Erasmus a iné mobility

Postup pri vybavovaní preukazu UMB s vizuálom ISIC pre zahraničných študentov dennej formy v rámci rôznych mobilít (Erasmus, ...

1. Evidencia v systéme AiS2 

Študenti musia byť zaregistrovaní v systéme AIS (zabezpečia koordinátorky mobilít jednotlivých fakúlt).

Nutné údaje v AIS o študentovi:

 • meno a priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • adresa trvalého bydliska,
 • adresa prechodného bydliska (ak je známa),
 • pohlavie,
 • štátna príslušnosť,
 • dátum začiatku štúdia,
 • e-mail.

2. E-mail na preukazy@umb.sk

Pošlite mail na adresu preukazy@umb.sk, ktorý obsahuje:

 • predmet mailu: Erasmus ISIC – meno a priezvisko;
 • kvalitnú fotku tváre študenta s názvom vo formáte priezviskorrrrmmdd, kde rrrrmmdd predstavuje dátum narodenia, napr: bean19901221;
 • obrázok(-ky) platného preukazu ISIC zo svojej krajiny, kde je vidieť číslo licencie ISIC v tvare S XXX XXX XXX XXX X a jej platnosť
 • vyplnenú Prihlášku za člena – evidenčný list CKM SYTS v anglickej verzii (v prílohách)
 • vyplnenú Žiadosť o evidenciu držiteľa preukazu s externými aplikáciami TransCard v slovenskej verzii (v prílohách)

3. Návšteva v Kancelárii preukazov UMB

 • Po úhrade poplatku si študent prevezme preukaz.
 • Zahraničný študent zaplatí poplatok v hotovosti:
  • poplatok 25,- € (doktorand 22,- €), ak nie je držiteľom platného preukazu s licenciou ISIC zo svojej krajiny.
  • poplatok 14,- € (doktorand 11,- €), ak už je študent držiteľom aktuálne platného preukazu s licenciou ISIC zo svojej krajiny, do mailu pošle fotografiu alebo sken svojho platného preukazu ISIC s licenciou.
 • Odovzdá vyplnenú a podpísanú vyššie uvedenú prihlášku.
 • Na počkanie mu bude pripravený preukaz.
 • Podpíše prevzatie preukazu.

4. Aktivácia na termináloch.

Študent si priloží preukaz na terminály na prízemí novej budovy Ekonomickej fakulty UMB.

  

Súvisiace články