Preukaz pre študenta 1.ročníka v AR 2020/2021

Z dôvodu momentálnej situácie ohľadom COVID-19, posunutia výučby a minimalizovania hromadenia študentov pri preberaní preukazov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka dve možnosti získania preukazu študenta.

1) Prevziať osobne

V kancelárii preukazov v novej budove Ekonomickej fakulty na adrese Cesta na amfiteáter 1, č. 323 v čase úradných hodín.

Podmienky vydania preukazu:

  • V prípade potvrdenia návratky uchádzača v systéme AiS2 ak je uhradený a spárovaný poplatok za preukaz a je nahratá vhodná fotografia.
  • V prípade dodatočného získavania preukazu ak je poslaný mail so všetkým potrebným podľa informácií na stránkach Preukaz denného, resp. externého študenta a platba za preukaz je uhradená a spárovaná.
  • Študenti dennej formy pred prevzatím preukazu musia odovzdať vypísaný a podpísaný dokument Prihláška za člena - evidenčný list CKM SYTS.

Na uvedenom mieste sa vykonávajú aj prolongácie preukazov študenta UMB.

 

 

2) Poštou na adresu iba v rámci Slovenskej republiky

Pri záujme o poslanie preukazu študenta UMB poštou je nasledovný postup.

a) Prevodom na účet uhraďte poplatok za poštovné a balné

suma: 2,50 €
IBAN účtu: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
BIC: SPSRSKBA
kód banky: 8180
variabilný symbol (povinný údaj - ako identifikátor účelu platby): 9666
špecifický symbol (povinný údaj - ako identifikátor platiteľa): identifikačné číslo osoby v AiS2
správa pre adresáta: meno a priezvisko študenta

b) Pošlite mail na adresu preukazy@umb.sk  – Žiadosť o poslanie preukazu poštou

V texte mailu nezabudnite uviesť

  • fakultu, na ktorej študujete;
  • osobné číslo v AiS2;
  • adresu, ak sa Vaša požadovaná adresa líši od adresy trvalého pobytu v systéme AiS2. 

Do prílohy mailu zadajte:

  • elektronickú verziu potvrdenia o uhradení poplatku (časť výpisu, vytlačenie prevodu z internet bankingu, kópia platobného príkazu zadaného v banke - slúži iba pre informáciu),
  • študenti dennej formy aj odfotený alebo oskenovaný vypísaný a podpísaný dokument Prihláška za člena - evidenčný list CKM SYTS.

Po obdržaní platby na účte UMB za podmienky správnych platobných údajov bude preukaz študenta zaslaný doporučene na Vašu adresu trvalého bydliska registrovanú v systéme AiS (alebo na inú adresu uvedenú v mailovej žiadosti).