ZAČIATOK AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022 NA UMB

Uvedomujúc si svoju spoločenskú zodpovednosť za napĺňanie poslania a hodnôt UMB, je našou prioritou zabezpečovať kvalitné vysokoškolské vzdelávanie vhodnými metódami a spôsobmi výučby a vytvárať podmienky pre kvalitnú tvorivú činnosť pri maximálnej ochrane zdravia a bezpečnosti našich študentov a zamestnancov. Našou prioritou je zabezpečiť zdravé a bezpečné prostredie, rešpektujúc protiepidemické opatrenia prijímané príslušnými orgánmi s cieľom poskytovať vysokoškolské vzdelávanie a zabezpečovať pracovné procesy počas trvania pandémie ochorenia COVID-19 prezenčným spôsobom.

Krízový štáb UMB pre prijímanie opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ktorého úlohou je sledovať vývoj epidemiologickej situácie a prijímať potrebné opatrenia, rešpektujúc odporúčania prijaté na základe platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok ako aj opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky spoločne s Kolégiom rektora UMB dňa 25. 8. 2021  rozhodli, že výučba v akademickom roku 2021/2022 na UMB začne prebiehať prezenčne.Týmto spôsobom začnú všetky fakulty s výnimkou Právnickej fakulty UMB, z dôvodu rekonštrukčných prác výučbových priestorov fakulty.

V zmysle aktuálne platných vyhlášok ÚVZ SR alebo iných príslušných štátnych orgánov, Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby študentov vysokých škôl počas trvania pandémie COVID-19, a v zmysle COVID automatu (verzia 4.1 zo dňa 10. 8. 2021), s cieľom udržať v rámci UMB bezpečné prostredie po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19, systematicky monitorovať vývoj epidémie a prijímať protiepidemické opatrenia, sa bude UMB riadiť Covid Automatom, berúc do úvahy základné opatrenia prislúchajúce stupňom rizika.

Cieľom aplikovania platných usmernení a odporúčaní v podmienkach UMB je:

 • chrániť verejné zdravie,
 • chrániť zdravie pri práci,
 • udržať bezpečné prostredie pre študentov a zamestnancov,
 • monitorovať epidemickú situáciu na UMB,
 • poskytnúť včasné varovanie pred nekontrolovateľným šírením nákazy tak, aby bolo možné včas vykonať potrebné preventívne kroky a zabrániť tak šíreniu nákazy medzi študentmi a zamestnancami UMB,
 • nastaviť prevádzkové podmienky na všetkých súčastiach UMB,
 • dodržiavať protiepidemické opatrenia.

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/covid-automat_signalizacny-system_4v1.pdf

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4729:covid-automat&catid=263:covid-automat

UMB sa bude riadiť protokolom ,,OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní)“ Covid Automatu. Pod ,,OTP“ sa myslia výlučne osoby, ktoré sú plne očkované, testované (platnosť trvania testu 7 dní), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

Vedenie UMB rešpektuje slobodnú vôľu každého jednotlivca, zároveň však apeluje na všetkých študentov a zamestnancov, aby starostlivo zvážili možnosť včasného zaočkovania sa proti ochoreniu COVID-19 v záujme ochrany seba a svojho okolia.

Krízový štáb UMB prijal základné prevádzkové podmienky v rámci UMB.

Základné východiská

 • Výučbová časť v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 sa začína 20. 9. 2021.
 • Slávnostné otvorenie akademického roka sa bude konať 21. 9. 2021 online formou.
 • Neodporúča sa organizácia hromadných podujatí.
 • Je nutné rešpektovať princíp R-O-R: rúško-odstup-ruky.

Vo všetkých vnútorných priestoroch UMB je povinné nosenie ochranných rúšok.

Je potrebné dodržiavať 2-metrové odstupy.

Pri vstupe do budov UMB je nutné použiť dezinfekciu rúk.

 • Režim návštev je žiaduce znížiť na nevyhnutné minimum.
 • Na prednášky s veľkým počtom účastníkov sa vzťahuje osobitný režim určený platnými nariadeniami. O presných pravidlách rozhodnú dekanka a dekani fakúlt/riaditelia súčastí.

Všeobecné pravidlá

 • Dodržiavať protiepidemické opatrenia.
 • Riadiť sa aktuálnymi opatreniami a odporúčaniami príslušných orgánov.
 • Sledovať svoj aktuálny zdravotný stav ešte pred príchodom na fakultu/súčasť.
 • Nezoskupovať sa na pracoviskách alebo vo verejných vnútorných priestoroch univerzity.
 • Nezoskupovať sa v izbách v ŠD alebo vo verejných vnútorných priestoroch ŠD.
 • V prípade prejavov akútneho respiračného ochorenia, klinických príznakov COVID-19, v prípade nariadenej domácej izolácie, nariadeného PCR testovania alebo v prípade potvrdeného ochorenia COVID-19 nevstupovať do priestorov UMB.

V prípade vzniku tejto skutočnosti je nevyhnutné, aby zamestnanec/študent oznámil túto skutočnosť kontaktnej osobe na príslušnej fakulte/súčasti.

Ekonomická fakulta:
Ing. Ingrid Styková, +421 48 446 2128, ingrid.stykova@umb.sk

Filozofická fakulta:
Ing. Jana Fukasová, +421 48 446 7878, ingrid.bottkova.covidff@umb.sk

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov:
Mgr. Lívia Kubičinová, +421 48 446 1222, livia.kubicinova@umb.sk

Fakulta prírodných vied:
doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD., +421 48 446 7349, marek.skorsepa@umb.sk

Pedagogická fakulta:
PhDr. Martina Straková, +421 48 446 4223, martina.strakova@umb.sk

Právnická fakulta:
Mgr. Jana Miklóšiová, +421 48 446 3106, jana.miklosiova@umb.sk

Rektorát UMB:
Ing. Ján Halaj, +421 48 446 1168, jan.halaj@umb.sk

Správa účelových zariadení UMB:
Ing. Juliana Čeperová, +421 48 446 6925, juliana.ceperova@umb.sk

Univerzitná knižnica UMB:
Mgr. Michaela Mikušková, +421 48 446 5206, michaela.mikuskova@umb.sk

Povinnosti študentov/zamestnancov

 • Dodržiavať protiepidemické opatrenia.
 • Pri vstupe do objektov UMB je každý povinný vydezinfikovať si ruky a prekryť nos a ústa čistým, suchým rúškom.
 • Do priestorov a objektov UMB nevstupuje osoba s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19, ako sú horúčka nad 37°C, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, strata čuchu a chuti.
 • Ak sa u študenta alebo zamestnanca objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu účasti na vzdelávacích aktivitách alebo počas pracovného dňa, bezodkladne opustí priestory UMB s použitím rúška aj vo vonkajších priestoroch a kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára.
 • Študenti a zamestnanci ihneď emailom, prípadne telefonicky informujú príslušnú fakultu alebo súčasť UMB prostredníctvom zodpovednej osoby.
 • Študenti obmedzujú vzájomné stretávanie so študentmi iných ročníkov, fakúlt a iných škôl.
 • Študenti a zamestnanci si po použití toalety umyjú ruky dezinfekčným mydlom a usušia jednorazovými papierovými utierkami. Nepoužívajú sa textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk.

Povinnosti fakúlt UMB

 • Dodržiavať protiepidemické opatrenia.
 • Zabezpečiť dôkladné čistenie spoločných priestorov fakulty, dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu.
 • Zabezpečiť pravidelné a krátkodobé vetranie miestností. Neodporúča sa používať klimatizačné a vzduchotechnické zariadenia s vnútornou cirkuláciou vzduchu.
 • Na pracoviskách a v posluchárňach zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu povrchov pracovných plôch a dezinfekciu hygienických zariadení.
 • Počas vyučovania v posluchárňach zabezpečiť primeraný sociálny odstup.
 • Viesť presné prezenčné listiny každej vyučovacej hodiny pre prípad epidemiologického šetrenia.

 

SEMAFOR Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici