Platobné údaje

Poplatky za nové preukazy, prolongačné známky a duplikáty sa uhrádzajú iba bezhotovostným prevodom na účet - nie poštovým poukazom.

Uvedené poplatky platia pre AR 2018/2019

IBAN účtu: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
BIC: SPSRSKBA
kód banky: 8180
variabilný symbol (povinný údaj - ako identifikátor účelu platby): v tabuľke nižšie
konštantný symbol: 0308
špecifický symbol (povinný údaj - ako identifikátor platiteľa): identifikačné číslo osoby v akademickom informačnom systéme AiS2
výška poplatku: vzhľadom na skupinu platiteľa a účel platby podľa tabuľky nižšie

Foreign students

IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT: SUBASKBX
Bank: Všeobecná úverová banka ,a.s.
Bank Address: Mlynské Nivy 1; 829 90 Bratislava
Variable Symbol (purpose of payment): as shown in the table below
Specific Symbol (identification of payer): personal ID in academic information system AiS2
Notice for Payer and Beneficiary: student's first name and surname

Po 20.8.2018 sa poplatky za vydanie nového preukazu, za predĺženie platnosti preukazu a za duplikát bez platnej licencie CKM budú zvyšovať jednorázovo o + 2,-€ (podľa bodu 4i článku 2 Smernice č. 8/2017 o výške poplatkov spojených so štúdiom a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov v akademickom roku 2018/2019 na UMB).

Nie je možné uhradiť platbu v hotovosti. Potvrdenia úhrad, ktoré ešte nie sú na účte UMB nie sú akceptované (vytlačené, mailom alebo v mobile).

Poplatok možno uhradiť cez VIAMO platbu. Platba prostredníctvom VIAMO je hneď akceptovaná.

účel platby
[Purpose of payment]

platitelia
[Payers]

variabilný symbol
[Variable symbol]

výška poplatku
[Amount]

nový preukaz

nový preukaz ISIC [new ISIC card]

študenti dennej formy
v 1. a 2. stupni štúdia
[full-time Bc. and Master students]
9881 25,- €
nový preukaz ISIC [new ISIC card] študenti dennej formy
v 3. stupni štúdia - doktorandi

[full-time PhD. students]
9881 22,- €

nový preukaz Externista
[new Extern card]

študenti externej formy štúdia 9881  10,- €

nový preukaz Externista s licenciou Euro<26
[new Euro<26 Extern card]

študenti externej formy štúdia
k 1. 12. nedosiahli 27 rokov
9881 20,- €

  

účel platby
[Purpose of payment]

platitelia
[Payers]

variabilný symbol
[Variable symbol]

výška poplatku
[Amount]

predĺženie platnosti preukazu

prolongácia ISIC 09/2017 [ISIC prolongation sticker]

študenti dennej formy v 1. a 2. stupni štúdia 
[full-time Bc. and Master students]

9771 13,- €

prolongácia ISIC 09/2017
[ISIC prolongation sticker]

študenti dennej formy v 3. stupni štúdia - doktorandi [full-time PhD. students]

9771

11,- €

prolongácia Euro<26 09/2017 [Euro<26 prolongation sticker]

študenti externej formy štúdia
k 1. 12. nedosiahli 27 rokov

9771

10,- €

prolongácia Externista 09/2017  [Extern prolongation sticker]

študenti externej formy štúdia
  bez poplatku

   

účel platby
[Purpose of payment]

platitelia
[Payers]

variabilný symbol
[Variable symbol]

výška poplatku
[Amount]

duplikát preukazu (držiteľ už mal preukaz UMB)

duplikát preukazu ISIC
[duplicate of ISIC card]

študenti dennej formy v 1. a 2. stupni štúdia
[full-time Bc. and Master students]
9991 25,- €

duplikát preukazu ISIC 
[duplicate of ISIC card]

študenti dennej formy v 3. stupni štúdia - doktorandi

[full-time PhD. students]

9991 22,- €

duplikát preukazu ISIC s platnou licenciou ISIC 09/2017
[duplicate of ISIC card with valid ISIC licence]

študenti dennej formy v 1. a 2. stupni štúdia
[full-time Bc. and Master students]
9991

14,- €

duplikát preukazu ISIC s platnou licenciou ISIC 09/2017 
[duplicate of ISIC card with valid ISIC licence]

študenti dennej formy v 3. stupni štúdia - doktorandi [full-time PhD. students] 9991 11,- €

duplikát preukazu Externista
[duplicate of Extern card]

študenti externej formy štúdia

9991 10,- €
duplikát preukazu Externista s licenciou Euro<26
[duplicate of Euro<26 card] 
študenti externej formy štúdia k 1. 12. nedosiahli 27 rokov

9991

20,- €

  

  • Platnú licenciu ISIC majú študenti dennej formy, ak mali na preukaze predtlačenú platnosť 09/2019 alebo nalepenú obdĺžnikovú známku ISIC 09/2019. 
  • Dôsledne vypĺňajte platobné údaje pri zadávaní úhrady, aby ste sa vyhli problémom zaevidovania platby.
  • Neposielajte potvrdenie o zaplatení!

 

Súvisiace články