia a misia (denná forma); 2. stupeň štúdia:Manažment a poradenstvo vo výchove a vzdelávaní (denná a externá forma) a Evanjelikálna teológia (denná forma)  do 31. mája 2024.

  PF UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2024/2025_predlezenie terminu na podavanie prihlasok na vybrane SP do 31. 5. 2024 

   

  • Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici

  PrF UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2024/2025

   

  Použité skratky:

  Bc. - akademický titul "bakalár"
  D - denná forma štúdia
  Dt - dištančná metóda štúdia
  E - externá forma štúdia
  Kb. - kombinovaná metóda štúdia
  FŠ - forma štúdia
  Ing. - akademický titul "inžinier"
  Mgr. - akademický titul "magister"
  PP - plánovaný počet prijatých uchádzačov (§57, odsek 5)
  R - dĺžka štúdia, uvedená v rokoch
  T - udeľovaný akademický titul 
  (pri prezenčnej metóde štúdia sa skratka neuvádza)

  Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

   

  Accredited Study Programmes offered in the academic year 2024/2025

  In accordance with § 57 section  5 of the Act. 131/2002 Coll. on universities and on amendments to certain laws, as amended, we publish options and the conditions of admission to study and the planned number of applicants for the academic year 2024/2025. 

   

  The Faculties of Matej Bel University in Banská Bystrica have modified special conditions and procedures in relation to persons - foreign applicants who have been granted asylum, or additional protection or temporary refuge.

   

  Affidavit

  • Faculy of Arts, Matej Bel University

  Faculty of Arts MBU Study programmes AY 2024_2025

   

  Faculty of Arts at Matej Bel University in Banská Bystrica approved the extension of the deadline for submitting applications for bachelor´s studies in the full time and external form of study in study programmes to 30 April 2024. Does not apply for the following bachelor’s degree programm: Teaching of English Language and Literature and Teaching of Physical Education (combination study).

  Faculty of Arts MBU Study programmes AY 2024_2025_revision 03_2024 

   

  • Faculty of Economics, Matej Bel University

  Faculty of Economics MBU Study programmes AY 2024_2025

   

  • Faculty of Education, Matej Bel University

  Faculty of Education MBU Study programmes AY 2024/2025

   

  Faculty of Education at Matej Bel University in Banská Bystrica approved the extension of the deadline for submitting applications for bachelor´s studies, for master´s studies and doctoralˊs studies in the full time and external form of study in all study programmes to 30 April 2024.

  Faculty of Education MBU Study programmes AY 2024/2025_revision 03_2024 

   

  Faculty of Education at Matej Bel University in Banská Bystrica approved the extension of the deadline for submitting applications for bachelor´s studies and for master´s studies in the full time and external form of study in this study programmes: 1st Defree: Education and Training of Children, Youth, and Adults (full-time and part time) and Evangelical Theology and Mission (full-time); 2nd Degree: Management and Counseling in Education (full-time and part time) and Evangelical Theology (full-time) to 31 May 2024.

  Faculty of Education MBU Study programmes AY 2024/2025_extension of the deadline for submitting applications for selected study programmes until 31. 5. 2024

   

  • Faculty of Law, Matej Bel University

  Faculty of Law MBU Study programmes AY 2024/2025

   

  • Faculty of Natural Sciences, Matej Bel University

  Faculty of Natural Sciences MBU Study programmes AY 2024/2025

   

  Faculty of Natural Sciences at Matej Bel University in Banská Bystrica approved the extension of the deadline for submitting applications for bachelor´s studies, for master´s studies and doctoral´s studies  in the full time and external form of study in all study programmes to 30 April 2024.

  Faculty of Natural Sciences MBU Study programmes AY 2024/2025_revision 03_2024 

   

  • Faculty of Political Sciences and International Relations, Matej Bel University

  Faculty of Political Sciences and International Relations MBU Study programmes AY 2024/2025

    

  • Faculty of Sports Science and Health, Matej Bel University

  Faculty of Sports Science and Health MBU Study programmes AY 2024/2025

   

  Clik for the application form in English: E-Application form 

  Payment of the fee for the admission procedure must be made by the applicant for study or a person authorized by him/her by bank transfer no later than on the last day when it is possible to send the application for study. An application for studies without a paid fee in the specified amount for the admission procedure will not be accepted.