Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Vyhlásenie UMB

  Vedenie Univerzity Mateja Bela a akademická obec s hlbokým znepokojením sleduje aktuálny vývoj udalostí na Ukrajine. Jednoznačne odsudzujeme vojenskú agresiu Ruska voči Ukrajine, ktorá je hrubým porušením medzinárodného práva a ktorá je v úplnom rozpore s hodnotami európskej civilizácie a mierového spolužitia európskych národov. Vyjadrujeme solidaritu ukrajinskému národu a v týchto ťažkých chvíľach sme pripravení poskytnúť našim ukrajinským susedom, kolegom a priateľom potrebnú podporu a pomoc pre zvládnutie dopadov vojenského konfliktu na ich životy.

  Hlavným poslaním Univerzity Mateja Bela je vytvárať a šíriť poznanie, ktoré chráni, posilňuje a rozvíja demokratické a humanistické hodnoty a prispieva k riešeniu spoločenských výziev v 21. storočí. Pri napĺňaní nášho poslania byť otvorenou, dynamickou a interkultúrnou inštitúciou, ktorá poskytuje vzdelanie a rozvíja vedu, výskum, inovácie, kultúru a umenie, rešpektujeme základné hodnoty slobody, demokracie, princípov právneho štátu, dodržiavania ľudských práv a udržateľného rozvoja, na ktorých stojí naša činnosť. Situácia, v ktorej sa ocitla Európa, podčiarkuje význam pôsobenia vysokých škôl pri posilňovaní hodnôt ľudskosti, tolerancie, solidarity, vzájomnej úcty a rešpektu, ako aj pri zvyšovaní odolnosti spoločnosti proti šíreniu politickej propagandy, dezinformácií, radikalizmu a extrémizmu.

  Univerzita Mateja Bela sa pripája k výzvam na okamžité ukončenie ruskej vojenskej agresie a rešpektovanie nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny.


  Керівництво Університету Матея Бела та академічна спільнота з глибоким занепокоєнням стежать за поточними подіями в Україні. Ми однозначно засуджуємо військову агресію Росії проти України, яка є грубим порушенням міжнародного права і повністю суперечить цінностям європейської цивілізації та мирному співіснуванню європейських народів. Ми висловлюємо свою солідарність українському народу, і в ці важкі часи ми готові надати нашим українським сусідам, колегам та друзям необхідну підтримку та допомогу для подолання наслідків військового конфлікту, який випав на їхню долю.

  Головною метою Університету Матея Бела є створення та поширення інформації, яка захищає, зміцнює та розвиває демократичні та гуманістичні цінності та сприяє вирішенню суспільних проблем у 21 столітті. Ми прагнемо бути відкритою, активною та міжкультурною інституцією, яка забезпечує освіту та розвиває науку, дослідження, інновації, культуру та мистецтво, ми поважаємо фундаментальні цінності свободи, демократії, принципи правової держави, поваги до прав людини та сталого розвитку, на якому базується наша робота. Ситуація, в якій опинилася Європа, підкреслює важливість вищої освіти для зміцнення цінностей гуманності, толерантності, солідарності, взаємоповаги, а також для підвищення стійкості суспільства проти поширення політичної пропаганди, дезінформації, радикалізму та екстремізму.

  Університет Матея Бела приєднується до закликів до негайного припинення військової агресії Росії та поваги до незалежності та територіальної цілісності України.


  MBU statement

  The leadership of Matej Bel University and its academic community are following the current developments in Ukraine with deep concern. We unequivocally condemn Russia's military aggression against Ukraine, which is a serious violation of international law and which is in complete contradiction with the values ​​of European civilization and the peaceful coexistence of European nations. We express our solidarity with the Ukrainian people, and in this difficult time we are ready to provide our Ukrainian neighbours, colleagues and friends with the support and assistance necessary to manage the impact of this military conflict on their lives.

  The main mission of Matej Bel University is to create and spread knowledge that protects, strengthens and develops democratic and humanistic values ​​and contributes to solving social challenges in the 21st century. In fulfilling our mission to be an open, dynamic and intercultural institution that provides education and develops science, research, innovation, culture and the arts, we respect the fundamental values ​​of freedom, democracy, law, respect for human rights and sustainable development. The current situation in Europe underlines the important role of universities in strengthening the values ​​of humanity, tolerance, solidarity, mutual respect and esteem, as well as in increasing social resistance to the spread of political propaganda, misinformation, radicalism and extremism.

  Matej Bel University joins the appeals for an immediate termination to Russia's military aggression and respect for Ukraine's independence and territorial integrity.

  Stanovisko prezídia SRK k aktuálnej situácii na Ukrajine

  Stanovisko prezídia SRK k aktuálnej situácii na Ukrajine (58 KB)

  Vyhlásenie Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+ k situácii na Ukrajine

  Vyhlásenie-ukrajina-konzorciumU10+.pdf (285 KB)