Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Právne náležitosti multifunkčných preukazov UMB

  Vydávanie multifunkčných preukazov UMB sa riadi nasledovnými dokumentami.

  Legislatíva SR

  1. Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   § 67 Doklady o štúdiu:
   • (1) Doklady o štúdiu sú:
    a) preukaz študenta,
    b) výkaz o štúdiu (index),
    c) výpis výsledkov štúdia,
    d) záznamník klinickej praxe.
   • (2) Preukaz študenta je doklad, ktorý potvrdzuje jeho právne postavenie, ktoré ho oprávňuje využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov vysokej školy a z dohôd s inými právnickými osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných. Preukaz študenta sa študentovi vydá po zápise do registra študentov. Vydáva ho vysoká škola. Okrem iných údajov je v ňom vyznačené obdobie, počas ktorého študent splnil podmienky na pokračovanie v štúdiu podľa § 51 ods. 4 písm. i). Na preukaze študenta sa používa jednotná štruktúra údajov určená ministerstvom. Ministerstvo záväzne určí usmernením aj technické vyhotovenie preukazu.
  2. Metodické usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 16/2014 o použití, štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta

  Dokumenty UMB

  1. Smernica č. 8/2018 o výške poplatkov spojených so štúdiom a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov v akademickom roku 2019/2020 na UMB.
  2. Smernica č. 7/2019 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na UMB na akademický rok 2020/2021

  Legislatíva o ochrane osobných údajov

  1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (General Data Protection Regulation) dostupné na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32016R0679
  2. Zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dostupný aj na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20190901.html