Úprava termínov odubytovania zo ŠD UMB

Dodatok č. 1
k Príkazu rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici č. 1/2020
na odubytovanie študentov z ubytovacích zariadení
SÚZ Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „UMB") vydal v zmysle čl. 2 ods. 1 Smernice č. 7/2011 o vydávaní univerzitných riadiacich noriem na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici dňa 30. 03. 2020 Príkaz na odubytovanie študentov z ubytovacích zariadení SÚZ Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „Príkaz na odubytovanie"), ktorým rozhodol v termíne od 6. apríla 2020 do 9. apríla 2020 zrealizovať odubytovanie študentov UMB z ubytovacích zariadení SÚZ UMB.


V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením ochorenia COVID-19 a s ohľadom na aktuálnu situáciu vyplývajúcu z avizovaného uznesenia vlády SR o obmedzení pohybu v období od 08. 04. 2020 do 13. 04. 2020 zo dňa 06. 04. 2020, rektor UMB vydáva tento Dodatok č. 1 k Príkazu na odubytovanie, ktorým
rozhodol takto:


odubytovanie študentov UMB z ubytovacích zariadení SÚZ UMB, ktoré sa malo vykonať v dňoch 8. apríla 2020 a 9. apríla 2020 sa vykoná v náhradnom termíne, v dňoch 15. apríla 2020 a 16. apríla 2020.


1. Na konci každého dňa v termíne od 6. apríla 2020 do 16. apríla 2020 bude zabezpečená dezinfekcia všetkých spoločných priestorov študentských domovov. Dezinfekcia jednotlivých izieb v študentských domovoch prebehne až po ukončení procesu odubytovania, po 16. apríli 2020.
2. Ostatné ustanovenia Príkazu na odubytovanie zostávajú bez zmeny a v platnosti.
3. Tento Dodatok č. 1 k príkazu na odubytovanie nadobúda platnosť a účinnosť dňa 6. apríla 2020.

 

V Banskej Bystrici 06. 04. 2020

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. v. r.
rektor UMB