Prijatie profesora Mazúreka

Rektor UMB prijal 9. decembra 2020 profesora RNDr. Jaroslava Mazúreka, CSc., pri príležitosti jeho životného jubilea. Na prijatí sa deväťdesiatročný jubilant stretol v sprievode svojej dcéry a zaťa aj s docentkou Jarmilou Kmeťovou, dekankou FPV, ktorá bola jeho "domovskou" fakultou, prorektorom profesorom Petrom Teremom, svojím študentom a docentom Alfonzom Gajdošom, dlhoročným priateľom. V príjemnej a ľudsky žičlivej atmosfére vyjadril rektor UMB docent Vladimír Hiadlovský poďakovanie a uznanie profesorovi Mazúrekovi za jeho päťdesiatpäťročné pôsobenie v akademickom priestore. 
Profesor Mazúrek začal pôsobiť v roku 1954 na novovzniknutej Vyššej pedagogickej škole v Banskej Bystrici, na ktorej vyučoval geológiu pre geografiu aj biológiu, matematický zemepis a kartografiu. Je pamätníkom všetkých premien katedry geografie na UMB a jej fakultách, kde prednášal, rozvíjal a etabloval túto vednú disciplínu. Je to on, ktorý začal budovať pomyselnú sieť geografických pracovísk a pestovať a rozvíjať dobré ľudské vzťahy špičkových odborníkov. Pôsobil v zahraničí, jeho vášňou bolo cestovanie a integrovanie poznatkov z iných vedných odborov do geografie, aby krajinu hodnotil komplexne. Darilo sa mu to kvôli jeho erudovanosti, jedinečnej pamäti, schopnosti vnímať vedu komplexne s aktuálnym žitím a historickým prepojením. Svojim mimoriadne ľudským prístupom, nasledovaniahodným bohatstvom vedomostí a pedagogickým majstrovstvom presviedčal svojich študentov o zmysluplnosti života a krásach na našej Zemi.
 
 


Prijatie profesora MazúrekaPrijatie profesora MazúrekaPrijatie profesora MazúrekaPrijatie profesora MazúrekaPrijatie profesora MazúrekaPrijatie profesora MazúrekaPrijatie profesora MazúrekaPrijatie profesora MazúrekaPrijatie profesora Mazúreka