https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Aktuality - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

ZAČIATOK AKADEMICKÉHO ROKA 2021/2022 NA UMB

Uvedomujúc si svoju spoločenskú zodpovednosť za napĺňanie poslania a hodnôt UMB, je našou prioritou zabezpečovať kvalitné vysokoškolské vzdelávanie vhodnými metódami a spôsobmi výučby a vytvárať podmienky pre kvalitnú tvorivú činnosť pri maximálnej ochrane zdravia a bezpečnosti našich študentov a zamestnancov. Našou prioritou je zabezpečiť zdravé a bezpečné prostredie, rešpektujúc protiepidemické opatrenia prijímané príslušnými orgánmi s cieľom poskytovať vysokoškolské vzdelávanie a zabezpečovať pracovné procesy počas trvania pandémie ochorenia COVID-19 prezenčným spôsobom.

Krízový štáb UMB pre prijímanie opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ktorého úlohou je sledovať vývoj epidemiologickej situácie a prijímať potrebné opatrenia, rešpektujúc odporúčania prijaté na základe platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok ako aj opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky spoločne s Kolégiom rektora UMB dňa 25. 8. 2021  rozhodli, že výučba v akademickom roku 2021/2022 na UMB začne prebiehať prezenčne.Týmto spôsobom začnú všetky fakulty s výnimkou Právnickej fakulty UMB, z dôvodu rekonštrukčných prác výučbových priestorov fakulty.

V zmysle aktuálne platných vyhlášok ÚVZ SR alebo iných príslušných štátnych orgánov, Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby študentov vysokých škôl počas trvania pandémie COVID-19, a v zmysle COVID automatu (verzia 4.1 zo dňa 10. 8. 2021), s cieľom udržať v rámci UMB bezpečné prostredie po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19, systematicky monitorovať vývoj epidémie a prijímať protiepidemické opatrenia, sa bude UMB riadiť Covid Automatom, berúc do úvahy základné opatrenia prislúchajúce stupňom rizika.

Cieľom aplikovania platných usmernení a odporúčaní v podmienkach UMB je:

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/covid-automat_signalizacny-system_4v1.pdf

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4729:covid-automat&catid=263:covid-automat

UMB sa bude riadiť protokolom ,,OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní)“ Covid Automatu. Pod ,,OTP“ sa myslia výlučne osoby, ktoré sú plne očkované, testované (platnosť trvania testu 7 dní), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

Vedenie UMB rešpektuje slobodnú vôľu každého jednotlivca, zároveň však apeluje na všetkých študentov a zamestnancov, aby starostlivo zvážili možnosť včasného zaočkovania sa proti ochoreniu COVID-19 v záujme ochrany seba a svojho okolia.

Krízový štáb UMB prijal základné prevádzkové podmienky v rámci UMB.

Základné východiská

Vo všetkých vnútorných priestoroch UMB je povinné nosenie ochranných rúšok.

Je potrebné dodržiavať 2-metrové odstupy.

Pri vstupe do budov UMB je nutné použiť dezinfekciu rúk.

Všeobecné pravidlá

V prípade vzniku tejto skutočnosti je nevyhnutné, aby zamestnanec/študent oznámil túto skutočnosť kontaktnej osobe na príslušnej fakulte/súčasti.

Ekonomická fakulta:
Ing. Ingrid Styková, +421 48 446 2128, ingrid.stykova@umb.sk

Filozofická fakulta:
Ing. Jana Fukasová, +421 48 446 7878, ingrid.bottkova.covidff@umb.sk

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov:
Mgr. Lívia Kubičinová, +421 48 446 1222, livia.kubicinova@umb.sk

Fakulta prírodných vied:
doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD., +421 48 446 7349, marek.skorsepa@umb.sk

Pedagogická fakulta:
PhDr. Martina Straková, +421 48 446 4223, martina.strakova@umb.sk

Právnická fakulta:
Mgr. Jana Miklóšiová, +421 48 446 3106, jana.miklosiova@umb.sk

Rektorát UMB:
Ing. Ján Halaj, +421 48 446 1168, jan.halaj@umb.sk

Správa účelových zariadení UMB:
Ing. Juliana Čeperová, +421 48 446 6925, juliana.ceperova@umb.sk

Univerzitná knižnica UMB:
Mgr. Michaela Mikušková, +421 48 446 5206, michaela.mikuskova@umb.sk

Povinnosti študentov/zamestnancov

Povinnosti fakúlt UMB

 

SEMAFOR Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici