Tour de ERA

V dňoch 4. – 5. apríla 2019 sa v na FPVaMV Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo unikátne podujatie, ktorého hlavnými organizátormi boli Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) a Úrad vlády SR. Podujatie s názvom Tour de ERA sa uskutočnilo v rámci projektu CVTI SK4ERA. UMB v Banskej Bystrici bola jednou z piatich univerzít, kde sa Tour de ERA konala, ale jedinou, kde svoje programy predstavil aj Úrad vlády SR. Na akcii boli prezentované všetky aktuálne programy na podporu vedy a výskumu, ale aj rozvoja v rámci samospráv či občianskej spoločnosti.

V rámci Úrady vlády odzneli prezentácie programov INTERREG Danube a Central Europe, ako aj programov EHP a Nórska (tieto priblížil František Kašický, osobitný veľvyslanec pre Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórsky finančný mechanizmus a Švajčiarsky finančný mechanizmus). CVTI predstavilo aktuálne programové výzvy Horizontu 2020 v rámci spoločenskej výzvy 6 (Európa v meniacom sa svete) a Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť (SWAFS). Obohatením programu boli prezentácie súčasných úspešných riešiteľov grantov INTERREG a H2020, ktorí sa podelili s účastníkmi o svoje priame skúsenosti z riešenia medzinárodných projektov (s potešením môžeme vyzdvihnúť aj inšpirujúce prezentácie členov riešiteľských tímov z UMB - Ivana Murína a Romana Hofreitera). 

Podujatie Tour de ERA navštívilo vyše sto účastníkov nielen z akademickej komunity, ale aj iných sektorov. Dôležitým doplnkom ku konferenčnej časti bolo praktický tréning „Ako napísať úspešný projekt“ dňa 5. apríla 2018, ktorý viedol projektový konzultant s dlhoročnými skúsenosťami a veľkou úspešnosťou pri podávaní projektov. V rámci tréningu sa účastníci dozvedeli, ako prebieha proces získania projektu, ktoré faktory ovplyvňujú úspech projektového zámeru a na čo všetko sa treba pri príprave projektu zámeru. Obohatením seminára bola aj simulácia prípravy projektovej žiadosti, pri  ktorej účastníci nadobudli konkrétnejšie skúsenosti a mohli sa poradiť aj k príp. plánovanému projektovému zámeru.

Veríme, že prezentácie inšpirovali nielen „starých“, ale aj nových potenciálnych žiadateľov o rôzne mimorozpočtové prostriedky, ktoré pomôžu nielen rozvoju vedy a výskumu, ale celej našej spoločnosti.

 

Autor: Alexandra Bitušíková