SEMAFOR UMB

Podľa COVID Automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021, zverejnených vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR a zasadnutia Krízového štábu UMB sa bude UMB v priebehu akademického roka 2021/2022 riadiť SEMAFOROM UMB, berúc do úvahy jednotlivé fázy epidemickej situácie podľa COVID Automatu.

Cieľom UMB semaforu je poskytnúť včasné varovanie pred nekontrolovaným šírením nákazy tak, aby bolo možné vykonať potrebné preventívne kroky a zabrániť tak šíreniu nákazy medzi študentmi a zamestnancami UMB, udržať bezpečné prostredie a prezenčnú výučbu. Semafor UMB stanovuje základné prevádzkové podmienky na všetkých súčastiach UMB.

SEMAFOR UMB

ZELENÁ FÁZA

Zelená fáza predstavuje stav, kedy na univerzite:

 1. nie je žiadna osoba pozitívna na COVID-19,
 2. je jedna alebo viac osôb v karanténe (podozrivá z nákazy) z dôvodu , že mimo univerzity prišla do kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19.

Podozrenie na ochorenie COVID-19

 • Študent alebo zamestnanec, u ktorého sa objavil niektorý z možných príznakov ochorenia COVID-19, je podozrivý z ochorenia na COVID-19 a musí čo najskôr po objavení sa príznakov opustiť budovu univerzity a ísť do domácej izolácie. Študent/zamestnanec je povinný ihneď oznámiť túto skutočnosť kontaktnej osobe príslušnej súčasti UMB telefonicky/mailom (nie osobne).
 • Každá osoba podozrivá z ochorenia na COVID-19 absolvuje RT-PCR test. O výsledku testu informuje študent/zamestnanec zodpovednú osobu za jednotlivú súčasť UMB. V prípade, že je výsledok testu:
 • negatívny - výučba pokračuje štandardným spôsobom,
 • pozitívny - univerzita prechádza do oranžovej fázy podľa tohto semaforu.
 • V prípade, že študent/zamestnanec podozrivý z ochorenia COVID-19 neabsolvuje RT-PCR test, ostáva v izolácii podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a o ukončení izolácie rozhoduje jeho všeobecný lekár.
 • V prípade potvrdeného pozitívneho prípadu COVID-19 na univerzite, dekan/dekanka dotknutej fakulty bezodkladne požiada osoby, ktoré neprekonali COVID-19 a nie sú zaočkované, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy. Študenti a zamestnanci, ktorí majú nárok na výnimku, si ju uplatnia u kontaktnej osoby príslušnej súčasti UMB.

 

ORANŽOVÁ FÁZA

Oranžová fáza predstavuje stav, kedy je na univerzite minimálne jeden potvrdený prípad na ochorenie COVID-19.

 • V prípade, ak je osoba potvrdená na ochorenie COVID-19, bezodkladne oznámi túto skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte dva dni pred objavením sa klinických príznakov, pri bezpríznakovom priebehu ochorenia, dva dni pred testovaním na ochorenie COVID-19.
 • Túto skutočnosť je taktiež povinný študent/zamestnanec oznámiť kontaktnej osobe za jednotlivú súčasť UMB.  
 • Študenti/zamestnanci, u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID – 19, prerušia dochádzku na univerzitu.
 • Osobám, ktoré boli v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou (boli kontaktované pozitívne testovanou osobou a zároveň nahlásené na príslušnú súčasť UMB a na RÚVZ pri trasovaní), bude nariadená karanténa. Je potrebné, aby osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou, kontaktovali svojho všeobecného lekára a upovedomili ho o tejto skutočnosti. Všeobecný lekár nariaďuje a ukončuje dotknutej osobe karanténu.
 • V prípade potreby zodpovedná osoba za jednotlivú súčasť UMB komunikuje so zodpovednými osobami príslušného RÚVZ a postupuje podľa ich usmernení.
 • V prípade výskytu osoby s potvrdenou nákazou COVID–19 univerzita poskytuje plnú súčinnosť RÚVZ a všeobecnému lekárovi.
 • Dĺžka karantény sa odvíja od aktuálne platných vyhlášok MZ SR. Karanténu môže ukončiť iba všeobecný lekár.

Povinnosť karantény po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 sa nevzťahuje na osobu, ktorá je:

 1. najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V,
 2. najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky Johnson&Johnson,
 3. najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
 4. po prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19.

V prípade, že študent alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, informuje o tejto skutočnosti prostredníctvom oznámenia o uplatnení výnimky z karantény na dostupnom linku:

https://covid-form.umb.sk

Po udelení karantény:

Ak je v skupine (ročníku) viac ako 50 % študentov s výnimkou z karantény, pokračuje sa v prezenčnej výučbe, študenti v karanténe sú  z procesu výučby ospravedlnení z dôvodu choroby,

Ak je v skupine (ročníku) menej ako 50 % žiakov s výnimkou z karantény, prerušuje sa prezenčná výučba a zabezpečí sa dištančná výučba po dobu trvania karantény.

 

ČERVENÁ FÁZA

Červená fáza prestavuje stav, kedy je na UMB potvrdených viacero pozitívnych prípadov na COVID-19 a podľa rozhodnutia RÚVZ ide o epidemický výskyt tohto ochorenia.

Dekan/dekanka fakulty preruší v skupinách/ročníkoch, v ktorých sa vyskytli pozitívne prípady COVID-19, prezenčnú výučbu a zabezpečí dištančnú výučbu.

Zároveň dekan/dekanka zabezpečí dôkladné monitorovanie epidemickej situácie študentov a zamestnancov, u ktorých sa COVID-19 nepotvrdil:

 • Meraním teploty pri vstupe do budovy,
 • Skenovaním COVID-PASSOV.

Na základe posúdenia epidemiologickej situácie, miestne príslušný RÚVZ môže prerušiť prezenčnú výučbu na celej fakulte, prípadne univerzite.

 

Maximálny povolený počet osôb zúčastnených na vyučovaní prezenčnou formou v závislosti od aktuálnej fázy epidemickej situácie (podľa COVID automatu MZ SR)

SEMAFOR UMB