Zasadnutie Vedeckej rady UMB

28. mája 2020 sa v Aule Rotunda na Ekonomickej fakulte UMB uskutočnilo prvé zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v tomto kalendárnom roku. Vedecká rada mala na programe schvaľovanie dvoch návrhov na vymenovanie za profesora. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu prebiehalo zasadnutie za prísnych hygienických opatrení. Pre členov vedeckej rady, ktorí sa nemohli rokovania zúčastniť prezenčne, bol zabezpečený online prístup prostredníctvom aplikácie MS Teams, vrátane možnosti tajného hlasovania.