Právne náležitosti multifunkčných preukazov UMB

Vydávanie multifunkčných preukazov UMB sa riadi nasledovnými dokumentami.

Legislatíva SR

 1. Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  § 67 Doklady o štúdiu:
  • (1) Doklady o štúdiu sú:
   a) preukaz študenta,
   b) výkaz o štúdiu (index),
   c) výpis výsledkov štúdia,
   d) záznamník klinickej praxe.
  • (2) Preukaz študenta je doklad, ktorý potvrdzuje jeho právne postavenie, ktoré ho oprávňuje využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov vysokej školy a z dohôd s inými právnickými osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných. Preukaz študenta sa študentovi vydá po zápise do registra študentov. Vydáva ho vysoká škola. Okrem iných údajov je v ňom vyznačené obdobie, počas ktorého študent splnil podmienky na pokračovanie v štúdiu podľa § 51 ods. 4 písm. i). Na preukaze študenta sa používa jednotná štruktúra údajov určená ministerstvom. Ministerstvo záväzne určí usmernením aj technické vyhotovenie preukazu.
 2. Metodické usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 16/2014 o použití, štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta

Dokumenty UMB

 1. Smernica č. 8/2018 o výške poplatkov spojených so štúdiom a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov v akademickom roku 2019/2020 na UMB.
 2. Smernica č. 7/2019 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na UMB na akademický rok 2020/2021

Legislatíva o ochrane osobných údajov

 1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (General Data Protection Regulation) dostupné na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32016R0679
 2. Zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dostupný aj na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20190901.html