Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Metodické usmernenie rektora k organizácii štúdia

  Metodické usmernenie rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici k organizácii štúdia

  V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením ochorenia COVID-19 a v súlade s ustanovením čl. 14 ods. 3 Študijného poriadku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre študentov študijných programov akreditovaných od 1. 1. 2013 a čl. 12 ods. 4 Študijného poriadku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vydávam nasledovné metodické usmernenie:

  1. Splnomocňujem dekanov fakúlt, aby v prípade, ak to uznajú za nevyhnutné, predĺžili výučbovú časť letného semestra, avšak najneskôr do 23. mája 2020. Odporúčam, aby sa výučbová časť dokončila už len dištančnou metódou.
  2. Splnomocňujem dekanov fakúlt, aby v prípade, ak to uznajú za nevyhnutné, predĺžili obdobie na ukončenie študijných povinností letného semestra, avšak najneskôr do 11. júla 2020. Dekan môže v odôvodnených prípadoch, výnimočne a so súhlasom rektora, rozhodnúť o ďalšom predĺžení tohto obdobia. Zároveň ako obdobie na ukončenie študijných povinností umožňujem stanoviť aj obdobie od 17. augusta 2020 do 31. augusta 2020.
  3. Odporúčam, aby sa hodnotenie študijných povinností, vrátane štátnych skúšok, realizovalo dištančnou metódou (ak v čase začiatku obdobia na ukončenie študijných povinností nebude možné aplikovať prezenčnú metódu). Odporúčam, aby bol počas celého obdobia na ukončenie študijných povinností dodržaný v príslušnom predmete študijného programu rovnaký formát ukončenia študijnej povinnosti.
  4. Termíny odovzdania záverečných prác ako aj konkrétne dátumy záverečných štátnych skúšok v riadnom aj náhradnom termíne stanovia a zverejnia jednotlivé fakulty tak, aby sa riadne aj náhradné termíny štátnych skúšok konali najneskôr 31. augusta 2020.
  5. Všetky záverečné práce sa odovzdajú výlučne v elektronickej forme.
  6. Odporúčam dekanom fakúlt harmonizovať procesy v treťom stupni štúdia (najmä pri obhajobách dizertačných prác).
  7. Odporúčam vedúcim záverečných prác (školiteľom), aby zohľadnili súčasnú situáciu a jej potenciálny vývoj a  upravili ciele, témy alebo názvy záverečných prác (v prípade potreby v súčinnosti s garantmi študijných programov). Zároveň odporúčam vedúcim záverečných prác (školiteľom), oponentom a členom štátnicových komisií, aby pri hodnotení zohľadnili objektívne okolnosti, ktoré mohli brániť naplneniu pôvodných cieľov prác.
  8. Z dôvodu mimoriadneho režimu akademického roka 2019/2020 neodporúčam fakultám uskutočniť promócie absolventov bakalárskeho štúdia. Slávnostné promócie absolventov druhého, resp. tretieho stupňa štúdia sa uskutočnia v čase, keď to epidemiologická situácia dovolí, najneskôr do 31. 12. 2020.
  9. Ak predmet nie je z objektívnych dôvodov možné ukončiť dištančnou metódou (napríklad laboratórne cvičenia, terénne cvičenia, exkurzie a p.), môže fakulta zmeniť študijný plán a presunúť tento predmet do ďalšieho roka štúdia tak, aby nebola narušená štandardná dĺžka štúdia.
  10. Ak študent z objektívnych dôvodov spôsobených mimoriadnymi okolnosťami v budúcnosti prekročí štandardnú dĺžku štúdia, rektor UMB môže na základe posúdenia žiadosti študenta školné za nadštandardnú dĺžku štúdia odpustiť.

   

   

  doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

        rektor UMB