Slávnostné otvorenie AR 2020/2021

„Otvorenie akademického roka sa na univerzite tradične spája s prívlastkom slávnostné. Uplynulé mesiace nás však naučili, vo veľa prípadoch priam prinútili, vnímať mnohé tradičné veci netradičným spôsobom. Nebude tomu inak ani v prípade oficiálneho otvorenia v poradí 29. akademického roka,“ začal svoj príhovor rektor.

Tento rok sa rektor neprihovoril  pred plnou aulou Beliana a nepozdravil z pódia budúcich a súčasných študentov, zamestnancov a verejnosť.  Jeho slová  pri príležitosti otvorenia AR 2020/2021 sme mohli počuť kdekoľvek, pritom všetci spolu z monitorov počítačov, mobilov či tabletov. Po prvýkrát v histórii Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa otvoril nový akademický rok online.

Rektorove slová patrili aj absolventom UMB, ktorí nemali možnosť slávnostne ukončiť štúdium absolventskými promóciami a zažiť tak tento výnimočný moment. Poďakoval sa zamestnancom, ktorí v predchádzajúcom letnom semestri vynaložili mimoriadne nasadenie na zvládnutie len ťažko predikovateľných podmienok a prispeli k ukončeniu predchádzajúceho akademického roka. Zároveň objasnil zámery univerzity v tomto akademickom roku a zdôraznil, že pokiaľ to situácia bude dovoľovať, odporúča sa vedeniam fakúlt zachovať čo najdlhšie prezenčnú formu výučby, resp. využívať online formy výučby v nevyhnutných alebo preventívnych prípadoch.

Konštatoval, že nastávajúci akademický rok sa bude niesť v duchu intenzívnych príprav na nový model akreditácie. Podľa rektorových slov, dôležitú množinu na univerzite predstavuje skupina zahraničných študentov a študentiek, pre ktorých univerzita zriadila karanténne centrum, ktorého služby mohli v prípade záujmu využiť.

Pri príležitosti otvorenia nového akademického roku boli dňa 16. septembra 2020 odovzdané laureátom našej univerzity Ceny rektora UMB. „Pri udeľovaní tohto významného ocenenia neuplatňujeme vo vedení univerzity pravidelnú ročnú periodicitu a dôraz kladieme na kvalitu predložených nominácií. O to viac ma teší a napĺňa hrdosťou, že som mohol odovzdať Cenu rektora UMB 15 oceneným v štyroch kategóriách za ich viacročnú, mimoriadne kvalitnú a úspešnú prácu s dôrazom na šírenie dobrého mena a reprezentáciu našej univerzity,“ uviedol rektor.

 

Cena rektora za mimoriadne výskumné a umelecké výsledky mladého tvorivého zamestnanca alebo zamestnankyne do 35 rokov

 • Mgr. Denisa Šukolová, PhD. - pôsobí na Katedre andragogiky a v Centre edukačného výskumu na Pedagogickej fakulte UMB
 • Ing. Kamila Borseková, PhD. - pôsobí vo Výskumnom a inovačnom centre Ekonomickej fakulty UMB, a tiež ako koordinátorka výskumu UMB 

 

Cena rektora za aktívny prístup k rozvoju občianskej spoločnosti

 • prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. - pôsobí ako riaditeľka Univerzitného centra pre medzinárodné projekty UMB
 • Mgr. Andrea Dolinská - čerstvá absolventka Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Cena rektora za vynikajúce výsledky študentovi alebo študentke

 • Bc. Matej Medveď - Cena rektora UMB udelená in memoriam, jednému z najtalentovanejších študentov Ekonomickej fakulty UMB v študijnom programe financie, bankovníctvo a investovanie, za vynikajúce výsledky  a  za úspešnú športovú reprezentáciu UMB
 • Mgr. Jozef Michal Mintal, PhD. - absolvent doktorandského štúdia Katedry bezpečnostných štúdií na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
 • Mgr. Danka Barteková, PhD. - absolventka doktorandského štúdia Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Cena rektora za významný, originálny a preukázateľný vedecký alebo umelecký tvorivý počin

 • prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. - dlhoročne pôsobil na Katedre hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte UMB
 • prof. John Hudson - Cena rektora UMB udelená in memoriam, pôsobil na University of Bath a tiež na Ekonomickej fakulte UMB
 • prof. Ing. Marta Orviská, PhD. - pôsobí na Katedre financií a účtovníctva Ekonomickej fakulty UMB
 • Ing. Ján Huňady, PhD. - pôsobí na Katedre financií a účtovníctva Ekonomickej fakulty UMB
 • doc. Ing. Radoslava Kanianska, CSc. - pôsobí na Katedre životného prostredia na Fakulte prírodných vied UMB
 • doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD. - pôsobí na katedre chémie na Fakulte prírodných vied UMB
 • doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD. - pôsobí na  Katedre biológie a ekológie na Fakulte prírodných vied UMB
 • doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD. - pôsobí na Katedre chémie na Fakulte prírodných vied UMB

Laureátom Ceny rektora UMB v mene celého vedenia rektor srdečne zablahožel a poprial im mnoho ďalších tvorivých nápadov. Všetkým tým, ktorí sledovali otvorenie akademického roka poprial pevné zdravie i nervy a potrebnú dávku optimizmu a entuziazmu.

Slovami „spoločne ho určite zvládneme,“ ukončil rektor svoj príhovor, ktorý si môžete pozrieť TU a prečítať v najbližšom vydaní univerzitného časopisu SPRAVODAJCA.