Úradná výveska

Aktuálne:

  • Obchodná verejná súťaž podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení na predaj nehnuteľného majetku na Komenského ulici v Banskej Bystrici,
  • Obchodná verejná súťaž podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení na predaj nehnuteľného majetku na Tajovského ulici v Banskej Bystrici
  • Obchodná verejná súťaž podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení
    na predaj nehnuteľného majetku na Komenského ulici v Banskej Bystrici  - UKONČENÉ
  • Obchodná verejná súťaž podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení na predaj hnuteľného majetku - osobného motorového vozidla - UKONČENÉ
  • Tretie kolo Obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znenína predaj nehnuteľného majetku, Učebno-výcvikového zariadenia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v Liptovskom Trnovci, okres Liptovský Mikuláš (pozemok a budova).

Dokument k Obchodnej verejnej súťaži

OVS predaj III. kolo (695 KB)
  • Druhé kolo Obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení na predaj nehnuteľného majetku, Učebno-výcvikového zariadenia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v Liptovskom Trnovci, okres Liptovský Mikuláš

Dokument k Obchodnej verejnej súťaži

OVS predaj II. kolo (827 KB)