Ukončenie prvej fázy projektu JaSom

V dňoch 18. - 23. októbra 2020 boli v Srbsku realizované dve aktivity, ktorých garantom je Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí  a Univerzitné centrum pre medzinárodné projekty v rámci projektu Erasmus+ "Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie". Aktivitami v Srbsku sme úspešne ukončili prvú fázu projektu, ktorý nazývame aj JaSom.

 

Školiace podujatie v dňoch 19. - 21. októbra bolo realizované na pôde Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade. Program zameraný na špecifiká regionálnych nárečí Slovákov v Srbsku a teóriu dialektológie viedla vedúca katedry doc. Jasna Uhláriková s odborným prispením profesorky Anny Makišovej. Účastníčkami za UMB bola garantka témy dialektológie Mgr. Katarína Mosnáková Bagľašová a koordinátorka projektu JaSom PhDr. Zuzana Drugová, obe z Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Zahraničným účastníkom bola aj riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našiciach v Chorvátsku, Dr. Sandra Kralj Vukšić. Aktívnymi účastníkmi projektu sa stali aj študenti Oddelenia slovakistiky, ktorí absolvovali kurz fonetickej transkripcie, absolvovali prednášku o metodológii terénneho výskumu a zúčastnili sa aj na výskume v multietnickej obci Biele Blato, kde významnú časť obyvateľstva tvorí práve slovenská minorita. Priami účastníci projektu rovnako informovali o cieľoch projektu a absolvovali diskusiu so zástupcami slovenského školstva v Srbsku na pôde základnej školy v Báčskom Petrovci.

 

Nadnárodné stretnutie prebiehalo v rovnakom prostredí Oddelenia slovakistiky následne v dňoch 22. - 23. októbra. Účastníkov z partnerských krajín doplnil za slovenskú menšinu v Rumunsku Mgr. Alex Mlinarčík, ktorý sa však vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu zúčastňoval pracovných stretnutí online. Nadnárodné stretnutie v tvorivej a zároveň priateľskej atmosfére sumarizovalo doterajšie výsledky projektu s dôrazom na problematiku etnických minorít, bilingvizmu, akulturácie aj enkulturácie a ďalších súvisiacich tém. Teoretické zistenia z uvedených oblastí sme aplikovali pre konkrétne potreby projektu JaSom. Zároveň sa odborníci zo všetkých partnerských krajín projektu dohodli na ďalšom postupe s cieľom čím kvalitnejšieho naplnenia konečných cieľov projektu. 

 

Konečným cieľom projektu je v spolupráci s odborníkmi z prostredia UMB - aj v aktívnej spolupráci s pedagógmi v krajanských prostrediach - vytvoriť didaktický materiál v online forme, ktorý bude vďaka obsažnej  databáze didaktických materiálov a inšpirácií využiteľný pre široký okruh pedagógov a vedúcich rôznych krúžkov v slovenských školách a kultúrnych inštitúciách pracujúcich v zahraničí. Variabilita pripravovaného materiálu umožní konečným prijímateľom, aby mohli nájsť a následne v praxi využiť také materiály, ktoré adresne pomôžu práve špecifickým potrebám jednotlivých krajanských prostredí. Práve aplikovateľnosť a adresnosť didaktických materiálov je dôležitým kritériom pre výsledok projektu JaSom.