Odubytovanie študentov UMB z ubytovacích zariadení SÚZ UMB

Príkaz rektora

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

č. 1/2020

na odubytovanie študentov z ubytovacích zariadení

SÚZ Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

 

Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len „UMB“) vydáva v zmysle čl. 2 ods. 1 Smernice č. 7/2011 o vydávaní univerzitných riadiacich noriem na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici tento príkaz:

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením ochorenia COVID-19 a na základe rozhodnutia Grémia rektora UMB zo dňa 29. marca 2020 rektor UMB

rozhodol

v termíne od 6. apríla 2020 do 9. apríla 2020 zrealizovať odubytovanie študentov UMB z ubytovacích zariadení SÚZ UMB.

1. Všetci študenti UMB s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky sú povinní vysťahovať sa zo študentských domovov UMB v stanovenom termíne a v súlade s harmonogramom zverejneným riaditeľom SÚZ UMB.

Harmonogram určujúci denný rozvrh procesu odubytovania podľa jednotlivých študentských domovov a príslušných poschodí zverejní riaditeľ SÚZ UMB v termíne do 1. apríla 2020 na webovom sídle UMB.

2. Stanovený termín na odubytovanie zo študentských domovov UMB je definitívny. V inom termíne nebude možné tento proces uskutočniť. Izby, ktoré nebudú uvoľnené v súlade so zverejneným harmonogramom budú následne vypratané zamestnancami študentských domovov.

3. Proces odubytovania študentov UMB zabezpečia rektorom určené osoby, ktoré budú dohliadať na dodržiavanie procesov odubytovania odporúčaných Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.

4. Ak sa študent z dôvodu karantény alebo iných vážnych dôvodov nemôže procesu odubytovania zúčastniť, môže tento proces zabezpečiť ním poverená osoba, ktorá sa preukáže ubytovacím preukazom osoby, v mene ktorej koná.

5. Vstup do študentských domovov a možnosť odubytovať bude umožnený len tým osobám, ktoré v plnom rozsahu dodržia nasledujúce pravidlá:

  • Vstup do študentského domova bude povolený danej osobe len v deň určený harmonogramom odubytovania.
  • Na každého ubytovaného študenta bude povolený vstup do študentského domova len jednej osobe (samotný študent alebo ním poverená osoba).
  • Osoba vstupujúca do študentského domova nesmie byť v karanténe.
  • Vstup do študentského domova bude povolený len s nasadeným ochranným rúškom a rukavicami.
  • Každej osobe vstupujúcej do priestorov študentského domova bude pri vstupe odmeraná telesná teplota . Vstup do objektu bude povolený len osobám, ktoré nebudú mať zvýšenú telesnú teplotu.
  • Každá osoba vstupujúca do priestorov študentského domova bude pri prvom vstupe označená náramkom, ktorý jej zabezpečí bezproblémové opakované vstupy do priestorov študentského domova.
  • Osoba realizujúca odubytovanie zabezpečí celý proces odubytovania v čo najkratšom čase, bez zbytočných prieťahov a sústredí sa výlučne na vypratanie osobných vecí z priestorov študentského domova.

6. Na konci každého dňa v termíne od 6. apríla 2020 do 9. apríla 2020 bude zabezpečená dezinfekcia všetkých spoločných priestorov študentských domovov. Dezinfekcia jednotlivých izieb v študentských domovoch prebehne až po ukončení procesu odubytovania po 9. apríli 2020.

7. Všetkým študentom ubytovaným v študentských domovoch, ktorí uhradili nájomné za letný semester 2019/2020, bude časť tohto poplatku vrátená podľa pokynov riaditeľa SÚZ UMB.

8. Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňa 30. 3. 2020.

 

V Banskej Bystrici 30. 3. 2020

 

                                                                                          doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

                                                                                                            rektor UMB