Vyhlásenie AS UMB k podozreniam na plagiátorstvo rigoróznych prác

Akademický senát UMB považuje plagiátorstvo za závažné porušenie akademickej etiky. Preto zriaďuje účelovú komisiu na preskúmanie podozrení na plagiátorstvo rigoróznych prác na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a zároveň vyzýva akademickú komunitu na Slovensku k podpore iniciatív smerujúcich k systémovému riešeniu tohto problému.

Úlohou účelovej komisie Akademického senátu UMB je preskúmanie vzniknutých podozrení na plagiátorstvo rigoróznych prác na Právnickej fakulte UMB.

Komisiu tvorí 9 členov akademickej obce UMB, dvaja z nich sú študenti. Každá fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je v komisii zastúpená aspoň jedným členom.

Účelová komisia Akademického senátu UMB má právo získavať a oboznamovať sa s informáciami potrebnými na jej činnosť a rozhodovanie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi UMB. Členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach zistených počas práce v komisii.

Výsledky preskúmania a návrhy opatrení účelová komisia predloží najneskôr do 11. januára 2019 predsedovi Akademického senátu UMB, ktorý o nich následne bude informovať Akademický senát UMB a tým aj verejnosť, keďže zasadnutia akademického senátu sú verejné.