Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Právnickej fakulty, Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica

 

 • ITMS2014+: 310040C865
 • Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
 • Operačný program: Kvalita životného prostredia
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
 • Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
 • Investičná priorita: 4.3  Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania (budovy)
 • Špecifický cieľ: 4.3.1  Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov 
 • Trvanie projektu: 01.03.2018 - 31.10.2018
 • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 1 089 479,03 €
 • Webové sídlo OP: www.op-kzp.sk
 • Webové sídlo SO: www.siea.sk
 • Webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.sk