Úradná výveska

Aktuálne: 

  • Obchodná verejná súťaž podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení na predaj nehnuteľného majetku, Učebno-výcvikového zariadenia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v Liptovskom Trnovci, okres Liptovský Mikuláš (pozemok a budova)