Poučenie držiteľa preukazu podľa usmernenia MŠVVaŠ

Nasledovné poučenie je podľa článku 2, odsek (9) Metodického usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 16/2014 o použití, štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta.

Vydavateľom preukazu UMB je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Držiteľ preukazu s preukazom zaobchádza šetrne a nie je oprávnený zasahovať do jeho grafickej úpravy a do údajov elektronicky zapísaných v preukaze.

Držiteľ preukazu bezodkladne oznámi vysokej škole potrebu vykonania zmeny údajov viditeľne uvedených na preukaze alebo údajov, ktoré zapísala do preukazu elektronicky vysoká škola. Držiteľ preukazu v takomto prípade, a aj po prerušení štúdia a po skončení štúdia zabezpečí, aby vysoká škola tieto skutočnosti zapísala elektronicky do preukazu.

Údaje elektronicky zapísané v preukaze držiteľ preukazu odovzdáva poskytovateľovi služieb priložením preukazu k čítaciemu zariadeniu; za takéto poskytnutie údajov elektronicky zapísaných v preukaze vysoká škola nenesie zodpovednosť.

Vzhľadom na bezkontaktnú technológiu preukazu nie je technicky vylúčená možnosť zosnímať údaje elektronicky zapísané v preukaze aj na diaľku - inak ako priamym priložením preukazu k čítaciemu zariadeniu, a preto sa odporúča s preukazom používať tieniacu kartu alebo tieniaci obal na doklady.

Rozsah údajov

UMB do pamäte čipu Mifare DESFire preukazu elektronicky zapisuje nasledovné údaje:

Verejné údaje o preukaze (nešifrované)

  • Druh preukazu, dátum začiatku platnosti preukazu, dátum konca platnosti preukazu, dátum poslednej aktualizácie údajov 

Potvrdenie o štúdiu na vysokej škole (šifrované)

  • Kód UMB, PSČ fakulty UMB, stupeň štúdia, pohlavie, tituly pred menom, meno, priezvisko, tituly za menom


Osobné údaje držiteľa preukazu (šifrované)

  • Osobné číslo, dátum narodenia, trvalý pobyt: ulica a číslo domu, obec, PSČ, štát, prechodný pobyt: ulica a číslo domu, obec, PSČ