Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, IČO 302 322 95  (ďalej len „UMB“)

Informačná povinnosť podľa článkov 13 a 14 GDPR

UMB ako prevádzkovateľ má v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie EÚ“ alebo „GDPR") povinnosť určiť zodpovednú/é osobu/y poverené dohľadom nad ochranou osobných údajov na UMB.

Dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv v zmysle článkov 15 až 21 Nariadenia EÚ prostredníctvom formulára Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv. Zodpovedná osoba zabezpečuje vybavenie žiadosti dotknutej osoby v zákonnom stanovenej lehote (30 dní od dňa doručenia žiadosti) v súčinnosti so žiadateľom a  oprávnenými osobami UMB, ktoré osobné údaje dotknutej osoby spracúvajú. V prípade žiadosti, ku ktorejdotknutá osoba neposkytne všetky potrebné informácie potrebné pre jej identifikáciu a potvrdenie totožnosti, bude dotknutej osobe v zákonnej lehote zaslaná odpoveď s výzvou na doplnenie týchto náležitostí a s informáciou o predĺžení lehoty na vybavenie v zmysle GDPR o 60 dní.

Žiadateľ si môže uplatňovať práva dotknutej osoby iba vo svojom vlastnom mene alebo v mene iných dotknutých osôb, ak je ich právnym zástupcom a nemôže získať prístup k informáciám o iných fyzických. GDPR sa nevzťahuje na nežijúce osoby.

Žiadosti, ktorých obsahom je poskytnutie usmernenia pri podaní žiadosti sa vybavujú ako bežné podania mimo režimu GDPR.

Dotknutá osoba zasiela svoju žiadosť na tú fakultu alebo súčasť UMB, ktorej svoje osobné údaje poskytla a ktorá ich spracúva.

Zoznam a kontakty na zodpovedné osoby UMB

Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: zodpovedna.osoba.ef@umb.sk

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica                                 e-mail: zodpovedna.osoba.fpvmv@umb.sk

Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: zodpovedna.osoba.fpv@umb.sk

Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: zodpovedna.osoba.ff@umb.sk

Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica
e-mail:  zodpovedna.osoba.pf@umb.sk 

Právnická fakulta UMB, Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica
e-mail:  zodpovedna.osoba.prf@umb.sk

Rektorát UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
e-mail:  zodpovedna.osoba.rek@umb.sk

Správa účelových zariadení UMB, Trieda SNP 53, 974 01 Banská Bystrica
e-mail:  zodpovedna.osoba.suz@umb.sk

Univerzitná knižnica UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
e-mail:  zodpovedna.osoba.uk@umb.sk

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici