Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Cena rektora

  Pri príležitosti 30. výročia založenia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa jej rektor Vladimír Hiadlovský, rozhodol udeliť Ceny rektora. Pri tejto slávnostnej príležitosti bolo oceneným odovzdané originálne umelecké dielo, ktorým je zmenšená identická kópia sochy Mateja Bela, vytvorená akademickým sochárom Petrom Gáspárom.

   

  V kategórii Rozvoj UMB a jej súčastí udeľuje rektor univerzity Cenu rektora:

  • prof. Ing. Milote Vetrákovej, PhD.                                                     

  Profesorka Milota Vetráková pôsobila 3 funkčné obdobia vo funkcii dekanky Ekonomickej fakulty a 8 rokov vo funkcii prorektorky UMB pre pedagogickú činnosť. Významne prispela k smerovaniu a rozvoju Ekonomickej fakulty ako aj k strategickému smerovaniu univerzity v oblasti vzdelávania.

  • doc. PhDr. Janke Klinckovej, PhD.

  Docentka Janka Klincková sa z pozície dekanky zaslúžila o rozvoj Fakulty humanitných vied a pôsobila tiež vo funkcii dekanky Filologickej fakulty. Svoje skúsenosti zúročila v pozícii prorektorky UMB pre vzdelávanie, počas ktorej významne prispela k všestrannému rozvoju univerzity.

  • prof. PhDr. Petrovi Kulašikovi, CSc. 

  Profesor Peter Kulašik významne prispel k vzniku a rozvoju Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov. Úspešne etabloval toto svojim zameraním jedinečné pracovisko na národnej i medzinárodnej úrovni.

  Profesor Kulašik sa z vážnych osobných dôvodov ospravedlnil, Cena rektora mu bude odovzdaná dodatočne.
  Cena rektora
  • doc. PhDr. Kataríne Chovancovej, PhD.

  Docentka Katarína Chovancová pôsobí druhé funkčné obdobie vo funkcii prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie. Úspešne koordinuje aktivity UMB v oblasti medzinárodnej spolupráce a dlhodobo vytvára podmienky pre dynamický  rozvoj internacionalizácie na UMB. Má rozhodujúcu zásluhu na členstve UMB v EMERGE konzorciu.

  • Dr. h. c. prof. PhDr. Beate Kosovej, CSc.

  Profesorka Beata Kosová významne prispela z pozície dlhoročnej členky vedenia k smerovaniu Pedagogickej fakulty. Pôsobila 8 rokov vo funkcii rektorky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a z najvyššej manažérskej pozície zabezpečovala rozvoj UMB a všetkých jej súčastí.

  • doc. RNDr. Jarmile Kmeťovej, PhD., MBA

  Docentka Jarmila Kmeťová pôsobí ôsmy rok vo funkcii dekanky Fakulty prírodných vied a má významný podiel na formovaní, rozvoji a na dosiahnutých výsledkoch tejto fakulty UMB.

  • prof. Ing. Petrovi Krištofíkovi, Ph.D.

  Profesor Peter Krištofík zastáva druhé funkčné obdobie pozíciu dekana Ekonomickej fakulty UMB a ostatných 8 rokov práve jeho vedenie prispieva k rozvoju a smerovaniu Ekonomickej fakulty.

   

  Cena rektora
  • JUDr. Bohumilovi Novákovi

  Doktor Bohumil Novák spolupracuje s univerzitou už viac ako 20 rokov z úrovne člena Správnej rady UMB a ôsmy rok je jej predsedom. Svojou činnosťou aktívne prispieva k rozvoju Univerzity Mateja Bela a jej súčastí.

  • Kolektívu Správy účelových zariadení UMB

  Zamestnanci Správy účelových zariadení UMB už viac ako 40 rokov vytvárajú vhodné ubytovacie podmienky pre študentov a študentky našich fakúlt. Rektor UMB osobitne oceňuje výborné zvládnutie mimoriadne náročného obdobia pandémie ako aj bezproblémové zvládnutie organizačného zabezpečenia ubytovacieho procesu účastníkov medzinárodného mládežníckeho olympijského festivalu EYOF2022. Cenu preberá riaditeľ Správy účelových zariadení UMB Ing. Jozef Mrena.

   

  • Ing. Andrei Balkovej, PhD.

  Doktorka Andrea Balková zastávala v rokoch 2015-2022 pozíciu vedúcej kancelárie rektora UMB. Od začiatku výkonu tejto náročnej funkcie sa významne podieľala na vnútornom chode univerzity a má významný podiel na jej všestrannom rozvoji.

   

  • Mgr. Kataríne Babeľovej

  Magisterka Katarína Babeľová dlhodobo pôsobí na referáte pre pedagogickú činnosť a druhý rok zastáva aj pozíciu manažérky akreditačných činností na UMB. Bola a je dôležitou personálnou súčasťou prakticky všetkých akreditačných procesov v histórií univerzity.

   

  • prof. PaedDr. Miroslavovi Krystoňovi, CSc.

  Profesor Miroslav Krystoň je ôsmy rok vo funkcii predsedu Akademického senátu UMB. Počas svojho pôsobenia v tejto funkcii sa vždy aktívne angažoval vo všetkých dôležitých procesoch zabezpečujúcich rozvoj UMB a úspešne viedol akademický senát i v mimoriadne náročných obdobiach.

   

  Cena rektora

  V kategórii Spolupráca s UMB udeľuje rektor univerzity Cenu rektora:

  • Mestu Banská Bystrica

  Úspešné pôsobenie univerzity je nevyhnutne viazané na výbornú spoluprácu so samosprávami. UMB má vynikajúcu kooperáciu s mnohými mestami a obcami. Tá najintenzívnejšia je pochopiteľne s domovskou Banskou Bystricou. Svedčí o tom množstvo spoločne organizovaných podujatí a vzájomná synergia rozvoja obidvoch subjektov.

  Z dôvodu súbežného konania mestského zastupiteľstva bude Cena rektora UMB odovzdaná dodatočne.

   

  • IC-Centru

  Spolupráca UMB a jazykovej školy IC Centre trvá už 10 rokov. Orientuje sa najmä do jazykovej prípravy budúcich študentov a študentiek UMB zo zahraničia. Počet zahraničných študentov, ktorí prišli na UMB vďaka práve tejto spolupráci presahuje k dnešnému dňu už počet 700. Cenu preberá riaditeľ školy Ing. Ján Gréner.

   

  • Slovenskému Červenému krížu, Územný spolok Banská Bystrica

  Červený kríž v Banskej Bystrici viackrát odborne a organizačne zabezpečoval osobitné testovanie na ochorenie COVID19 pre študentov i zamestnancov univerzity, mnohokrát v tom najhektickejšom období, napriek tomu vždy dokázal túto službu pre univerzitu ochotne zabezpečiť. Cenu preberá pani riaditeľka RNDr. Zuzana Stanová.

   

  • Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica

  Poradiť si v období nie vždy existujúcich a jasne definovaných pandemických pravidiel a nariadení bolo pre univerzitu veľmi náročné. Bez pomoci osobného nasadenia jednotlivcov z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici by to bolo ťažko zvládnuteľné. Osobné poďakovanie rektora UMB a s tým spojené ocenenie patrí kolektívu všetkých zamestnancov, ktorí univerzite pomáhali. Cenu preberá pani riaditeľka MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.

  Cena rektora

  Výnimočné výsledky vo vede, výskume, ako aj v projektovej činnosti sú pre univerzitu obzvlášť dôležité. Za prínos v oblasti rozvoja a riadenia vedy a výskumu, vynikajúcu publikačnú činnosť a citačné ohlasy, riešenie národných a medzinárodných projektov, budovanie vedeckej školy, členstvá v redakčných radách, členstvá v komisiách vedecko-výskumných a projektových agentúr udeľuje rektor UMB v kategórii Veda a výskum Cenu rektora nasledovným laureátom:

  • prof. RNDr. Jánovi Spišiakovi, DrSc.

  z Katedry geografie a geológie Fakulty prírodných vied

   

  • prof. JUDr. Milanovi Ďuricovi, PhD.

  z Katedry obchodného a finančného práva Právnickej fakulty

   

  • doc. Mgr. Jaroslavovi Ušiakovi, PhD.

  z Katedry bezpečnostných štúdií Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov

   

  • prof. PhDr. Alexandre Bitušíkovej, CSc.

  riaditeľke Univerzitného centra pre medzinárodné projekty

   

  • doc. PaedDr. Lade Kaliskej, PhD.

  z Katedry psychológie Pedagogickej fakulty

   

  • doc. PaedDr. Martinovi Pupišovi, PhD.

  z Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty

   

  • Mgr. Jozefovi Michalovi Mintalovi, PhD. 

  z Katedry bezpečnostných štúdií Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov

   

  • doc. Ing. Kamile Borsekovej, PhD.

  koordinátorke výskumu na UMB

   

  • prof. Ing. Jurajovi Nemcovi, CSc.

  z Katedry financií a účtovníctva Ekonomickej fakulty.

  Cena rektora mu bude odovzdaná dodatočne.
  • prof. Ing. Ľubici Lesákovej, PhD.

  z Katedry ekonomiky a manažmentu podniku Ekonomickej fakulty

   

  Cena rektora

  V kategórii Výnimočných výsledkov počas štúdia rektor UMB udeľuje Cenu rektora:


  • Mgr. Jurajovi Butekovi, PhD.

  Doktor Juraj Butek dosiahol v rámci doktorandského štúdia v študijnom odbore Geochémia na Fakulte prírodných vied vynikajúce študijné výsledky,  publikoval 5 vedeckých prác v impaktovaných časopisoch evidovaných v databáze WoS, aktívne sa zúčastnil na významných medzinárodných podujatiach a absolvoval vedecké pobyty v rámci programu ERASMUS na Univerzite v Toulouse. Úspešne ukončil doktorandské štúdium na dvoch univerzitách - UMB a Univerzite Toulouse vo Francúzsku.

   

  • Bc. Patrikovi Jánymu

  Bakalár Patrik Jány, študent Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, dosahuje mimoriadne výsledky v reprezentácii UMB v oblasti športu. Jeho najvýznamnejším športovým úspechom je zisk titulu majstra Európy v nórskom Hamare v streľbe zo vzduchovej pušky, je víťazom Svetovej univerziády 2019, Univerzitný Športovec roka 2019, má medailové umiestnenia zo svetových pohárov vo vzduchovej puške i v ľubovoľnej malokalibrovke.

   

  • Kolektívu študentov a študentiek z Filozofickej fakulty a Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov

  Počas utečeneckej krízy spôsobenej vojnovým konfliktom na Ukrajine pôsobilo celkovo 17 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z radov študentov UMB na východnej hranici Slovenska. Viac ako dva mesiace aktívne pomáhali vyslaným delegáciám z Medzinárodného Červeného kríža v Ženeve najmä v oblasti tlmočenia a ďalších aktivít. Cenu preberá jedna z dobrovoľníčok Viktória Vasiľovová – študentka Filozofickej fakulty UMB.

   

  Cena rektora

  Všetkým oceneným úprimne blahoželáme a prajeme veľa zdravia a úspechov v ďalšom pôsobení.

  Cena rektora