Zasadnutia samosprávnych a poradných orgánov univerzity a fakúlt

Pri organizovaní zasadnutí samosprávnych a poradných orgánov sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami.

Zasadnutia všetkých samosprávnych aj poradných orgánov univerzity a jednotlivých fakúlt (t. j. AS, VR, KR a pod.), sa môžu konať tiež online formou prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú, a to v závislosti od charakteru zasadnutia a charakteru prerokúvaných materiálov a to v súlade s platnou legislatívou.