Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  ZAČIATOK AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022 NA UMB

  Uvedomujúc si svoju spoločenskú zodpovednosť za napĺňanie poslania a hodnôt UMB, je našou prioritou zabezpečovať kvalitné vysokoškolské vzdelávanie vhodnými metódami a spôsobmi výučby a vytvárať podmienky pre kvalitnú tvorivú činnosť pri maximálnej ochrane zdravia a bezpečnosti našich študentov a zamestnancov. Našou prioritou je zabezpečiť zdravé a bezpečné prostredie, rešpektujúc protiepidemické opatrenia prijímané príslušnými orgánmi s cieľom poskytovať vysokoškolské vzdelávanie a zabezpečovať pracovné procesy počas trvania pandémie ochorenia COVID-19 prezenčným spôsobom.

  Krízový štáb UMB pre prijímanie opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ktorého úlohou je sledovať vývoj epidemiologickej situácie a prijímať potrebné opatrenia, rešpektujúc odporúčania prijaté na základe platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok ako aj opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky spoločne s Kolégiom rektora UMB dňa 25. 8. 2021  rozhodli, že výučba v akademickom roku 2021/2022 na UMB začne prebiehať prezenčne.Týmto spôsobom začnú všetky fakulty s výnimkou Právnickej fakulty UMB, z dôvodu rekonštrukčných prác výučbových priestorov fakulty.

  V zmysle aktuálne platných vyhlášok ÚVZ SR alebo iných príslušných štátnych orgánov, Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby študentov vysokých škôl počas trvania pandémie COVID-19, a v zmysle COVID automatu (verzia 4.1 zo dňa 10. 8. 2021), s cieľom udržať v rámci UMB bezpečné prostredie po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19, systematicky monitorovať vývoj epidémie a prijímať protiepidemické opatrenia, sa bude UMB riadiť Covid Automatom, berúc do úvahy základné opatrenia prislúchajúce stupňom rizika.

  Cieľom aplikovania platných usmernení a odporúčaní v podmienkach UMB je:

  • chrániť verejné zdravie,
  • chrániť zdravie pri práci,
  • udržať bezpečné prostredie pre študentov a zamestnancov,
  • monitorovať epidemickú situáciu na UMB,
  • poskytnúť včasné varovanie pred nekontrolovateľným šírením nákazy tak, aby bolo možné včas vykonať potrebné preventívne kroky a zabrániť tak šíreniu nákazy medzi študentmi a zamestnancami UMB,
  • nastaviť prevádzkové podmienky na všetkých súčastiach UMB,
  • dodržiavať protiepidemické opatrenia.

  https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/covid-automat_signalizacny-system_4v1.pdf

  https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4729:covid-automat&catid=263:covid-automat

  UMB sa bude riadiť protokolom ,,OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní)“ Covid Automatu. Pod ,,OTP“ sa myslia výlučne osoby, ktoré sú plne očkované, testované (platnosť trvania testu 7 dní), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

  Vedenie UMB rešpektuje slobodnú vôľu každého jednotlivca, zároveň však apeluje na všetkých študentov a zamestnancov, aby starostlivo zvážili možnosť včasného zaočkovania sa proti ochoreniu COVID-19 v záujme ochrany seba a svojho okolia.

  Krízový štáb UMB prijal základné prevádzkové podmienky v rámci UMB.

  Základné východiská

  • Výučbová časť v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 sa začína 20. 9. 2021.
  • Slávnostné otvorenie akademického roka sa bude konať 21. 9. 2021 online formou.
  • Neodporúča sa organizácia hromadných podujatí.
  • Je nutné rešpektovať princíp R-O-R: rúško-odstup-ruky.

  Vo všetkých vnútorných priestoroch UMB je povinné nosenie ochranných rúšok.

  Je potrebné dodržiavať 2-metrové odstupy.

  Pri vstupe do budov UMB je nutné použiť dezinfekciu rúk.

  • Režim návštev je žiaduce znížiť na nevyhnutné minimum.
  • Na prednášky s veľkým počtom účastníkov sa vzťahuje osobitný režim určený platnými nariadeniami. O presných pravidlách rozhodnú dekanka a dekani fakúlt/riaditelia súčastí.

  Všeobecné pravidlá

  • Dodržiavať protiepidemické opatrenia.
  • Riadiť sa aktuálnymi opatreniami a odporúčaniami príslušných orgánov.
  • Sledovať svoj aktuálny zdravotný stav ešte pred príchodom na fakultu/súčasť.
  • Nezoskupovať sa na pracoviskách alebo vo verejných vnútorných priestoroch univerzity.
  • Nezoskupovať sa v izbách v ŠD alebo vo verejných vnútorných priestoroch ŠD.
  • V prípade prejavov akútneho respiračného ochorenia, klinických príznakov COVID-19, v prípade nariadenej domácej izolácie, nariadeného PCR testovania alebo v prípade potvrdeného ochorenia COVID-19 nevstupovať do priestorov UMB.

  V prípade vzniku tejto skutočnosti je nevyhnutné, aby zamestnanec/študent oznámil túto skutočnosť kontaktnej osobe na príslušnej fakulte/súčasti.

  Ekonomická fakulta:
  Ing. Ingrid Styková, +421 48 446 2128, ingrid.stykova@umb.sk

  Filozofická fakulta:
  Ing. Jana Fukasová, +421 48 446 7878, ingrid.bottkova.covidff@umb.sk

  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov:
  Mgr. Lívia Kubičinová, +421 48 446 1222, livia.kubicinova@umb.sk

  Fakulta prírodných vied:
  doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD., +421 48 446 7349, marek.skorsepa@umb.sk

  Pedagogická fakulta:
  PhDr. Martina Straková, +421 48 446 4223, martina.strakova@umb.sk

  Právnická fakulta:
  Mgr. Jana Miklóšiová, +421 48 446 3106, jana.miklosiova@umb.sk

  Rektorát UMB:
  Ing. Ján Halaj, +421 48 446 1168, jan.halaj@umb.sk

  Správa účelových zariadení UMB:
  Ing. Juliana Čeperová, +421 48 446 6925, juliana.ceperova@umb.sk

  Univerzitná knižnica UMB:
  Mgr. Michaela Mikušková, +421 48 446 5206, michaela.mikuskova@umb.sk

  Povinnosti študentov/zamestnancov

  • Dodržiavať protiepidemické opatrenia.
  • Pri vstupe do objektov UMB je každý povinný vydezinfikovať si ruky a prekryť nos a ústa čistým, suchým rúškom.
  • Do priestorov a objektov UMB nevstupuje osoba s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19, ako sú horúčka nad 37°C, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, strata čuchu a chuti.
  • Ak sa u študenta alebo zamestnanca objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu účasti na vzdelávacích aktivitách alebo počas pracovného dňa, bezodkladne opustí priestory UMB s použitím rúška aj vo vonkajších priestoroch a kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára.
  • Študenti a zamestnanci ihneď emailom, prípadne telefonicky informujú príslušnú fakultu alebo súčasť UMB prostredníctvom zodpovednej osoby.
  • Študenti obmedzujú vzájomné stretávanie so študentmi iných ročníkov, fakúlt a iných škôl.
  • Študenti a zamestnanci si po použití toalety umyjú ruky dezinfekčným mydlom a usušia jednorazovými papierovými utierkami. Nepoužívajú sa textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk.

  Povinnosti fakúlt UMB

  • Dodržiavať protiepidemické opatrenia.
  • Zabezpečiť dôkladné čistenie spoločných priestorov fakulty, dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu.
  • Zabezpečiť pravidelné a krátkodobé vetranie miestností. Neodporúča sa používať klimatizačné a vzduchotechnické zariadenia s vnútornou cirkuláciou vzduchu.
  • Na pracoviskách a v posluchárňach zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu povrchov pracovných plôch a dezinfekciu hygienických zariadení.
  • Počas vyučovania v posluchárňach zabezpečiť primeraný sociálny odstup.
  • Viesť presné prezenčné listiny každej vyučovacej hodiny pre prípad epidemiologického šetrenia.

   

  SEMAFOR Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici