Proces odubytovania zo študentských domovov

Vážené študentky, vážení študenti,

 

rád by som Vás upozornil, že proces odubytovania v období mimoriadneho režimu počas trvania pandémie bol prerokovaný a schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici a  Krízovým štábom Okresného úradu v Banskej Bystrici.

Na proces odubytovania budú dohliadať pri vstupe do každého študentského domova príslušníci policajného zboru Slovenskej republiky a osoby určené rektorom UMB.

Tento proces môže prebehnúť VÝLUČNE za predpokladu dodržania nižšie uvedených záväzných pokynov a stanoveného harmonogramu, ktorý bude každému študentovi doručený do emailovej schránky.

Mimo harmonogramom určeného času a dátumu NEBUDE UMOŽNENÉ sa odubytovať.

Záväzné pokyny pri odubytovaní zo študentských domovov:

1)  Vstup do študentského domova bude povolený danej osobe len v deň určený harmonogramom odubytovania.

2)  Na každého ubytovaného študenta bude povolený vstup do študentského domova len jednej osobe (samotný študent alebo ním poverená osoba).

3)  Osoba vstupujúca do študentského domova nesmie byť v karanténe.

4)  Vstup do študentského domova bude povolený len:

a)    s  VLASTNÝM nasadeným ochranným rúškom.

b)    s VLASTNÝMI rukavicami.

5)  Každej osobe vstupujúcej do priestorov študentského domova bude pri vstupe odmeraná telesná teplota. Vstup do objektu bude povolený len osobám, ktoré nebudú mať zvýšenú telesnú teplotu.

6)  Každá osoba vstupujúca do priestorov študentského domova bude pri prvom vstupe označená náramkom, ktorý jej zabezpečí bezproblémové opakované vstupy do priestorov študentského domova.

7)  Osoba realizujúca odubytovanie zabezpečí celý proces odubytovania v čo najkratšom čase, bez zbytočných prieťahov a sústredí sa výlučne na vypratanie osobných vecí z priestorov študentského domova.

8)  Pri odchode je osoba realizujúca odubytovanie povinná odovzdať vedúcej študentského domova preukaz, kľúč a vysporiadať si prípadné pokuty - akceptovaná bude len platba v hotovosti.

  • Strata preukazu 5 €,
  • Strata kľúča15 €.

Prosíme Vás, aby ste si pripravili presnú sumu, aby sa nestrácal čas zbytočným vydávaním.

9)  Vrátenie preukazu, kľúča a uhradenie prípadnej pokuty je základnou podmienkou možnosti podania si žiadosti o vrátenie už zaplateného poplatku za lôžko za mesiac apríl a máj 2020.

10)   Po korektnom odubytovaní je potrebné  poslať  príslušnej vedúcej študentského domova prostredníctvom emailu podpísanú naskenovanú žiadosť o vrátenie  poplatku za lôžko za mesiac apríl a máj 2020.  Po jej vyhodnotení vedúcou študentského domova bude žiadosť postúpená na zúčtovanie.  

11)   Prádlo, lampy, deky, ktoré máte požičané, budú do vášho príchodu z vašich izieb stiahnuté podľa vašich osobných kariet.

12)   Po vašom odubytovaní budú všetky nepotrebné veci, ktoré ostanú v izbe vypratané do kontajnerov. Následne bude izba  uprataná, vydezinfikovaná, aby sa zabránilo možnému šíreniu nákazy. Túto  dôležitú a náročnú činnosť vykonajú zamestnanci SÚZ UMB.

13)   Chladničky vo vašom osobnom vlastníctve si môžete nechať na izbe, pokiaľ nemáte možnosť adekvátneho odvozu v určený deň. Toto sa vyrieši individuálne aj v neskoršom termíne.

Pozornosť tiež venujte príkazu rektora „Odubytovanie študentov UMB z ubytovacích zariadení SÚZ UMB“, ktorý je uvedený na webovej stránke UMB. Rovnako tu budú zverejnené aj tieto záväzné pokyny.

Žiadam Vás o dôsledné naštudovanie záväzných pokynov pri odubytovaní zo študentských domovov, nakoľko v tejto situácii nebude čas, ani priestor na zbytočné diskusie.

Našou spoločnou úlohou bude čo najrýchlejšie uskutočniť proces odubytovania, s cieľom chrániť naše spoločné zdravie.

 

V Banskej Bystrici 01. 04. 2020

 

                                                                                                                Ing. Mrena Jozef, v. r.

                                                                                                                  riaditeľ SÚZ UMB