Informácie o preukazoch po ukončení štúdia

V Zákone č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je uvedené:

§ 65
Riadne skončenie štúdia
(1) Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu.


§ 66 

Iné skončenie štúdia 
(1) Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí 
a) zanechaním štúdia, 
b) neskončením štúdia v termíne určenom podľa § 65 ods. 2, 
c) vylúčením zo štúdia v dôsledku nesplnenia požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného poriadku vysokej školy, 
d) vylúčením zo štúdia podľa § 72 ods. 2 písm. c), 
e) zrušením študijného programu podľa § 87 ods. 2, ak študent neprijme ponuku vysokej školy pokračovať v štúdiu iného študijného programu, 
f) smrťou študenta. 
(2) Dňom skončenia štúdia je 
a) podľa odseku 1 písm. a) deň, keď sa vysokej škole doručilo písomné vyhlásenie študenta o zanechaní štúdia, 
b) podľa odseku 1 písm. b) koniec akademického roka, v ktorom mal študent skončiť vysokoškolské štúdium. 
c) podľa odseku 1 písm. c) a d) deň, keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo právoplatnosť. 
d) podľa odseku 1 písm. e) deň, ku ktorému vysoká škola oznámila zrušenie študijného programu.
 

Skončenie štúdia na UMB

Dňom úspešného absolvovania štátnic (riadne skončenie štúdia) prestávate byť študentom našej univerzity. 
Dňom zaevidovania iného skončenia štúdia v systéme AiS prestávate byť študentom našej univerzity.

Z toho vyplýva:
  1. Od tohto dátumu nemáte nárok na štátom garantované zľavy do veku 26 rokov v doprave. V systéme preukazov UMB sa nastaví deň ukončenia štúdia ako dátum konca platnosti preukazu denného študenta UMB pre dopravné aplikácie.
  2. Pri platnej ISIC známke (predtlačenej alebo nalepenej na zadnej strane preukazu s vizuálom ISIC) zľavy a benefity u partnerov CKM SYTS platia až do konca septembra uvedeného roka.
Študent, na ktorého sa vzťahuje ukončenie štúdia, by si mal preukaz priložiť k univerzitnému terminálu a aktualizovať zmenený dátum platnosti. Pokiaľ preukaz nie je priložený k terminálu, študent sa o zmene platnosti dozvie až pri využívaní konkrétnej služby (v autobuse dopravnej spoločnosti, vo vlaku ŽSSK). Čipová karta, ktorú študent využíval na zákonom uznané zľavy, mu bola na tieto zľavy deaktivovaná. Riadnym alebo iným skončením štúdia stráca na tieto zľavy nárok. Čip v karte zostáva naďalej aktívny pre aplikáciu dopravy – študent môže kartu používať na nabitie predplatného cestovného lístka, príp. elektronickej peňaženky pre dopravné podniky, SAD-ky a ostatných prepravcov už bez študentskej zľavy.

ŽSSK si dôsledne kontrolujú platnosť preukazov. Použitie v autobusoch u jednotlivých dopravcoch sa líši podľa prepravného poriadku, tzv. tarify.

Študentom univerzity vo vyššom stupni štúdia sa stanete zápisom do budúceho akademického roka.

Ďalšie informácie

Informácie na stránkach Železničnej spoločnosti Slovensko pre študentov a mládež